ثبت نام
* نام کاربری:
* تلفن همراه:
* كلمه عبور:
طول مجاز ۶−۱۰
* تکرار كلمه عبور:
توجه: نام کاربری شامل ویژگی های زیر می باشد:
حداقل دارای ۵ کاراکتر
استفاده از حروف انگلیسی
استفاده از اعداد در انتهای حروف
استفاده از کاراکتر خاص ـ مجاز است
توجه: یک رمز عبور مناسب دارای مشخصات زیر است:
طول مجاز بین ۶ تا ۱۰ کاراکتر
دارای حروف بزرگ و کوچک انگلیسی
استفاده از اعداد
استفاده از کاراکتر های خاص مثل %, $, #, @, !, ?
ادامه