با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور:
رئیس انجمن صنفی کشتارگاه‌های صنعتی و صادرکنندگان طیور ایران خواستار حمایت از «دکتر سید محمد آقامیری» جهت تصدی وزارت جهاد کشاورزی شد

حکیم مهر: رئیس انجمن صنفی کشتارگاههای صنعتی و صادرکنندگان طیور ایران با ارسال نامهای به رئیسجمهور، خواستار حمایت از «دکتر سیدمحمد آقامیری» جهت تصدی وزارت جهاد کشاورزی شد.

به گزارش حکیم مهر، متن این نامه به شرح زیر است: