استخدام دامپزشک عمومی یا متخصص در بخش فروش یک شرکت پخش داروهای دامپزشکی