اختصاصی حکیم مهر:
اختلاف دو سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی در نحوه صدور پروانه و نفس‌های آخر بخش خصوصی دامپزشکی (+پی‌نوشت حکیم مهر)
 
 

حکیم مهر: معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور در نامهای به رئیس سازمان نظام دامپزشکی، ایجاد محدودیت برای صدور مجوز تاسیس کلینیک، پلی کلینیک و بیمارستان دامپزشکی، داروخانه دامپزشکی، مراکز مایه‌کوبی، آزمایشگاه دامپزشکی و مراکز تلقیح مصنوعی را به دلیل اشباع بودن، غیرقانونی دانست و خواستار پاسخ مثبت به متقاضیان صدور مجوز مراکز فوق‌الذکر شد.

به گزارش حکیم مهر، از سویی دیگر، «دکتر بهمن جاوید لامعی» معاون برنامهریزی و پشتیبانی سازمان نظام دامپزشکی در نامهای به شوراهای نظام دامپزشکی استانها، صدور پروانه تاسیس کلینیک، پلی‌کلینیک و بیمارستان دامپزشکی، داروخانه دامپزشکی، مراکز مایه‌کوبی، آزمایشگاه دامپزشکی و مراکز تلقیح مصنوعی را منوط به در نظر گرفتن شرایط و استعدادهای هر منطقه دانسته و اعلام داشت تا فعلاً به ازای هر ۳۰ هزار واحد دامی، یک پروانه مرکز درمانی جدید و به ازای هر ۳ پروانه مرکز درمانی جدید، یک پروانه داروخانه دامپزشکی صادر گردد.

 

پینوشت حکیم مهر:

نحوه صدور پروانه مراکز موضوع ماده ۲ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، مانند یک تیغ دولبه به شمار میرود. از سویی افزایش روزافزون فارغالتحصیلان رشته دامپزشکی، ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای این افراد را غیرقابل اجتناب ساخته است و از سویی دیگر، صدور نامحدود پروانه فعالیت مراکز دامپزشکی بخش خصوصی بدون توجه به ظرفیت دامی منطقه، خود میتواند منجر به مصرف بیرویه داروهای دامپزشکی، ایجاد رقابت ناسالم و ورشکستگی بسیاری از مراکز جدید و قدیمی گردد.

آنچه که در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است، تعامل دو سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی برای ایجاد یک تعادل منطقی در صدور پروانه است. چنین دستورالعملهای متناقضی، موجب تقابل ادارات کل دامپزشکی و شوراهای نظام دامپزشکی استانها و متعاقب آن ضربه به بخش خصوصی دامپزشکی و سردرگمی متقاضیان خواهد شد. این دو سازمان باید با برگزاری نشستهای مشترک، در ابتدا اختلافات میان خود را کاهش داده و به یک جمعبندی و تصمیم واحد در این زمینه برسند و سپس دستورالعملهای مربوطه را تدوین نمایند. بدون وجود این تعامل، همانند آنچه که در حال حاضر شاهد آن هستیم، همواره شاهد سردرگمی فارغالتحصیلان جدید و نگرانی فعالین قدیمی حرفه دامپزشکی خواهیم بود.