وبینار آموزشی «ارزیابی شاخص‌ها و مدیریت تروما در حیوانات خانگی»؛ ۲ و ۳ اردیبهشت (با ۱۲ امتیاز بازآموزی)