دعوت از متقاضیان تاسیس درمانگاه دامپزشکی در بخش بلده شهرستان نور