افزایش احتمال رخداد بیماری تیلریوز در دام‌ها با شروع فصول گرم

اين بيماري در كليه نقاط ايران گزارش شده است و بيشتر با شروع فصول گرم كه فعاليت كنه ها افزايش مي يابد، ديده مي شود. این بیماری در آغل و جايگاه هاي سنتي كه داراي خلل و فرج زياد می باشند و امكان سمپاشي و ضدعفونی مناسب در آن ها وجود ندارد بیشتر دیده می شود.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان، «دکتر زارع» اظهار داشت: اين بيماري در این مناطق به نام زردي معروف است و نوعی بيماري انگلي خوني است و به عنوان بيماري مشترك بين انسان و دام تلقي نمي شود. ولي بعلت تغييراتي كه در گوشت ايجاد مي كند ،گوشت دام هاي آلوده غير قابل مصرف مي باشد .اين بيماري بيشتر در گاو ديده مي شود و گاوهاي اصيل نسبت به گاوهاي بومي حساسيت بيشتري دارند. بيماري در گوسفند و بز هم ديده ميشود و بيشتر در فصول گرم كه فعاليت كنه ها زياد است مشاهده می گردد .

وی افزود: عمده ترين روش پيشگيري از اين بيماري رعايت بهداشت، استفاده از محل نگهداري مناسب برای دام و سمپاشي اماكن دامي و يا شعله دادن آنها و مبارزه با كنه ها ميباشد. جمع آ وري كود و فضولات و پوشاندن آنها و حمل مرتب به خارج از جايگاه، جمع آوري و خارج ساختن كاه و كلش و خوراك باقي مانده نيز اهميت دارد.

در ضمن جايگاه هر چه نور بيشتري داشته باشد آلودگي كمتر است، سمپاشي مرتب جايگاه دام با سموم ضد كنه در فصول و زمان هاي مناسب اهميت زيادي در پيش گيري از این بیماری دارد.