از سوی مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی:
گزارش جزئیات اقدامات آزمایشگاهی انجام شده بر روی نمونه‌های تلفات پرندگان مهاجر تالاب میانکاله منتشر شد
 
 

حکیم مهر: مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه‌های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور گزارش اقدامات آزمایشگاهی نمونه‌های تلفات میانکاله مازندران را منتشر کرد .

به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی این سازمان با صدور اطلاعیهای گزارش اقدامات آزمایشگاهی نمونه‌های تلفات میانکاله مازندران را به شرح زیر اعلام کرد:

«نمونه تلفات تالاب میانکاله در تاریخهای 5 و 8 بهمن 98 خورشیدی واصل گردید که بدین وسیله گزارش عملکرد و بررسیهای صورت پذیرفته تا این تاریخ جهت استحضار به حضور ارسال می‌گردد.

 بنا بر این گزارش، در مورخ 5 بهمن 98 تعداد 4 عدد تلفات شامل 3  بال چنگر و یک بال باکلان و 2 بال پرنده زنده چنگر به همراه 4 نمونه آب از استان مازندران به مرکز ملی تشخیص تحویل گردید که اقدامات زیر انجام شد :

- پس از بررسی ظاهری پرندگان، نسبت به کالبدگشایی و اخذ نمونههای  سوآب حلقی و نای، سوآب کلوآک،  خون کامل و سرم خون از پرندگان زنده و بافتهای مغز، نای، ریه، سنگدان و پیشمعده، روده و محتویات، کبد، طحال، پانکراس و عضله سینه از تمامی پرندگان جهت ارسال به آزمایشگاههای مربوطه جهت بررسی و تشخیص مولکولی، میکروبشناسی، پاتولوژیک و سمشناسی اقدام گردید.

در شواهد بالینی نمونههای پرندگان زنده آتاکسی و علائم عصبی و در کالبدگشایی پرندگان علائم پرخونی، خونریزی و تورم در بافت مغز قابل مشاهده بود و علائم بالینی خاصی در سایر اندامها مشاهده نگردید.

 - پس از کالبدگشایی، نمونه‌های لازم جهت آزمایشات لازم در 7 زمینه زیر اخذ گردید :

الف. کلیه نمونه‌های بافتی و سوآب‌های اخذ شده در گروه تشخیص بیماریهای طیور از نظر آنفلوانزای پرندگان و نیوکاسل پرندگان آزمون گردید که کلیه نمونه‌ها در آزمون به روش RT-PCR از نظر موارد مذکور منفی بودند. همچنین قبل از ارسال نمونه به مرکز ملی تشخیص، آزمایشات لازم جهت تشخیص نیوکاسل و انفلوانزا در آزمایشگاه دوک مازندران نیز انجام شده بود که نتایج حاکی از منفی بودن این دو بیماری است.

ب. کلیه بافتها و نمونه‌های اخذ شده جهت انجام آزمایشات میکروبشناسی در بخش میکروبشناسی مرکز ملی تشخیص به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت.

1- تعیین وجود و یا عدم وجود باکتری در نمونهها که پس از کشت در محیطهای مربوطه بررسی که حضور باکتری مشخص گردید.

2- تشخیص تفریقی بین گروه باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت که نتایج حاکی از عدم وجود باکتریهای گرم منفی و وجود باکتریهای گرم مثبت بود.

3- تشخیص تفریقی بین باکتریهای هوازی و بی هوازی  با استفاده از محیطهای اختصاصی که نتایج بیانگر حضور باسیل گرم مثبت در رنگ آمیزی و رشد باکتری کلستریدیوم در شرایط بی هوازی بود .

4- بهطور موازی در تاریخ 5 بهمن نمونه‌های اخذ شده جهت آزمون Mouse Bioassay for Clostridium botulinum toxin به انیستیتو پاستور ارسال گردید که نتایج حاکی از مرگ تمامی موشهای تزریق شده (بهجز نمونه آب) در 24 ساعت ابتدایی بود.

ج. روند بررسی پاتولوژیک  بافتها و نمونههای اخذ شده در بخش آسیبشناسی مرکز ملی تشخیص در حال اجرا میباشد که بلافاصله پس از تکمیل فرآیند، نتایج ارسال می‌گردد .

د. کلیه بافتها و نمونههای اخذ شده جهت انجام آزمون و بررسی حضور جیوه، سرب، کادمیوم و آرسنیک در بخش باقیمانده‌های دارویی مرکز ملی تشخیص مورد آزمون قرار گرفته که تمامی نمونهها از نظر موارد مذکور منفی بودند .

ه. نمونهها جهت آزمایشات فیزیکو شیمیایی آب و بررسی سیانید در نمونههای بافتی به آزمایشگاه ارسال و نتایج نمونه آب از نظر فیزیک و شیمیایی (هدایت الکتریکی =  26970 ، سختی کل =  4480 ، PH= 6.8 ، نیتریت = 0/09، کلراید =  14095.6 ، COD= 147.3 ، مس = 0.5  ˂) و نمونههای بافتی از نظر سیانید به روش Prussian Blue منفی  بودند .

و. کلیه بافتها و نمونههای اخذ شده به همراه نمونه آب از نظر Pesticides و سموم ارگانوفسفره و ارگانوکلره مورد آزمون قرار گرفت که نتایج منفی بودند .