دوره آموزشی «بهداشت سردخانه‌های مواد غذایی با منشاء دامی»؛ ۲۴ مرداد - اصفهان