کارگاه عملی «اقدامات تشخیصی و درمانی معمول در سگ»؛ ۲۵ مرداد - تهران
 

در اين كارگاه موارد زير را به شكل عملى آموخته و انجام خواهيم داد:

 ١) لوله گذارى داخل ناى

 ٢) لوله گذارى بينى - معده اى

 ٣) سنتز مايع از شكم

 ٤) سنتز مايع از قفسه ى سينه

 ٥) لوله گذارى در مجراى Nasolacrimal

 ٦) cut down وريد سفاليك

 ٧) سوند ادرارى

 ٨) سنتز ادرار از مثانه

 ٩) تنقيه

 ١٠) بيوپسى از كليه و كبد

 ١١) آسپيريشن مغز استخوان

 ١٢) سنتز مايع مفصلى

توجه: كار بر روى لاشه صورت خواهد گرفت. اين لاشه به علت بيمارى غيرقابل درمان و با رضايت صاحب حيوان يوتانايز شده كه پرونده بيمارى كيس موجود است و هيچ مبلغى براى دريافت آن پرداخت نكرديم تا مراكز درمانى ترغيب به يوتانايز حيوانات نشوند.