مسئول تیم درمانی پلنگ تندوره:
پلنگ تندوره به طور کامل بهبود یافته است/ دلیلی برای انتقال این پلنگ به تهران نمی‌بینم و تمام‌قد مقابل این اتفاق می‌ایستم


حکیم مهر: به رغم بهبود پلنگ درگزی، عدهای در تلاش برای انتقال این حیوان به پایتخت هستند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از شهرآرا آنلاین، نخستین روزهای دیماه ٩٧ بود که محیطبانان پارک ملی تندوره ماده پلنگی را یافتند و کاشف به عمل آمد که پلنگ بینوا دچار نوعی بیماری انگلی خونی، نابینا و ناشنواست و حتی قدرت جویدن و بلعندارد. پیرو این موضوع، حیوان به مشهد انتقال یافت و پس از یک و نیم ماه درمان، سرانجام سلامتی به این ماده پلنگ چهارساله بازگشت.

بعد از گذشت بیش از ٢ ماه و به رغم اعلام مدیرکل محیط زیست استان که بارها و بارها بر رهاسازی حیوان زبانبسته در طبیعت تأکید کرده است،زمزمههایی مبنی بر انتقال پلنگ پارک ملی تندوره به تهران شنیده میشود.

این در حالی است که «دکتر امیر مقدمجعفری» استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد و مسئول تیم درمانی پلنگ تندوره، با اشاره به اینکه این حیوان به طور کامل بهبود یافته تأکید میکند که این پلنگ متعلق به استان است و برای همین، ادارهکل محیط زیست خراسانرضوی مخالف انتقال آن به تهران است.

دکتر امیر مقدمجعفری در ادامه با بیان اینکه در همان روزهای ابتدای انتقال حیوان به مشهد همه معتقد بودنداین پلنگ زنده نمیماند، میگوید:با این حال، امروز همه بر روند درمانی ما صحه گذاشتند و حتی علاقه دارند بدانند چه برنامه درمانیای برای مداوای پلنگ تندوره استفاده شده است.

یک تارنمای خبری چندی پیش مدعی شده استتجهیزات کافی شامل دستگاه امآرآی در مشهد وجود ندارد، اما مسئول تیم درمانی پلنگ تندوره در واکنش به این موضوع تأکید میکند: همه امکانات، تجهیزات و تیم درمانی متخصص را در مشهد داریم؛ به همین دلیل، هماکنون علائم بیماری در حیوان از بین رفته است و مشکل خاصی ندارد.

او در ادامه با تأکید بر اینکه پلنگ تندوره متعلق به استان است، میگوید: با توجه به اینکه حال حیوان بهبود یافته، رهاسازی حق آن است؛ ضمن اینکه حرف و حدیثها در زمینه مسری بودن بیماری آن بیپایه است و هیچ خطری در این زمینه برای دیگر حیوانات پارک ملی تندوره وجود ندارد.

دامپزشک معالج پلنگ تندوره در ادامه تأکید میکند: دلیلی برای انتقال این پلنگ به تهران نمیبینم. برای همین، با مقامات قضایی مکاتباتی داشتهام و تمامقد مقابل این اتفاق میایستم تا حیوان به طبیعت بازگردد.

یک فعال حقوق حیوانات هم با تأیید بحث انتقال پلنگ تندوره به تهران میگوید: همان پنجم دیماه که حیوان به باغ وحش مشهد انتقال یافت، هیچکس اعتقادی به بهبود آن نداشت، ولی با همکاری بخشهای مختلف، امروز این پلنگ بهبود یافته است و اکنون عدهای خیال تصاحب آن را در سر دارند.

«علی کشمیری» در ادامه با اشاره به بهبود پلنگ تندوره تأکید میکنداین حیوان طبق پروتکلها باید در طبیعت رهاسازی شود.

طبق اعلام او، گویا «تورج همتی» مدیرکل محیط زیست خراسانرضوی، هم در آخرین موضعگیری خود، بر رهاسازی این پلنگ در تندوره تأکید دارد.