در آزمایشگاه زنبور شناسی
honeybee

در آزمایشگاه زنبور شناسی، برای یافتن انگل نوزما کار آزمایشگاهی انجام می دادیم. یعنی، دانشجویان سه گروه شده بودند و هر گروه در هاونی چینی نزدیک به 30 لاشه زنبور انداخته و روی آنها آب ریخته بودند و با تخماق ویژه آنها را می کوبیدند تا مایع یکنواختی بدست آید.

فرزند یکی از دانشجویان که پسری شش ساله بود، جست و خیز می کرد و با کنجکاوی به کار دانشجویان نگاه می کرد. او ناگهان گفت: آخ جان! آش زنبور!

 

برگرفته از کتاب خاطره های دامپزشکان، تالیف دکتر ودود حاجی زاده (داریوش افروز)