آرشیو نظرسنجی
به نظر شما بهترین ترکیب شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی کدام است؟
اکثریت بخش خصوصی
57.42%

اکثریت بخش دولتی
4.03%

ترکیبی از بخش خصوصی و بخش دولتی
38.56%

تعداد کل آراء : 472