آرشیو نظرسنجی
برای حل مشکلات مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی، با کدام گزینه موافقید؟
اجرای دقیق ماده ۱۹ و اصلاح وضعیت فعلی
20.58%
احیاء شرکت نظام سبز سلامت به عنوان واسطه بین مسئول فنی و کارفرما
10.29%
تلاش برای استخدام مسئولین فنی بهداشتی و پرداخت حقوق از سوی دولت
45.94%
پرداخت حقوق مسئولین فنی بهداشتی از عوارض اخذ شده از تولیدکنندگان
23.19%
تعداد کل آراء : 690

ادامه