کد خبر: ۵۷۶۲۱
تعداد نظرات: ۱ نظر

مدیر کل حفاظت محیط زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن گفت: ﺧﻄﺮ ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ در ﮐﻤﯿﻦ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ است و دام‌های این منطقه را تهدید می‌کند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، «محمدرضا کنعانی» مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: ﺑه دﻧﺒﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه داﻣ ﻬﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی آﻟﻮده و مبتلا به تب ﺑﺮﻓﮑﯽ در داﻣﺪارﯾﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽﻣﺠﺎور و ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ، گروهی از داﻣﭙﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺤﯿﻂﺑﺎﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﻣﻬﺎ و آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎ اﻗﺪام کردند.

ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ اﻓﺰود: ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوﺳﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺑﺸﺪت ﻣﺴﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻫﺎن و ﭘﺎی داﻣﻬﺎ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺐ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﯿﻮع آن در داﻣﻬﺎی اﻫﻠﯽ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از زوج ﺳﻤﺎن و ﻧﺸﺨﻮار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺣﺸﯽ وﺟﻮد دارد.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ: بیماری از راه ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت دام ﺑﯿﻤﺎر، از قبیل اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر، ﺧﻮدروﻫﺎی ﺣﻤﻞ دام و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺸﺨﻮر ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ و ﻋﻠﻮﻓﻪ‌های آلوده اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ اﻓﺰود: در راﺳﺘﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود و ﺗﺮدد داﻣﻬﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﺎر و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﻤﻨﻮع ﭼﻠﭽﻠﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اداره ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن گفت:ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ اداره ﮐﻞ اﻋﺰام ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻧﺎن ﻫﻤﺮاه با ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﺎر و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﻤﻨﻮع ﭼﻠﭽﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داﻣﻬﺎی آﻟﻮده و واﮐﺴﯿﺎﻧﺴﯿﻮن آﻧﻬﺎ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن آﺑﺸﺨﻮرﻫﺎ اﻗﺪام کنند.

 

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Germany
|
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
0
1
دیگه کار بجایی رسیده که بجای مدیر کل دامپزشکی، مدیر کل محیط زیست در جاهایی که وظایف مربوط به آنها نمی باشه، اظهار نظر تخصصی می کنه. . جناب آقای مدیرکل محیط زیست شما از اونجاییکه مطلعیم و اخبارش و حکیم مهر جان پیگیری می کرد در استان مذکور مشکلات زیست محیطی و تلفات ماهی و پرندگان مهاجر دریایی و شرایط بد نگهداری گونه‌ای وحشی در حال تیمار و کل مسائل حیوانات حفظت محیط زیستی رو کنار گذاشتین و هرجا دردسر باشه پاس سمت دامپزشکی و هرجا هم که به نفع باشه محیط زیست پای کاره و الان هم بیماری تب برفکی رو شرح می دید.....بیماری تب برفکی بومی کشور ‌شده و گهگداری براساس مساعد شدن شرایط در تمام سطح کشور بروز می نمایید... و در حال حاظر با سیاست‌ها اشتباه سازمان دامپزشکی کشور و واگذاری واکسن به بخش خصوصی و بهادار نمون آن و عدم توجه دامدار به مهلک بودن این بیماری و رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه ای توسط ایشان شیوع در سطح کشور دور از انتظار نخواهد بود..
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه