کد خبر: ۵۷۶۰۹
تعداد نظرات: ۷۵ نظر
اختصاصی حکیم مهر:
دو تن از همکاران کلینیسین فعال در شهر مشهد به نمایندگی از دامپزشکان درمانگاه‌های حیوانات خانگی این شهر با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار لغو این آیین‌نامه خنده‌دار شده بودند ...
 

حکیم مهر: دیوان عدالت اداری قرار گرفتن کلینیکهای دامپزشکی در زیرمجموعه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی و الزام آنها به اخذ مجوز از این اتحادیه را تایید کرد!

به گزارش حکیم مهر، اواسط سال ۹۷ بود که در پی الزام کلینیکهای دامپزشکی مشهد به کسب مجوز از اتحادیه گلفروشها، ۷ کلینیک دامپزشکی در این شهر از سوی اداره اماکن فرماندهی انتظامی خراسان رضوی با ارسال اخطاریه تهدید به پلمپ شدند و نهایتاً یکی از این کلینیک ها هم پلمپ گردید.

در پی چالش به وجود آمده، در آن زمان این مسئله با همکاری نظام دامپزشکی خراسان رضوی و اداره کل دامپزشکی استان بصورت موقت حل شد و به فراموشی سپرده شد.

به دنبال موضوع، دو تن از همکاران کلینیسین فعال در شهر مشهد (دکتر ایمان امیران و دکتر حسین جهانیان) به نمایندگی از دامپزشکان درمانگاههای حیوانات خانگی شهر مشهد با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار لغو این آییننامه خندهدار شدند، ولی متاسفانه هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با ابطال بندهای مربوطه مخالفت نموده و بدین ترتیب کلینیکهای دامپزشکی این شهر ملزم به اخذ مجوز از صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی شدهاند!

به گزارش حکیم مهر به نقل از دیوان عدالت اداری، متن حکم صادره به شرح زیر است:

موضوع: ابطال بندهای 5 و 12 ماده 3 آییننامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی مشهد

تاریخ رأی: سهشنبه 23 ارديبهشت 1399

شماره دادنامه: 9909970906010023

تاریخ دادنامه : 22/2/99

شماره پرونده:  هـ ع /9802827

شاکی: آقایان ایمان امیران و حسین جهانیان با اعلام به نمایندگی از دامپزشکان متعدد درمانگاههای حیوانات خانگی شهر مشهد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 5 و 12 ماده 3 آییننامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی مشهد

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء افضل سلام و تحیات الهی

احتراماً اینجانبان به نمایندگی جمعی از دامپزشکان متصدی درمانگاههای حیوانات خانگی شهر مشهد، در مقام شکایت از مصوبه بیست و دومین جلسه «کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد» مورخ 20/10/1396 با خواسته ابطال اطلاق و شمول بند 5 ماده 3 «آییننامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی مشهد» نسبت به موارد مربوط به دام و طیور و همچنین ابطال اطلاق و شمول بند 12 آییننامه مذکور نسبت به مراکز درمان حیوانات خانگی دارای مجوز از سازمان دامپزشکی کشور، به جهت مغایرت با ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و مواد 9 و 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور، به جهت مغایرت با ماده 2 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وفق بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موارد به شرح ذیل را به استحضار عالی میرسانیم:

 1- «کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد» در بیست و دومین جلسه خود به تاریخ 20/10/1396 «آییننامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی مشهد» را تصویب نموده که طی نامه شماره 1700051 مورخ 28/10/1396 از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی مراتب جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ گردیده است.

در مصوبه مذکور رستههای شغلی که باید از اتحادیه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی مشهد پروانه دریافت کنند، در 13 بند تعیین شدهاند.

2- بند 5 مقرره مذکور «عمدهفروشی مواد اولیه کشاورزی (بذر، سم، کود) لوازم باغبانی خانگی، لوازم بهداشتی، دامی و داروهای دام و طیور» با قید «درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور» با کد ایسیک 512513 را مقید به اخذ پروانه از اتحادیه مذکور نموده است:

 2-1- علیرغم قید عبارت «درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور» در برابر این بند، مصوبه به همین صورت برای اجرا ابلاغ گردیده است، بنابراین ظاهر این است که همچنان عمدهفروشی موارد مربوط به دام و طیور مذکور در این بند مشمول مصوبه میباشند.

 2-2- از آنجا که به تصریح صدر ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور «اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای ساده، مرکب، واکسنها، سرمها، مواد بیولوژیکی، مواد ضد عفونی، سموم و مواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار میگیرد، مستلزم اخذ پروانه از سازمان دامپزشکی کشور است» و با توجه به استثنای «صنوفی که قانون خاص دارند» در تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور از شمول این قانون، اطلاق مقرره مذکور نسبت به موارد مربوط دام و طیور مخالف ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور و تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و شایسته ابطال است.

 3- بند 12 مقرره مذکور «خردهفروشی ملزومات حیوانات خانگی» با کد ایسیک 533839 را مقید به اخذ پروانه از اتحادیه صنف گلفروشها کرده است:

 3-1- به تصریح صدر ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور «تأسیس بیمارستانها و درمانگاههای دامپزشکی، همچنین اشتغال به مایهکوبی و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود»، و همچنین قسمت ذیل بند (ج) ماده 2 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 «سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای حاکمیتی تابعه آن، مجوز تأسیس درمانگاهها (کلینیکها)، مجتمعهای درمانی (پلیکلینیکها)، آزمایشگاهها، داروخانهها، بیمارستانهای دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایهکوبی و شرکتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرایی، مدیریتی، مالی و بیمه، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند ...»، اعطای پروانه برای تأسیس و فعالیت کلینیکهای دامپزشکی در صلاحیت خاص قانونی سازمان دامپزشکی کشور قرار دارد و با توجه به استثنای مذکور در تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی کشور، اصولاً اعطای پروانه فعالیت کلینیکهای دامپزشکی از صلاحیت و اختیارات قانونی کمیسیون نظارت خروج موضوعی داشته و نمیتواند برای این مراکز الزامی برای اخذ پروانه  از اتحادیههای صنفی ایجاد کند.

 3-2- طبق بخش پایانی بند (ج) ذیل ماده 2 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389: «نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوقالذکر بر سیاستهای حاکمیتی اعلامی بر مراکز مذکور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و بر اساس قوانین مربوطه در مراجعه ذیصلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت مینمایند»، سازمان دامپزشکی کشور طبق ماده یک قانون سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) است و به تصریح بند (ج) مذکور، مرجع قانونی نظارت بر عملکرد کلینیکهای دامپزشکی میباشد.

 3-3- پس از بروز مشکلات برای کلینیکهای دامپزشکی شهرستان مشهد، مدیرکل دامپزشکی استان خراسان رضوی موضوع را از حیث تطبیق با قانون از سازمان دامپزشکی کشور به عنوان مرجع قانونی ذیصلاح استعلام نموده است که این سازمان در پاسخ طی نامه شماره 26232/96 – 11/6/1396 نگهداری، عرضه و فروش خوراک، غذا و لوازم حیوانات خانگی از قبیل قفس، لانه، جای خواب، باکس حمل و نقل، لباس، ظروف آب و غذاخوری، قلاده، اسباببازی، لوازم بهداشتی، لوازم آموزشی و... توسط درمانگاههای دامپزشکی حیوانات خانگی و بیمارستانهای دامپزشکی حیوانات خانگی را مشروط به 1- اختصاص فضایی مناسب برای آنها 2- حفظ وضعیت ظاهری و آراستگی مرکز 3- عدم مزاحمت و ایجاد مانع برای ارایه خدمات اصلی آنها، بلامانع اعلام و بینیاز از اخذ مجوز یا پروانه جداگانه از سایر مراجع دانسته است.

 3-4- بر این اساس اطلاق و شمول مصوبه مورد شکایت کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان مشهد بر درمانگاههای حیوانات خانگی مبنی بر وضع تکالیفی زائد بر آنچه مرجع خاص قانونی نظارت بر عمکرد این مراکز وضع کرده است، به جهت مخالفت با ماده 10 قانون نظام دامپزشکی کشور و ماده 2 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و با توجه به تعیین تکلیف مرجع قانونی ذیصلاح (سازمان دامپزشکی کشور) شایسته ابطال است.

 4- با توجه به اینکه اتحادیه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی مشهد با اتکا به مصوبه مورد شکایت، مشکلات جدی برای مراکز درمان حیوانات خانگی مشهد ایجاد کرده است و این مراکز اخطار پلمپ دریافت کردهاند و در معرض تعطیلی هستند یا پلمپ شدهاند که به جهت فعالیت درمانی این مراکز و اینکه در این مراکز حیوانات در حال درمان هستند، تعطیل شدن آنها علاوه بر اینکه موجب بیکار شدن عده زیادی از افراد متخصص خواهد شد، خطرات غیرقابل جبرانی را متوجه بهداشت عمومی شهـر و سلامت و حیات حیوانات تحت درمـان یا نیازمند درمان خـواهد نمود، از محضر آن عالیجنابان استدعا داریم وفق ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آییننامه مورد شکایت نسبت به واحدهای درمان حیوانات خانگی شهر مشهد صادر و دستور ابلاغ آن به مراجع ذیربط و اقدام طبق ماده 39 قانون مارالذکر را صادر بفرمایید.

متن بندهای 5 و 12 ماده 3 آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی مشهد به قرار زیر است:

 «موضوع بند (ج) ماده 37 قانون نظام صنفی»

ماده 1: این اتحادیه با توجه به نوع فعالیت شغلی مشابه یا همگن اعضاء و تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه توزیعی – خدماتی محسوب میشود.

ماده 2: فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق میشود که طبق قانون نظام صنفی و مراحل و مدارک مندرج در آییننامه اجرایی به منظور تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی) و رعایت این ضوابط با تحصیل پروانه کسب محل کسب یا وسیله کسب مناسبی را در یکی از رستههای تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و یا قبول مسئولیت شخصاً یا به وسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

ماده 3: در این اتحادیه برای رستههای شغلی با کد ایسیک به شرح ذیل پروانه صادر میگردد:

 1- عمدهفروشی گل و گیاه طبیعی - کد 512531

 2- گلفروشی - کد 523891

 3- عمدهفروشی گل مصنوعی - کد 5/513349

 4- خردهفروشی گلهای مصنوعی - کد 523342

 5- عمدهفروشی مواد اولیه کشاورزی (بذر، سم، کود) لوازم باغبانی خانگی، لوازم بهداشتی، دامی و داروهای دام و طیور (درخواست حذف بخش مربوط به دام و طیور) - کد 512513

 6- خردهفروشی کود، سم - کد 523114

 7- عمدهفروشی ظروف مرتبط با نگهداری گل و گیاه - (فاقد کد ایسیک)

 8- خردهفروشی ظروف مرتبط با نگهداری گل و گیاه - (فاقد کد ایسیک)

 9- تولید و پرورش انواع گل و گیاه - کد 011211

 10- خدمات مـربوط به حفاظت محیط زیست و فضـای سبز (بهجز شهرداریها) با (درخواست اصلاح حذف شهرداریها) - کد 900310

 11- نگهداری فضای سبز - کد 742130

 12- خردهفروشی ملزومات حیوانات خانگی - کد 523839

 13- خردهفروشی بذرهای گیاهی و دانههای روغنی - کد 523838

تبصره: در مواردی که در این آییننامه مشمول قانون خاص باشند، رعایت ضوابط و مقررات قانونی مذکور الزامی است.

ماده 4: حداقل مساحت استاندارد برای ایجاد واحد صنفی در هر یک از رستههای صنفی موضوع ماده 3 عبارتند از:

 1- عمدهفروشی گل و گیاه طبیعی: 40 متر

 2- گلفروشی طبیعی: 15 متر

 3- عمدهفروشی گل مصنوعی: 40 متر

 4- خردهفروشی گل مصنوعی: 15 متر

 5- عمدهفروشی سم و کود، بذر و لوازم باغبانی خانگی: 40 متر (با 50 متر فضای انبار)

 6- خرده فروشی کود، سم: 15 متر

 7- عمدهفروشی ظروف مرتبط با نگهداری گل و گیاه: 30 متر

 

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

 «رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری»

نظر به این که بند 12 ماده 3 آییننامـه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروشها و سموم دفع آفات نباتی مشهد مبنی بر خردهفروشی ملزومات حیوانات خانگی، با ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و مواد 10 و 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور و ماده 2 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مغایرت ندارد، مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر میشود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

دیوان عدالت اداری
 
مطالب مرتبط
انتشار یافته: ۷۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۶
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
4
7
چه عدالتی و چه اداری ؟؟؟؟؟؟؟؟ چه حکمی !!!!
پاسخ ها
ناظر بهداشتی
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
با این سازمان و با این فرمون تا انحلال سازمان ....... فاصله ای نمونده
میم .سین
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
جای آنست که خون موج زند در دل لعل
زین تغابن که خزف میشکند بازارش
ناشناس
| Netherlands |
۱۹:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
بایستی از این فرصت استفاده کرد و به کشت گل پرداخت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
1
16
آی دکتر گل فروش ،گل رو ارزون نفروش،آقا پیشنهاد میکنم ۲واحد پرورش گل به دروس دامپزشکی اضافه گردد بلکه در مواجه با این اصناف دست بالا را داشته باشید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
2
22
این حکم نشان از عدم قدرت و ضعف شدید مدیریت سازمان دامپزشکی در طول چند دهه اخیر هست...
نمونش همین شکایت!
بجایی که سازمان دامپزشکی در سطح کلان پیگیر باشه، 2 تا دامپزشک تنها رفتن دنبال تغییر قانون...
...........................
پاسخ ها
دلسوخته
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
احسنت...
جمع بشه این سازمان ........
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
1
13
راویان اخبار همی گویند فردی را با لگد در شکمش زدندی و ایشان فریاد کشیدندی آخ پشتم .گفتند چرا چنین سخن بر زبان می رانی ؟بگفتا دریغا ،اگر مرا پشتی بود چنین ضربتی بر شکمم نمی زدندی.درین درین ....این قسمت امان از یتیمی...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
0
17
درود بر نظام دامپزشکی که هیچ کاری نمی کند
پاسخ ها
دامپزشک
| Romania |
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
اختیار دارین
چرا کاری نمی کنه؟ سالی صد و پنجاه هزار تومن برای تمدید کارت نظام پول میگیره.تازه مجبورت می کنه حدود پانصد تومن هم هزینه کنی تا امتیاز کسب کنی
این همه کار می کنه دیگه
دکتررررر
|
Romania
|
۲۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
3
14
جواب بدید سازمان و نظام و سیستم آموزشی دامپزشکی و اون دامپزشکانی که هی میگن باید عرضه داشته باشی باید پرستیژتو حفظ کنی باید باید و...
ایکاش و ایکاش گوجه میفروختم و این روزو نمیدم
مامور نیرو انتظامی ۵ ملیون حقوق
دکترررررردامپزشک مسئول فنی ۳ ملیون درامد
بردارید رشتونو واسه خودتون من دانشجوی سال ۴که انصراف میدم میرم سربازی..
پاسخ ها
نیکو
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
کار عاقلانه ایی می کنی پسرم. من که حسرت میخورم که چرا هم سن شما بودم راهم رو عوض نکردم. دامپزشکی تو ایران خیلی مظلومه.
ناشناس
| Germany |
۱۸:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
اون نیرو انتظامی هم بدبخته
رزیدنت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
2
9
تاریخ به احترام روسای سازمان و نظام دامپزشکی ایستاده.....
چقدر جالب چقدر خوب، دکتر گل فروش :)))
اون مغز کلی که اون بالا نشسته با چه استدلالی این حرف رو زده.
...................
باید خون گریست
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۰۰:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
متاسفانه متن شکایت و حکم رو دقیق مطالعه نکردید..فروش ملزومات حیوانات چه ارتباطی به کار درمانی دامپزشکی داره؟!
ناشناس
|
-
|
۲۱:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
7
3
امورات صنفی و حرفه ای بر عهده سازمان نظام دامپزشکی است نه سازمان دامپزشکی. ضمن آنکه این رای در خصوص فروش ملزومات حیوانات خانگی است که به درستی صادر شده است و بند 5 مربوط به داروها دام و طیور برای ابطال به هیات عمومی ارسال شده است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
4
3
این چه وضعشه به فکر روحیه و عزت جامعه دامپزشکی وسلامت مردم نیستید به فکر ابرو کشور باشید تو خارج کشور یکی اینو ببینه فکر میکنه اصلا چیزی به نام دامپزشکی در ایران نیست و اونقدر تعداد دامپزشکان کمه و اداره درست حسابی نداره رفته زیر نظر گل فروشی
مشکل دامپزشکی چیه همیشه همچیش همخوانی با اون نداره به هر کی میگم دامپزشکی زیر نظر وزارت علومه فکر میکنه شوخی میکنم واقعا. بین اقایان مسئول یک نفر دلسوز وجود نداره برای یک بار یک قانون جامع برای دامپزشکان تهیه کنند و دامپزشکیو ببرن زیر نظر ریاست جمهوری؟؟؟ ای کاش میشد به مجلس امید داشت !!
این نامه ها رو در حکیم مهر قرار بدید تا با امضا الکترونیک موافقت خودمون رو اعلام کنیم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
1
3
دقیقا مملکت گل و بلبل هست. دیدن گل از صنف گلفروشان به بلبل از صنف دامپزشکی از قدیم ربط داشته‌‌. پس لطفاً دیگه کسی نگه بی ربطه. دقیقا وقتی میگن ....... به ....... ربط داره مصداقش همین است.
چشم نظام و سازمان دامپزشکی و ......... روشن
همین مونده دو روز دیگه برای افزایش بهره وری صنف گل فروش‌ها ضایعات اونا رو تبدیل به خوراک دام کنید و جناب گل فروش بشه مسئول توسری‌زن آقایان نظام و سازمان. همه زدن اینا چرا نزنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
1
1
احتمالا ........ گل هاش دامپزشک بوده
ناشناس
|
-
|
۲۲:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
2
2
انگار هیچ جایی صاحب نداره وهمه پی ......... هستن ،از هر دری وهر جایی وارد میشن !
مگ داریم؛مگ میشه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
2
2
اصلا باورم نمیشه این خبر حقیقت داشته باشه؛مات و مبهوت ب صفحه گوشی و این خبر خیره شدم
ناشناس
|
United States
|
۲۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
1
3
گل بود به سبزه هم آراسته شد
ناشناس
|
United States
|
۲۲:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
3
6
چه عالی شد می تونیم گل هم بفروشیم آقا بنده در کارت ویزیت تزئین ماشین عروس هم اضافه می کنم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
قطع یقین درآمد بیشتری خواهید داشت. کار عیب و عار نیست که
علیرضا
|
Romania
|
۲۲:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
9
6
من از همکاران محترم تعجب میکنم که چطور مسئله ای به این واضحی رو متوجه نمیشن یا دوست ندارند متوجه بشن.کاملا مشخصه که خرده‌فروشی ملزومات حیوانات خانگی هیچ ربطی به کلینیک دام کوچک نداره دکتری که میخواد همزمان با کلینیک فروشنده هم باشه وظیفه داره پروانه کسب بگیره.کدوم کلینیک پزشکی رو سراغ دارید که مثلا پوشک بچه بفروشه یا مکمل غذایی و ... بفروشه. حالا اون همکار ......ای که میره بر اساس یه چیز بیخود شکایت میبره دیوان عدالت اداری و با آبروی دامپزشکی بازی میکنه ..................
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۰۰:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
نظر کاملا صحیح و بجاست. متاسفانه برخی همکاران بدون توجه به مفاد شکایت و حکم صادره اظهار نظر میکنند.
دامپزشک
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
وای به جماعت بی درد دامپزشکی که اتفاقا فرمون دار هم هستند....

کاش کمی فکر میکردین...

همکار عزیز که صددرصد اداری هم هستید ملزومات دامپزشکی رو با پوشک مقایسه نکن، اتفاقاهمین مدیریت امثال شما وضعیت دامپزشکی رو به اینجا رسونده، ملزومات کلینیک دامپزشکی تخصص نمیخاد؟! لطفا یه سر برین کلینیک و پت شاپ نزدیکتون شرط میبندم از 70درصد ملزومات هیچی متوجه نشین،
پت بسیار تخصصی است،
دامپزشك
| France |
۰۲:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
در پزشكي داروخانه و دراگ استور داريم در دامپزشكي چطور؟! در ضمن قدرت مالي پزشكي رو با دامپزشكي مقايسه ميكنيد؟ يه پزشك ميتونه بره تو ساختمان پزشكي با اجاره مشخص كار كنه ولي دامپزشك با هزار تا تبصره و بهداشت و درب مستقل و ... بايد ساختموني بگيره كه n برابر پزشك هزينه و n هزارم پزشك مريض داره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
2
2
کلینک دامپزشکی باید کار کلینکی و دارو مورد لزوم وخوراک آماده حیوانات خانکی را اگر فقط در دستور کاری خود قرار دهد قاعدتا نمیتواتد ایراد بگیرند فروش لباس وقلاده و لوازم حیوانات نباید در کلینک بفروش برسد مغایرت دارد ًضمنا فروش کتاب وعطر اودکلن وعیر لوازم بهداشتی هم در داروخانه پزشکی از سالیان گذشته با پروانه داروخانه مغایرت داشته اگر می خواستند دنبال کند قابل تعقیب کن ولی بستگی بمسئول ریزبین وکنجگاو دارد
دکتر..
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
1
3
بعد ویزیت یه گل مورد علاقه دامدار بهش بدین
ناشناس
|
United States
|
۲۲:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
1
2
من نفهمیدم یعنی تو کلینیک قراره دسته گل هم بفروشیم
ناشناس
|
United States
|
۲۳:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
1
4
بنده از مسئولین تشکر می کنم پزشکان باید حسرت این رشته رو بخورن با این فرمون بریم فکر میکنم از سال بعد مجوز کلینیک رو باید از انجمن مکانیک ها بگیریم
ناشناس
|
United States
|
۲۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
1
4
تو کارت ویزیت می نویسیم
جراح و داخلی و فروش تخصصی گل
البته دامپزشکی یه چیز اضافه هست که هر سال داره دست به دست میشه
ناشناس
|
United States
|
۲۳:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
1
3
احتمالا با اين قدرتي كه سازمان دامپزشکی و خصوصا نظام دامپزشکی از خودش نشون داده داروخانه ها هم از صنف آرایشگاه های زنانه باید برای تمدید یا تأسیس مجوز بگیرن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
1
1
بغیر از این انتظار نمی رفت مملکتی که بیشتر نهاده های دامی و محصولات اساسی دام رااز خارج وارد میکند چه احتیاج به دامپزشک دارد؟ من متاسفم که صنف دامپزشک هیچ وقت نخواسته واقع بین باشد و همیشه برای خودش دسته گل فرستاده است. دوستان در این مملکت هیچ جایی برای دامپزشک نیست. اگر یکسال هم هیچ دامپزشکی سر کارش حاضر نشود علیرغم خسارت زیاد که به سیستم بهداشتی وارد میشود ولی دولت ککش هم نمیگزد. وظیفه دامپزشکان آگاه سازی نسل جوان است وانها را ترغیب به دوری از این رشته نمایند. وای بحال آیندگان با این زیر بنای ضعیف کشاورزی و دامپزشکی. ضربه ایکه در این سالها بر پیکر مشاغل تولیدی از جمله دامپزشکی وارد شد تا سالها این مشاغل کمر راست نخواهند نمود. یک تصمیم اینچنینی میدانید چه بار احساسی را برای کارکنان این شغل حساس بهمراه خواهد داشت؟.
ناشناس
|
Canada
|
۰۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
1
2
آقایان متولی سازمان و نظام .............. الان کجا .... هستین، خدا شاهده اگر بیان و به من اعلام کنن باید از هر صنفی پروانه کسب بگیرم قطعا میام و در سازمان و نظام رو ...... میگیرم، ........... سیستمی که قادر به حمایت از زیر مجموعه خودش نیست
تقوی پور
|
United States
|
۰۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
0
5
مطابق ماده ۲ قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران اهداف سازمان عبارتند از:
1- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه‌ای در کلیه امور دامپزشکی در چهارچوب ارزشهای
عالیه اسلام.
2- تلاش در جهت حفظ شوون حرفه دامپزشکی.
3- تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور دامپزشکی.
4- تلاش در جهت حسن اجرای وظایف فنی و حرفه‌ای دامپزشکان و سایر رده‌های حرفه
دامپزشکی.
5- تنظیم روابط حرفه‌ای بین دامپزشکان و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی.
6- حفظ و حمایت ازحقوق صنفی دامپزشکان و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی .و..........
بنابراین در چنین مواردی دفاع از حقوق صنفی دامپزشکان برعهده سازمان نظام دامپزشکی است .
در عین حال برخی امور اگرچه پسوند دامپزشکی دارند اما ماهیتا تجاری و غیرفنی هستند.
ناشناس
|
United Kingdom
|
۰۱:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
0
3
واقعا جای تاسف هست عملکرد نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی... واقعا وقتش نرسیده که رئیس نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کاری برای دامپزشکان انجام بدن تا شان و منزلت دامپزشکی اینقدر لگد مال نشه. تصور بفرمایید استاد تمام دانشگاه بعد از بازنشستگی بخواد کلینیک تاسیس کنه بعد باید بره اتحادیه گلفروشان از این اتاق به اون اتاق بالا پایین بره ، خواهش و تمنا کنه تا بهش مجوز بدن.
ریاست محترم نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی دعوت به تجمع و اعتصاب برای چه زمانی هست؟ چقدر باید دامپزشکی خار و خفیف بشه تا شما یک اقدامی انجام بدید. به راحتی میتونید از وزارت کشور درخواست تجمع و اعتراض کنید تا حداقل یک کاری کرده باشید شاید فردا روزی خودتون از پشت میزها در اومدین مجبور شدین در بخش خصوصی کار کنید. یکم به فکر همکاران بخش خصوصی باشید چه کلینیسن چه مسئولین فنی بهداشتی و اجرا ماده ۱۸ و ۱۹ و امنیت شغلی
ناشناس
|
United Kingdom
|
۰۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
0
3
اگر نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی و جامعه حیوانات کوچک به این همکاران مشهدی کمک مادی و معنوی میکردند تا از وکلا متبحر استفاده کنند کار به اینجا نمی کشید که از فردا بازرسای گل فروشا بیان تو کلینیک های دامپزشکی تا واسه دامپزشکان تعیین تکلیف کنند.
مشکل دامپزشکی اینه که روسای سازمان و نظام تعصب ندارند
ناشناس
|
United Kingdom
|
۰۱:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
1
3
شرکت تو کلاس ها و کارگاه ها و کنگره ها و وبینارهای نظام دامپزشکی برای گرفتن مجوز کم بود از فردا باید راه بیفتیم کلاس های گل چینی و دسته گل عروس و گل زدن ماشین عروس هم یاد بگیریم تا اتحادیه گل فروشان بهمون مجوز بدن. البته خدارو شکر با اتحادیه طباخی و کله پزی یکیمون نکردن. چون خداییش طباخی و کله پزی از گل فروشی بیشتر به دامپزشکی نزدیکه.
روسای سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی یکم تعصب به خرج بدید.
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۰۷:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
خدا رو شکر کنید دامپزشکی که درآمدی نداشت ولی گلفروشی درآمد خوبی داره اونم اگه دکتر هم باشی
سحر
|
United Kingdom
|
۰۱:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
1
3
بیشتر به جک(!) شباهت داره تا خبر..
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۰۷:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
این یک تلخند است که زنگ خطر برای این رشته هست
ناشناس
|
-
|
۰۲:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
1
2
اتحادیه های صنفی با داشتن تعداد معینی عضو تشکیل میشود و چون تعداد اعضای صنف فروش ملزومات حیوانات خانگی کم بوده لاجرم رفته تحت پوشش اتحادیه گل فروش ها پس جای نگرانی نیست چرا که با سیاست جدید در صدور مجوز های دامپزشکی بزودی تعداد اعضا به قدری زیاد خواهد شد که یک اتحادیه مستقل تشکیل خواهیم داد و خدا را چه دیدی شاید گلفروش ها را هم آوردیم تحت پوشش اتحادیه خودمون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
2
1
یعنی دیگه لازم نیست واسه تاسیس کلینیک دام کوچک از نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی مجوز بگیریم؟ پروانه مطب رو اتحادیه گل فروشی میدن؟ خواهشا جواب بدید
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۰۷:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
بله باید دوره فروش و پروش گل بگذرونید و فعالیت های حرفه ای تزئین ماشین عروس و تزئین دسته گل رو بلد باشید
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
اگر واقعا حرفت اینه که همون گل فروشی هم واست زیاده اگر شوخی میکنی که اینجا و الان وقتش نیست
ناشناس
|
Netherlands
|
۰۲:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
1
2
ازین مسائل در وزارت بهداشت هم هست مثلا اینکه یکی از شهرستان های استان سمنان یک مرکز امبولانس خصوصی داره مجبورش کرده بودن که باید از صنف تاکسی تلفنی داران هم مجوز بگیری که البته این موضوع سریع توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی استان پیگیری و لغو شد
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom |
۰۳:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
درسته ولی اونجا صاحب داشت. نه مثل دامپزشکی که فقط رئیس نظام دامپزشکی به یک نامه اکتفا میکنه و از سر خودش باز میکنه
ناشناس
| United States |
۰۷:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
بحث آبروی صنف هست که در نگاه مردم تعریفش عوض می شود
گلفروش
|
United States
|
۰۶:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
2
5
الان منظور اینا کدوم گل هست؟ خدا کنه منظور گل تو گلدون باشه نه گل. چون اون گل الان سخت گیر میاد. اتحادیه اش هم تو کلمبیاست.
ناشناس
|
United States
|
۰۷:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
1
3
رشته دامپزشکی رو خلیلی وقته از بین بردن وقتی زیر نظر جهاد باشی باید هم از گل فروشی و سبزی فروشی سر دربیاری
در ابتدا متاسفم برای خودم که عمرم رو در این رشته تلف کردم دوما متاسفم برای باز خودم که گول حرف های اساتید رو در این رشته خوردم سوما باز متاسفم برای خودم که آیندم رو فدای علاقه به این رشته کردم
ناشناس
|
Pakistan
|
۰۸:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
6
6
علت مشکل دامپزشکی از مطالعه کامنت های همکاران کاملا مشخص هست
۱- اکثر همکاران حتی متن خبر را یک بار به دقت مطالعه نکردند و فقط بر اساس تیتر اظهار نظر میکنند
۲- ما حتی در جمع خصوصی خودمان هم با خودمان صادق نیستیم. فروش لباس و قلاده برس و قفس و ... ارتباطی به وظایف درمانگاه دامپزشکی ندارد و پروانه درمانگاه مجوزی برای انجام فعالیت تجاری در این زمینه به صاحب پروانه نمیدهد
۳- بر اساس قوانین موجود کلیه اقلام دارویی، ویتامین ها ، سموم ، مکمل ها، مواد ضدعفونی کننده و ... تحت تعریف دارو قرا میگیرند و باید در داروخانه عرضه شوند نه در پت شاپ و همکارانی که میفرمایند اقلام موجود در پت شاپ اقلام تخصصی میباشند باید توجه داشته باشند خود این حرف دلیل بر ممنوعیت عرضه این اقلام در پت شاپ ها میباشد. کما این که در این مسئله مشکلی برای داروخانه های دامپزشکی پیش نیامده و اتحادیه مذکور ادعایی در خصوص داروخانه های دامپزشکی ندارد
۴- یک مشکل در دامپزشکی همین دید منفی همکاران بخش خصوصی نسبت به سازمان و نظام دامپزشکی میباشد. اما وقتی پای شخص سوم و بی طرف مانند کارشناسان و قضات دیوان عدالت اداری به میان میآید مشخص میشود این دید منفی در بسیاری از مواقع به علت عدم آگاهی کامل همکاران عزیز از قوانین و ضوابط میباشد
به هر حال انجام هرگونه فعالیت در هر کجای دنیا نیاز به کسب مجوزهای قانونی خود را دارد‌. پروانه های سازمان و نظام دامپزشکی اجازه فعالیت تجاری بغیر از وظایف مشخص درمانگاه های دامپزشکی را به صاحب پروانه نمیده و همکاران که به دنبال درآمد از پت شاپ در کنار درمانگاه خود هستند باید مجوز های قانونی لازم را اخذ کنند. (انصافا درامد کمی هم نیست )
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
چند جمله حرف حساب آفرین
دامپزشک
| Romania |
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
جناب دکتر کسی با مجوز گرفتن مشکلی نداره.مشکل مجوز گرفتن کلینیک دامپزشکی از صنف گلفروشان هست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
6
2
کار کلینکی باید در کلینک انجام شود کارهای غیر کلینکی مانند تمام افراد که کار غیر قانونی انجام میدهند خارج کلینک انجام دهند وسبب دردسر نشوند در این مورد برای بدست آوردن راه حل درست به کار کلینکی در ترکیه برسی کنید ببینید چه کاری را با مجوز در کلینک حیوانات خانگی انجام میدهند خیلی راهگشا خواهد بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
3
2
حکیم مهر عزیز لطقا در انتخاب تیتر گزارشات کمی دقت فرمایید که با ابرو و جایگاه دامپزشک در جامعه اینگونه بازی نشود .
دامپزشک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
0
2
باتوجه به آغاز شکایت از سال 97تا الان اقایون نظام کشوری کجا تشریف دارن؟
یا نکنه جلسات پشت پرده برگزار میشده و بدون درز هیچ خبر که بقیه از شنیدن آن شرمسار نشن خروجی نداشته و نداره.
پس کجان آقایون صاحب قدر قدرت مرکزنشین ................... از سال 97تا حالا پیگیر موضوع نبودند که امروزه این افتضاح محض در جراید سر باز میکند.
گفتنی زیاده، امااینجا باحضور وکیل مجرب دامپزشک که کم هم نداریم و بررسی قوانین موجود وبا اعاده حیثیت، حق قانونی دامپزشکان را مطالبه و خبر نویدبخش به همکاران‌ در شهر مظلوم....برساند.
اقایون، اگر خوابید بیدار واگر بیدارید رفع افتضاح کنید.
ناشناس
|
United Kingdom
|
۲۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
0
4
برخی دوستان می گویند ملزومات دام کوچک باید مجوز بگیره چه از نظام چه از گلفروشی باید گفت دوستان عزیز مگر داروخانه انسانی برای لوازم آرایشی مجوز دارن مگر پزشک عمومی کرم پوست و... می فروشند مگر مجوز دارن
بحث بحثه تمامیت رشته هست که هر روز یک ادا در میاورند یک روز برای مجوز باید بریم شهرداری یک روز گلفروشی و...
مصطفی قلاوند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
2
4
به این حکم ظرف 20 روز باید اعتراض کرد
در این حکم آمده است که صنف دامپزشکی خودشون رو با کد گیاه تطبیق بدند در صورتی که صورت اعتراض به این شکل باید باشد که کد جدیدی برای دامپزشکی تعریف شود و تمام/

این موضوع ضعف سازمان دامپزشکی و نظام رو نمایان می‌کند ولی آیا تمام ماجراست ؟ خیر
این مورد اثر انگشت مافیایی رو نمایش میده که درصدد این هستند که پت شاپ های زنجیره ای فعال کنند و دقیقا این حکم به سود گل فروش ها تمام خواهد شد و به راحتی می‌توانند بدون داشتن هیچ مدرکی اقدام به فعال سازی پت شاپ و حتی اقدام به درمان کنند (بنا به حسن اعتماد مردم و باور قبلی)

روی سخن بنده به کسانی است که با انتقال "آموزش" دامپزشکی مخالف هستند و به دنبال مستقل سازی و یا بازگرداندن آن هستند، لطفا و خواهشند "صبر" داشته باشید، هیچ کار بزرگی به سرعت انجام نخواهد گرفت و هیچ کاری بدون عیب نیست.

حکیم مهر به عنوان محور اصلی دفاع از حقوق دامپزشکی اگر می‌توانند هماهنگی لازم را با دوستانی که به این حکم می‌خواهند اعتراض کنند انجام دهند سپاسگزار خواهم بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
1
1
درجواب اقایی که گفت وسایل حیوانات وپت شاپ چه ربطی به کلینیک حیوانات دارد باید گفت حتمابه صنف گلفروشان مربوط میشود که درمورد روحیه ونحوه برخورد حیوانات واشیا ومحیط انهامطالعات فراوانی دارند لطفا هرچه سریعتر اعتراض شده ونظام دامپزشکی وسازمان دامپرشکی دفاع مناسبی انجام دهند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
عزیزم
یا باید خودشان اتحادیه بزنند(که هزینه مالی دارد) و یا باید زیر نظر یک اتحادیه خلوت و کوچک دیگر بروند
خود دانید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
1
1
چرا بی جهت در حاشیه قدم بر میداریم کار کلینکی و بیمارستانی حیوانات کوچک چه از نظر پروتکل درمانی الگوی از غرب بخصوص امریکا میباشد بررسی بفرمایید این کلینک ها وبیمارستان ها در چه مکانهای اجازه تاسیس دارد ویا برای پت شاپ وپانسیون وسایر ایتم هایی که ما مدعی انجام آن در کلینک وبیمارستان هستیم با الگوی آنها هماهنگ هست یانه آنوقت تا اخرین نفس از کار خود دفاع کنیم بهتر نیست ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
0
0
عزیز برادر مگر ما الگویمان راباید باکشوری که کیلومترها با مافاصله دارد تطبیق دهیم ایا تعرفه های ما. خدمات حیوانات ما . و.... رابا هرجایی میتوان مطابقت داد.دامپزشکی ودرمان ما ازبسیاری کشورها بهتر ونسبت به برخی کمبودهایی داریم وهمه موارد باید بهم تطبیق کندما باید واقعیات وخدمات ومشکلات خودمان را توسط عزیزان دامپزشک خودمان درنظر گرفته وپیگیری کنیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
1
0
گل فروشها كه وضعشون عاليه
بهتره در رسته مشاغل كارگري قرار مي گرفتيم با اين وضعيت معيشتي و جايگاه اجتماعي
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
1
0
درمانگاه محل درمان است مطب محل تشخیص بیماری و تجویز دارو است بیمارستان محل تشخیص و درمان و بستری است و اگر داروخانه با دکتر مسئول جداگانه داشته باشد میتواند دارو فروش بنماید آزمایشگاه و غیره باید مسئول جدا داشته باشد که همه میدانیم پس وقتی کاری بر خلاف نام و پروانه کاری انجام میدهیم لازم است صادر کننده پروانه وقتی موافقت با کار اضافه با آن پروانه دارد باید تمام قد از تز خود دفاع کند واگر نمیتواند ‌اعلام کند ولی گرفتن پروانه دیگر ننگ است پرای حرفه دامپزشکی البته تا آنجا که اینجانب از کشورهای خارج اطلاع دارم پت شاپ در محل جداگانه میباشد ولی من موافق ادامه کار خود باین شکل بدون پروانه جداگانه از یک صنف دیگر میباشم شدیدن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
2
0
چی شد؟ هر سری رئیس سازمانی یا نظامی عوض می شود سیل تبریک و شادباش و .... آدمهای ..... در همین سایت سرازیر می شود طوری که آدم فکر می کنه فردا صبحش قراره دامپزشکی به عرش اعلی برسه...
.............................
من اگر بجای مقاماتی که این مصوبه رو تصویب کرده اند بودم می گفتم نه تنها کلینیک های دامپزشکی بلکه همه دامپزشکها باید از صنف طباخی مجوز کار و استخدام بگیره چون به رشته دامپزشکی هم مربوط میشه و .....
خلایق هرچه لایق
دکتر سلطانی منش
|
Romania
|
۲۳:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
0
1
چرا خودتون یه صنف فروش ملزومات حیوانات تاسیس نمیکنید؟
به جای لعنت فرستادن به تاریکی پاشید یه چراغ روشن کنید
یه بنده خدا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
0
3
سلام دوستان. 1- مشکل دامپزشکی از زمانی شروع شد که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی مون، دامپزشکی رو بردن زیر نظر جهاد سازندگی. متاسفانه، این فرزند خلف انقلاب ( جهاد سازندگی )، نا خلف از آب در آمد. حقوق دامپزشکی در حکومت شاه سابق، بیشتر از شرکت نفت بوده است. ( مرحوم اسکندری از همکارانمان در دامپزشکی بوشهر که در سال 1380 یا 1381 به رحمت ایزدی پیوست. خدا بیامرز در قبل از انقلاب، با. مدرک دیپلم از شرکت نفت با حقوق 1320 تا 1330 تومان استعفا داده بود و اومده بود دامپزشکی با همون دیپلم و حقوق ماهیانه 1460 تا 1470 تومان.)
2- بعد از انقلاب آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کردن، که جامعه دامپزشکی نیاز به حقوق اداره نداشت. ( شاید بچه های دامپزشکی ، چیزی گیرشان نمیآمد، بدبخت کارمندها )
3- هر وقت صحبت از تعدیل نیرو می شه، یه عده بیسواد ( به قول آیت ا... طالقانی ) می گن دامپزشکی نیرو هاش زیاده و باید کم بشه،
یکی نیست به این بیسواد بگه، آقای نا محترم، اول درست صحبت کن تا متوجه بشیم چی می گی.
تعدیل نیرو، هم مثبت داره و هم منفی.
تعدیل به تنهایی مفهومی نداره.
باید درست و کامل بیان بشه، تعدیل مثبت یا تعدیل منفی .
اگه تعداد کارمندها دامپزشکی شهرستانها و ادارات کل رو جمع شون کنیم، و تعداد نیاز هر شهرستان رو هم که می دونیم ، ( دامپزشکی هر شهرستان باید 32 تن نیرو داشته باشه) ، ( و این تعداد رو بدهیم به یه بچه محصل کلاس دوم یا سوم ابتدایی که جمع و تفریق و ضرب و تقسیم رو بلده و بهش بگیم برامون حساب کنه، خدا شاهده بهتر از رییس جمهور .......... یا معاون اولش .......... یا وزرای جهاد و یا رییس های سازمان جهاد استان ها ، و مخصوصا بهتر از سازمان بی مدیریت و بی برنامه کشور محاسبه و حساب و کتاب می کنن. ) و معلوم خواهد شد که دامپزشکی هر شهرستان که باید 32 تن نیرو داشته باشه ولی در حال حاضر اکثر دامپزشکی شهرستانها 7 تا. 8 تا نیرو بیشتر ندارن، به سمت چه فاجعه ای داریم پیش می ریم.
( مسأله ، مشکل. ، معضل ، بحران. ، فروپاشی )
در بحث حل مشکلات ، اگه به ترتیب بالا ، مسأله ها حل نشوند ، تبدیل به مشکل می شوند .
اگه مشکلات حل نشن، تبدیل به معضل می شن.
اگه معضلات حل نشن، تبدیل به بحران می شن.
و بحران ها ، مسبب فروپاشی هستند.
یادم رفت بگم ( یاد دکتر احمدی نڑاد خدا بیامرز افتادم، )
از اون 7 ، 8 تا نیرو، 2 ، 3 تا شون معمولا عزیزان طرح نیروی انسانی مون هستن که امسال هنوز حقوق نگرفته اند . و با این رونق آنچنانی آقای روحانی، ممکنه بهشون پایان طرح بدن و باهاشون تسویه کنن.
البته دم دکتر احمدی نڑاد گرم که در هر استان 500 تا از پست های استخدامی جهاد کشاورزی کم و به سازمانهای تابعه وزارت جهاد ( مثل دامپزشکی ، شیلات ، منابع طبیعی و . . . ) اضافه کرد. جهاد هم درست در سالهای 92 و 93 روحانی و سالهای بعدش ، چراغ خاموش تا تونست نیرو گرفت.
4- دامپزشکی در طول سالهای گذشته، مخصوصا در زمان ریاست دکتر دستور خدا بیامرز، به دنبال جذب 3000 و. 4000 نیرو بود. که بعضی موافقت های اولیه حتی 2500 تن. نیرو رو گرفته بود. ولی این سازمان مورچه ای نظام دامپزشکی ( معلوم نیست داره چکار می کنه، و هیچ چیزش به آدمیزاد نرفته ، . . . ) با یه نامه های کذایی که دامپزشکی باید بخش خصوصی رو توسعه بدهد و از این ......ها، جلوی استخدام نیروی جدید در دامپزشکی کشور گرفت و همچنان متاسفانه ادامه داره.
5 - از ماست که بر ماست.
6 - نظام دامپزشکی کجایی، این مسأله، ربطی به سازمان دامپزشکی نداره، شما به عنوان حامی اعضاء. ، به ما بگو با خودت ( ما ، پیش کش ) تاکید می کنم، با خودت، چند چندییییی ؟ ! ؟ ! ؟ ! ؟ ! ! ! ! ! ! ! !
غفرالله لنا و لکم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
1
1
مرحبا نظام دامپزشکی
دو روزه پروانه را به باد داد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
0
0
انهابکه در قبل از انقلاب زیاد مورد توجه نبودن در زمان انقلاب در هیت های مختلف شروع کردن تسویه حساب با افراد وبعد هم بدون مطالعه دامپزشکی را از پزشکی جدا کردن چون غیر دامپزشکان میخواستند دانشجویان وسایرین هم که ریز نفوذ وورود داممزشکی به جهاد کشاورزی را نمیداند همیشه درخواست برگشت به گروه پزشکی را داردند که شاید نا ممکن یا حداقل مشکل باشد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
0
2
ترجیح میدم باوجود اینکه دانشجوی دامپزشکی دانشگاه تهرانم انصراف بدم و مجدد در کنکور شرکت کنم با این اوصاف
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
عمر خودتو در این رشته هدر نکن من 15 سال عمرمو هدر کردم اونهایی که می بینی پوز رشته رو میدن پول باباشونه درآمد رشته بد نیست ولی درآمد یک دکتر نیست با معلمی که رسمی هست و 5 میلیون میگیره برابره در صورتی که سختی کار دامپزشکی کجا اون کجا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
0
1
با عرض سلام
طبق ماده 2 قانون نظام صنفی اگر کلینیک های دامپزشکی فقط کار درمانی حیوانات خانگی و اهلی و ... را انجام دهند دیگر نیازی به دریافت جواز کسب از اتحادیه صنفی ندارند.
اما اگر بخواهند فروش ملزومات دام و ... همانند کنسرو حیوانات؛ قلاده؛ سبد؛ انواع غذای خشک و... را داشته باشند طبق ماده 91 ق.ن.ص باید علاوه بر مجوز دامپزشکی از اتحادیه صنفی مربوطه جواز کسب دریافت دارند.
طبق قانون نظام صنفی حدنصاب تشکیل اتحادیه مستقل در تهران 300 عضو؛ کلانشهرهای دیگر 200 عضو و شهرهای کوچک 50 عضو است که در این شرایط سریعا باید مقدمات تشکیل اتحادیه صنفی مستقل پیگیری و اعضاء هیات مدیره هم از طرف دامپزشکان و از بین خودشان همگی دامپزشک هستند و فعالیت پت شاپ ها بر اساس ق.ن.ص قطعا امتیازات ویژه ای هم خواهد داشت.
در استان هایی که حدنصاب تشکیل اتحادیه شهرستان فراهم نیست با درخواست به کمیسیون نظارت مرکز استان تشکیل اتحادیه صنفی مرتبط استانی در قانون پیش بینی شده است.
دوستان این قانون فقط در مورد پت شاپ ها هست که همه کلینیک های دامپزشکی هم قطعا دارای پت شاپ هستند. پس لغو آن قطعا به نظر غیرممکن هست؛ چون در هیات عالی نظارت که وزیر جهادکشاورزی عضو آن هستند تائید شده است و کدآیسیک دارد. پس به سمت تشکیل اتحادیه صنفی مرتبط و مستقل حرکت کنید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
0
0
وقتی به داروخانه دامپزشکی میگن مرکز فروش دارو؛خوب کلینیک های دامپزشکی هم باید ازاتحادیه صنف گلفروشها مجوز بگیرند.بخش خصوصی دامپزشکی هیچ متولی نداره و مثل بچه یتیمی که هر کی بحواد یه توسری بهش بزنه.در نهایت جای نگرانی نیست!!!اینها میخوان تو بخشی از درامد نداشته دامپزشکها شریک بشن.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه