فراخوان متقاضیان تاسیس داروخانه دامپزشکی در ۷ شهرستان استان گلستان