مورد عجیب تاریخ دامپزشکی ایران:
روایت موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران از «دکتر شکوه اعظم موخر» استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران که ۸ روز پس از مرگ، ناگهان زنده شد!
 

حکیم مهر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران نوشت:

در سال ۱۳۵۳ در تهران يک مرده زنده شد و ماجرا از اين قرار بود که خانم «دکتر شکوه اعظم موخر» استاديار دانشکده دامپزشکی هشت روز پس از مرگ، ناگهان زنده شد.

وی که در اثر وارد شدن ضربه مغزی اين مدت را در بيهوشی بسر برده بود، هنگامی که مأمورين پزشکی قانونی قصد داشتند جسد او را به آمبولانس منتقل کنند، ناگهان فريادی کشيد و زنده شد!