کتاب «کرم‌شناسی (جلد دوم): ترماتودها یا فلوک‌ها» ترجمه دکتر فهام خامسی‌پور و دکتر سیدرضا حسینی منتشر شد
 
 

کتاب «کرمشناسی (جلد دوم): ترماتودها یا فلوک‌ها» ترجمه دکتر فهام خامسیپور و دکتر سیدرضا حسینی منتشر شد.

این کتاب با ویراستاری علمی «پروفسور عبدالحسین» دلیمی از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار منتشر شد.

ویراست چهارم کتاب انگلشناسی دامپزشکی به وسیله مایک تیلور و همکاران در سال 2015 توسط انتشارات Wiley به رشته تحریر و چاپ در آمده است. کتاب ذکر شده از مهمترین منبع انگل شناسی که می تواند در هر سطح و رتبه علمی مورد استفاده دست اندرکاران انگل شناسی، دامپزشکی و رشته های مرتبط قرار بگیرد.

در ترجمه این جلد از کتاب بخش تاکسونومی بیماری های انگلی کتاب اصلی در اختیار خوانندگان محترم مورد بحث قرار گرفته است. کتاب حاضر ترجمه ی فصل اول از کتاب Veterinary Parasitology, Fourth Edition, 2015 است.

با توجه به نیازی که در زمینه تاکسونومی بیماری های انگلی وجود داشت، بر آن شدیم تا در کتاب حاضر، خصوصیات کلی ترماتودها یا فلوک‌ها با نوشتاری روان شرح داده شود تا بتواند به عنوان منبعی ساده مورد مطالعه دانشجویان، دستیاران، دامپزشکان، کلینیسین ها، کارکنان آزمایشگاه و سایر افراد قرار بگیرد.