وبینار آموزشی «اصول معاینه در حیوانات خانگی»؛ ۱۱ مهر