طوفان توئیتری دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی در اعتراض به برگزاری آزمون‌های علوم پایه و پره‌انترنی در شهریورماه

خبرنامه دانشجویان ایران نوشت:

دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی به برگزاری آزمون‌های علوم پایه و پره‌انترنی در شهریورماه اعتراض دارند.

به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران ،دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی به برگزاری آزمون‌های علوم پایه و پره‌انترنی در شهریورماه اعتراض دارند و می‌خواهند صدایشان را با طوفان توییتری به گوش مسئولین امر برسانند.