استخدام دکتر دامپزشک در شرکت «گلیسیرین برتر آسیا» واقع در چرمشهر ورامین

شرکت گلیسیرین برتر آسیا واقع در چرمشهر ورامین به دکتر دامپزشک جهت مسئول فنی نیازمند است.

تلفن تماس:  09121018337

تاریخ اعلام نیاز: 8/2/99