تانن‌ها باعث جلوگیری از متابولیسم نیتروژن در شکمبه ‌نشخوارکنندگان می‌شوند

یک دکترای تغذیه دام گفت: ‌تانن‌ها باعث جلوگیری از متابولیسم نیتروژن در شکمبه ‌نشخوارکنندگان می‌شوند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایسنا، «بهروز یاراحمدی» اظهار کرد: بیشتر اسیدهای چرب غیر اشباع خوراک، در شکمبه نشخوارکنندگان بیوهیدروژنه شده به نحوی که ترکیب ورودی به شکمبه و خروجی آنها تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد.

وی ادامه داد: از این رو به حداقل رساندن فرآیند بیوهیدروژناسیون شکمبه‌ای اسیدهای چرب غیراشباع یکی از موارد مهم و مورد توجه تولیدکنندگان مکمل‌های خوراکی و متخصصین تغذیه دام برای افزایش فراهمی این اسیدهای چرب در روده است.

یاراحمدی اضافه کرد: تانن‌ها فرآیند بیوهیدروژناسیون شکمبه‌ای را کاهش داده و باعث افزایش جریان اسیدهای چرب غیراشباعی به سمت دوازدهه می‌شوند.

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و کشاورزی و منابع طبیعی لرستان یادآور شد: همچنین ترکیبات فنلی و تانن‌ها از طریق فعالیت انتخابی بر باکتری‌های شکمبه می‌توانند سبب تغییر فرآیند بیوهیدروژناسیون شکمبه‌ای و افزایش اسید لینولئیک  کانژگه در شیر نشخوارکنندگان شوند.

وی افزود: مطالعات نشان داد تانن‌ها باعث جلوگیری از متابولیسم نیتروژن درشکمبه و عبور آن به روده باریک جهت متابولیسم می‌شوند.

یاراحمدی یادآور شد: بر این اساس وجود تانن به مقدار جزیی در جیره موجب افزایش ابقاء نیتژروژن در بدن می‌شود. همچنین تانن‌هابا کاهش نرخ تجزیه پروتئین درشکمبه منجر به کاهش غلظت آمونیاک وهمچنین کاهش دفع نیتروژن ازطریق ادرار می‌شوند.

این کارشناس امور دامی گفت: درنتیجه جابجایی دفع نیتروژن از ادرار به مدفوع باعث ابقاء بیشتر نیتژروژن در بدن و بهبود بازده استفاده از نیتروژن می‌شوند.