با احیاء شرکت سبز سلامت نظام دامپزشکی صورت گرفت:
گام بلند نظام دامپزشکی خراسان رضوی برای قطع رابطه مالی مسئولین فنی بهداشتی و کارفرمایان و اجرای دقیق مواد ۱۸ و ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی
 
 

حکیم مهر: نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی پیشگام احیاء شرکت سبز سلامت نظام دامپزشکی کشور در راستای اجرای ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی و قطع ارتباط مالی مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی با کارفرمایان شد.

به گزارش حکیم مهر، بر این اساس کلیه پرداختی ها به مسئولین فنی/ ناظرین بهداشتی دامپزشکی بر طبق تعرفه های ماده 18 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی صورت خواهد گرفت. بر اساس این ماده، حقوق پرداختی به دکتر دامپزشک در سال 98، از ۴ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان تا ۹ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان خواهد بود (اینجا).

بر اساس توافق نامه های تنظیمی، کارفرمایان استان موظف هستند حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی را ماهانه به حساب شرکت سبز سلامت واریز نموده و یک برگ چک معادل دو ماه حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی را نیز به عنوان تضمین انجام تعهدات خود در اختیار نظام دامپزشکی استان قرار دهند.

شرکت سبز سلامت نیز متعهد گردید حداکثر 48 ساعت پس از واریز حقوق مسئول فنی بهداشتی، پس از کسر 2 درصد کارمزد، آن را به حساب مسئول فنی واریز نماید.

یک نمونه از متن کامل توافق نامه مذکور به شرح زیر می باشد: