کارگاه آموزشی «آشنایی با تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری‌های حیوانات اگزوتیک»؛ ۲۳ آذر - دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل