اولین مسابقه ملی دامپزشکی (دام تاپ)؛ ۳۰ بهمن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد