کارگاه آموزشی «نکات و تکنیک‌های جراحی‌های اندام‌های محوطه شکمی در دام کوچک»؛ ۲۹ آذر - تهران