کارگاه آموزشی «تطبیق مدرک و دریافت پروانه کار بالینی دامپزشکان در استرالیا و نیوزیلند»؛ ۱۹ مهر - تهران