دوره آموزشی «تشخیص تفریقی بیماریهای عفونی در دام‌های بزرگ»؛ 31 مرداد - یاسوج (+۵ امتیاز بازآموزی)