میزگرد علمی تخصصی «لمپی‌اسکین»؛ ۲۴ مرداد - شیراز (+۵ امتیاز بازآموزی)