دعوت به همکاری دکتر دامپزشک در زمینه آزمایشگاه در بیمارستان دامپزشکی پارس در شهرستان خواف

بیمارستان دامپزشکی پارس در شهرستان خواف نیاز به همکاری دکتر دامپزشک در زمینه آزمایشگاه دارد.

متقاضیان با تلفن 09155127881 تماس حاصل نمائید.

نظام دامپزشکی خراسان رضوی

تاریخ اعلام نیاز: 18/5/98