کارگاه آموزشی «اصول و مبانی مارکتینگ در دامپزشکی»؛ ۷ شهریور - قزوین