محقق ایرانی از حضور گربه جنگلی در مالزی خبر داد

حکیم مهر - به تازگی یکی از محققان ایرانی به نام آرزو صانعی در ضمن تحقیقات خود درباره وضعیت پلنگ سیاه در کشور مالزی توانست حضور گربۀ جنگلی را در منطقه ای جنگلی در استان سلانگور مالزی کشف کند.

صانعی با اشاره به پراکنش لکه ای این گونه در دنیا و اینکه این گونه تا بحال از هیچیک از مناطق جنگلی مالزی گزارش نشده است، گفت: تصور می شود که جنگل در حال تخریب یاد شده تنها جمعیت باقیماندۀ گربۀ جنگلی در مالزی را در خود جای داده باشد.

او ادامه داد: این کشف از این جهت حائز اهمیت است که این منطقه جنگلی به شدت آسیب دیده و پس از جنگل تراشیهای سالهای اخیر سایر نقاط جنگلی منطقه به محلهای مسکونی و جاده تبدیل شده اند.

این محقق ایرانی با اشاره به اینکه تحقیقات درباره وضعیت و تفاوتهای ژنتیکی گونۀ مذکور در حال انجام است، گفت: جنگلهای حاره ای مالزی با پوشش گیاهی انبوه و آب و هوای گرم و مرطوب زیستگاه طیف وسیعی از گونه های جانوری است.

او درباره آخرین نظریه در این باره گفت: جالب توجه است که از میان انواع گربه سانانی که در این جنگلها زندگی می کنند، تاکنون تصور بر این بوده که بر اساس روند تکاملی گونۀ گربۀ جنگلی در آسیای جنوب شرقی امکان حضور این گونه در این جنگلها وجود ندارد.