دومین دورهمی موفقیت؛ ۲۴ بهمن - دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران