صدور حکم انتصاب «دکتر سید محمدمهدی احمدی» به عنوان مدیر کل دامپزشکی استان خراسان شمالی

دکتر سید محمدمهدی احمدی سرپرست اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی با صدور حکمی ازسوی دکتر مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی به عنوان مدیرکل دامپزشکی این استان منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

 

 

خبر مرتبط:

انتصاب «دکتر سید محمدمهدی احمدی» به عنوان سرپرست اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی