کد خبر: ۶۴۳۳۲
تعداد نظرات: ۲۲ نظر
 
 

نگاهی کوتاه به کارنامه و اقدامات یکساله سازمان دامپزشکی در سالهای انتهایی دولت تدبیر و امید

موفق یا ناموفق؟ نقاط ضعف و نقاط قوت؟

دکتر جواد شایانخواه

با پایان یافتن یکساله مدیریت دکتر علیصفر ماکنعلی به عنوان رئیس سازمان دامپزشکی کشور و ورود به سال دوم مدیریت ایشان، بر آن شدیم که گزارشی کوتاه در اقدامات در حوزههای عملکردی در بخشهای مختلف سازمان دامپزشکی را مرور و ارایه نماییم:

1- برای اولین بار ابلاغ کتبی سازمان دامپزشکی کشور طی سنوات گذشته، به مدیران و مجموعههای بخش دولتی ادارات کل استانها مبنی بر منع دخالت یا هرگونه حمایت از فرد خاص یا افرادی به عنوان نامزد شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی کشور در انتخابات این سازمان که این اقدام را به عنوان برگ زرینی در تاریخ سازمان دامپزشکی کشور باید عنوان نمود که به طور صریح به حمایت از بخش خصوصی پرداخته و هرگونه شائبه جانبداری از فرد یا افراد راه یافته به شورا را از سازمان متبوع خود دور کرده است.

2- انتصاب سکاندار سازمان دامپزشکی (دکتر علیصفر ماکنعلی) به عنوان رییس کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام کشور با حمایت و پشتیبانی شخص اول وزارتخانه جهاد کشاورزی که نشان از اعتماد این وزارتخانه به مجموعه متبوع و واگذاری اختیارات بصورت تام به عنوان سازمانی سیاستگذار و موثر در این حوزه بوده که حکایت از نزدیکی این وزارتخانه به این مجموعه نسبت به گذشته بوده است که با هدف جلوگیری از هرگونه خامفروشی نهادههای وارداتی و صرفهجویی ارزی و بهرهوری بیشتر واحدهای تولیدی و کاهش سن طیور پرورشی گوشتی با توجه به موارد گفته شده میباشد.

3- ابلاغ کتبی ارایه خدمات درمانی و بهداشتی به وحوش آسیبدیده در آتش سوزیهای سال 1399 برای اولین بار از سوی سازمان دامپزشکی به ادارات کل استانها و الزام به استفاده از ظرفیتهای درمانی و زیرمجموعههای تحت حاکمیت (بخش خصوص) و همافزایی با آنها.

4- تولید بذر واکسن واکسنهای دامی، طیور و آبزیان به عنوان اولویت اصلی خودکفایی در امر تولید واکسن به سبب تحریمهای ظالمانه و تبدیل نمودن تهدیدها به فرصت برای اولین بار کشور.

5- تهیه دستورالعمل در جهت همکاری و هماهنگی فیمابین با واحدهای تولیدکننده خوراک دام و طیور و آبزیان جهت تولید خوراک نهایی باکیفیت و بهداشتی تحت نظارت و قیمتهای پایین در جهت جلوگیری از هدررفت خوراک به صورت اولیه و خامفروشی اقلام اینچنینی و صرفهجویی در امر تولید و جلوگیری از خزوج ارز برای خرید این اقلام و تخلفات مرتبط با این حوزه.

6- ارایه پیشنویس و برنامه آموزشی به سازمان عشایر کشور در قالب طرح بهداشتیار عشایر که با هدف ارایه خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی (اعم از جلوگیری از سرایت بیماریها به دامها از طریق آموزش) از بین افراد باتجربه و خبره و در هماهنگی و با نظارت کامل دامپزشکی بدون تداخل کاری و موازیکاری با تکنسینهای دامپزشکی و مراکز مایهکوبی و داروخانهها دامی بخش خصوصی تحت حاکمیت.

7- برای اولین در طی مدیریت نسبت به مدیران قبلی، فروکش نمودن بسیار چشمگیر بیماریهای استراتژیک و غیراستراتژیک در حوزه دام الخصوص بیماریهای تب برفکی، لمپیاسکین، سل و بروسلوز و در حوزه طیور بیماریهای آنفلوانزای فوق حاد پرندگان (واکسیناسیون واحدهای تخمگذار)، نیوکاسل (اجرای طرح های واکسیناسیون روستایی و صنعتی) و درحوزه آبزیان بیماریهای VHS ، IPN ، IHN در ماهیان سردابی و لکه سفید میگو به نسبت مشابه سالهای قبل بوده در کمترین حد خود بوده است که این اقدامات پیشگیرانه مرهون انجام برنامهریزی هدفمند و دقیق با واکسیناسیونهای در گلهههای حساس یا در معرض بیماری بوده و همینطور انجام مراقبتهای فعال و غیرفعال بصورت رصد و پایش مستمر انجام پذیرفته است.

8- ابلاغ اجباری نمودن بیمه دامها به ادرات کل استانها و ادارت زیرمجموعه به واحدهای دامی و اعمال اقدامات تنبیهی در صورت عدم پوشش بیمهای با عدم تمدید پروانههای بهداشتی واحد مذکور با همکاری مشترک و بصورت همافزایی با سازمان نظام دامپزشکی کشور، گامی عظیم و رو به جلو در جهت حمایت اقتصادی از دامداران در صورت هرگونه خسارات ناشی از بیماریهاست.

9- افزایش گفتگوها در حوزه دیپلماسی بهداشتی با کشورهای پیشرفته و پیشرو در عرصه تولیدات دامی و سایر فرآوردهها به نسبت کل دوران مشابه در سایر مدیریت قبلی سازمان، با توجه ویژگیهای بیناللملی بودن و مسئولیت اجرایی از قبیل مشاوره اتحادیه اروپا و شناخت کامل نسبت به دستورالعملهای دامی و بهداشتی سایر کشورها و انتقال تجربیات و دانش تطبیق با شرایط داخلی کشور توسط دکتر علیصفر ماکنعلی به عنوان رئیس اجرایی سازمان دامپزشکی کشور بوده است.

10- در حوزه مدیریت اداری میتوان به طراحی سامانههای ارتباطی مستقیم  با مدیران ارشد سازمان ذکر نمود که در نوع خود بینظیر بوده که بدون واسطه بین دستگاهی اعم از ادارات شهرستان، کل استانی فیمابین کارکنان  ردههای پایین و با مدیران رده بالای سازمانی با اصل محرمانه بودن ذکر نمود که همگام و همراه با سایر ادارات، شکایات مستقیم با مدیریت و بدون تداخل اداری مشکلات و... را با مسئولین خود در میان میگذارند.

11- ارایه طرح اجرایی مرغ سایز برای اولین بار در سطح کشور با اجرایی بازدید از کشتارگاههای داری شرایط در انجام طرح که هدف از آن جلوگیری از اتلاف نهادههای دامی در پرورش بالاتر سن طیور مذکور، تحمیل نهاده بیشتر به تولیدکننده جهت تولید طیور سن بالا با توجه به گرانی نهاده در سالهای اخیر، صرفهجویی ارزی و جلوگیری از خروج ارز از واردات بیش از مقادیر مواد اولیه (نهاده و همینطور واکسنها) تولیدی مورد نیاز جهت تولید، جلوگیری از تلفات در طیور سن بالا که علاوه بر احتمال وقوع تلفات ناشی از بیماریها و همینطور  انتقال بیماریهای مسری به سایر واحدهای تولیدی و همینطور تکریم به انتخاب مرغ بر اساس سلایق توسط مصرفکننده مدنظر است.

12- تعیین تکلیف قطعی رفع پلمب کلینیکهای دامی الخصوص دام کوچک (سگ و گربه...) در منازل با کاربریهای مسکونی توسط شهرداری تهران و سایر شهرهای دیگر با توجه به نص صریح قانون، سازمان دامپزشکی کشور حتی فراتر از سازمان نظام دامپزشکی از زیرمجموعه آن سازمان دفاع قانونی داشته و حمایت همهجانبه را از بخشهای خصوصی به عنوان بازوهای اجرایی خود به عمل آورده است.

13- ایجاد تفاهمنامه مشترک سازمان دامپزشکی کشور با شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی دامپزشکی در جهت احداث و تاسیس شهرکهای استارتاپی با اولویتهای فنی و آزمایشگاهی.

14- خروج خوراک دام وارداتی از انبارها و انتقال به واحدهای تولیدی بر اساس تصویب مصوبات راهبردی در کمیته بهداشت و تولیدات بر اساس فرمول جیرهای پایهگذاری شده در حوزه معاونت بهبود امور تولیدات دامی از طریق پنجره واحد به سامانه بازارگاه.

15- ایجاد پستهای قرنطینهای در قالب تفاهمنامه فیمابین دامپزشکی و سازمان پدافند غیرعامل بصورت سرباز امریه دامپزشک و بکارگیری در مناطق مرزی و مناطقی که احتمال قاچاق و جابهجایی دام غیرمجاز متصور است.

17- تشکیل شورای حقوقی برای نخستین بار در سازمان دامپزشکی در جهت استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسان در جهت هماهنگی و همافزایی موثر در واحدهای مختلف دامپزشکی و پروندههای حقوقی ارسالی به دستگاه قضا.

18- ابلاغ و دستور کتبی ممنوعیت و هرگونه اشتغال میران و معاونین استانی و روسای ادارات شهرستانها در امور دامپزشکی حتی بصورت پارهوقت و یا در قالب قراردادهای مشاورهای دامپزشکی با بخش خصوصی که شائبه رانت و فساد و حیاط خلوت برای تخلف متصور است.

19- موانعزدایی و دستور صریح به واحدهای تحت نظارت در جهت رفع مشکلات اتحادیههای زنبورداری کشور از قبیل: ثبت اطلاعات هویتی کلنیها جهت هرگونه جابجایی با گواهیهای بهداشتی در حین کوچ، ثبت سفارشات واردات دارو در جهت جلوگیری از داروهای قاچاق و تقلبی و متضرر شدن واحدهای تولیدی در اینخصوص و اخذ شناسه یکتا و کد رهگیری به صاحبین کلنیها در جهت تسریع در روند امور جابهجایی کلنیها.

20- ابلاغ ممنوعیت هرگونه پرورش گله تخمگذار بالای سن 70 هفته به دلایل بهداشتی و واکسیناسیون موثر به واحدهای تولیدی پرورشی و تبعات ناشی از نگهداری پرورش بالای 70 هفته.

21- ارتباط موثر و هدفمند سازمان دامپزشکی در قالب تهیه گزارش،کلیپ آموزشی و حضور در برنامههای خبری با رسانهها، الخصوص شبکههای تلویزیونی پرببینده به نسبت مدیریتهای قبلی در جهت شناساندن حوزههای دامپزشکی به جامعه.

22- افزایش رو به رشد جمعیت دامی کشور در یکسال اخیر 99 و ابتدای سال 1400 به نسبت سالهای گذشته در امر اقدامات و نظارتهای جدی سازمان دامپزشکی بر واحدهای دامی از قبیل واکسیناسیون جهت جلوگیری از تلفات دامی، نظارت بر روند جابهجایی دامها در جهت جلوگیری از قاچاق دام، تسریع در روند اخذ پروانههای بهداشتی در جهت تحقق شعار سال جهش تولید و سال تولید پشتیبانیها و مانعزدایی در بورکراسی اداری و...

23- عدم تخصیص سهمیه نهادههای دامی و سوخت به واحدهای پرورش طیور فاقد بیمه با اولویت مزارع مرغ مادر و مرغ تخمگذار صنعتی در جهت احقاق حق واحدهای بیمه شده و جلوگیری متضرر شدن واحدهای تولیدی ناشی از بیماریها و سرایت به واحدهای دیگر.

24- هماهنگی بین بخشی بین اتحادیهها و کانونهای صنفی و تولیدکنندگان دامی و فرآوردههای دامی در جهت همنوایی و جلوگیری از موازیکاری با دستگاه اجرایی توسط کمیته راهبردی تولید و بهداشت دام کشور.

25- اقدامات موثر سازمان دامپزشکی در کنترل بیماری کووید-19 در دامهای خانگی (سگ و گربه) نگهداری توسط صاحبین آنها که  با نمونهبرداریهای پیوسته و مداوم  از آن دامها موجبات تحسین و قدردانی دفتر منطقهای سازمان جهانی بهداشت دام از سازمان دامپزشکی را سبب گشت که این نهاد بینالمللی ضمن تاکید بر به اشتراکگذاری اقدامات موثر و نتیجهبخش دامپزشکی به سایر کشورهای جهانی خواستار گردید.

26- عزم جدی سازمان دامپزشکی در اجرا و آمادگی قرارداد تولید بذر واکسن و مواد بیولوژیک با شرکتهای دانشبنیان در سال 1399 به عنوان شالوده و پیریزی آیندهگری این سازمان به خودکفایی در امر تولید واکسن مورد نیاز داخلی خود برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بوده است.

27- افزایش ارتباطات و جلسات فیمابین با نمایندگان مجلس و کمیسیون تخصصی کشاورزی مجلس در جهت احقاق حقوق تمامی کارکنان سازمان دامپزشکی نسبت به سنوات گذشته.

28- اعتباربخشی بر ایجاد تقویت توانمندی کارشناسان شاغل در آزمایشگاههای کشور با درخواست سازمان دامپزشکی کشور از وزارتخانه کشاورزی کشور فرانسه در جهت راستآزمایی آزمایشگاه نسبت به آزمایشهای مربوط باقیمانده دارویی در فرآورده نهایی واحدهای تولیدی الخصوص حوزه آبزیان جهت جلوگیری از خروج ارز و هزینههای بالا و زمانبر بودن آزمایش.

29- ورود ایران به عرصه تولید و صادرات واکسن تب برفکی و آنفلونزای فوق حاد پرندگان در انتهای سال 99 و 1400 و خودکفایی در این حوزه با ارایه راهکارها و نظارتهای سازمان دامپزشکی کشور.

30- تاکید بر موفقیت و قدردانی وزیر جهاد کشاورزی و ریاست جمهوری از اقدامات تحسین برانگیز موثر این سازمان در  حذف گلههای مرغ تخمگذار  پیر و پافشاری بر واکسیناسیون طیور تخمگذار علیرغم تمامی کارشکنیها و مخالفت برخی چهرههای دانشگاهی کشور.

31- قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای ثالث مجاز صادرکننده روده دامی به اتحادیه اروپا با پیگیریهای سازمان دامپزشکی کشور.

32- شنیدن شدن صدای واحد سلامت عمومی جامعه در گروه فعالیت صادقانه تمامی ردهها کارکنان دامپزشکی با مشورت گروهی در تسریع موانع از تمامی بخشهای سازمان دامپزشکی نسبت به سنوات مدیران قبلی و انتقال آن به جامعه هدف با کمحاشیهترین دوره مدیریتی .

33- آخرین اقدام موثر سازمان دامپزشکی در کارنامه یکساله میتوان به اجرایی شدن فوقالعاده خاص در احکام کارگزینی کارکنان سازمان دامپزشکی با رایزنیهای صورت گرفته با مسئولین برنامه و بودجه کشور و نمایندگان مجلس را نام برد که طی سال گذشته تا کنون با پیگیریهای مستمر مدیریت فعلی سازمان دامپزشکی در واپسین روز مانده با به کارنامه و عملکرد یکساله، سالها انتظار مظلومان این عرصه خدمتگزاری به سلامت جامعه را به ساحل امن اقتصاد خانواده خود رساند.

در پایان امید است ماموریت سازمان دامپزشکی برای هنر جنگیدن در چالشها و بحرانهای پیش روی کشور بتواند بارقههای امید و فردای بهتر برای دامپزشک و دامپزشکی رقم بزند و با توجه به جمیع شرایط عملکرد سازمان دامپزشکی کشور قابل دفاع و موفق دانسته اما سازمان دامپزشکی در شرایط وضع اقتصادی کشور باید همت خود  بر حمایت از تولید و تکیه بر توان داخلی با توجه شعار سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها را سرلوحه خود قرار دهد، انشالله.

و من الله توفیق

27 /2/1400

 

انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۹
ناشناس
|
-
|
۱۵:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
1
10
نقاط قوت کجاش بود من چند بار خواندم پیدایش نکردم
پاسخ ها
نظام سیستان
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
باید حق داد ماکنعلی عملکردش خوب بوده تا الان همینکه نگذاشت مدیران در شورای مرکزی انتخابات نظام دخالت کنند یا کار دوم داشته باشن و جلوگیری از حیاط خلوت بخش دولتی کرد
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
این مطلب رپرتاژ اگهی نبود!!!
کریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
3
3
بله واقعا سازمان ما موفق بود در این یکسال اخیر، البته بعضی از کارها در طولانی مدت جواب خواهد داد و خود را نمایان خواهد کرد، مثل تست سلی که به ظاهر انجام میشه ولی عملا تستی انجام نمیشه و.........
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
11
2
درود بر ماکنعلی عزیز،نشان دادکارنامه قابل قبولی داره و نمره عالی باید بهش داد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
1
11
جناب آقای دکتر شایان خواه
بسیار شنیده اید که گفته اند دو صد گفته چون نیم کردار نیست، بسیاری از مطالب و موفقیت های اعلامی از سوی شما فقط و فقط بر روی کاغذ بوده و هست ، تولید بذر واکسن و خودکفایی در تولید واکسن و صادرات واکسن، ممنوعیت هرگونه اشتغال میران و معاونین استانی، .... همگی بر روی کاغذ بوده و عملیاتی نشده. در ضمن در متن درج شده خبری از نقاط ضعف و موارد ناموفق نیست، پیشنهاد می کنم عنوان مطالب به بررسی نحوی تمجید از مدیریت فعلی سازمان دامپزشکی تغییر یابد.
همکا قزوین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
9
2
انصافا دکتر صفر ماکنعلی از جان برای ما پرسنل مایه گذاشت خدا پدرشون رو بیامرزه بابت تسری
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
مگه وصول کردی؟؟؟
جوجه رو آخر پاییز میشمرن
بیطار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
6
2
به نظرم کارنامه ریس دامپزشکی را باتوجه بندهای ذکر شده خوب و راهگشای سیستم بوده و احترام سازمان دامپزشکی به دوران مدیران قبلی بیشتر بوده در جهاد کشاورزی و نفوذ سازمان در وزارت جهاد کشاورزی زیاد شده است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
6
3
بهترین اقدام سازمانو در یکسال اخیر جلوگیری از پرورش مرغ بالای ۷۰ هفته بود که توانست جلوی تلفات گسترده مثسال ۹۷ و ۹۶ رو بگیره هرچند برای ما سخت بود و میخواستیم بیشتر از این در واحد بمونه ولی خوب تونستن کنترل کنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
6
2
خدا وکیلی من نمره ۱۷ میدم
کارمند دامپزشکی
|
United States
|
۰۰:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
2
9
این از مردم نظر سنجی کنید و کامنت ها رو باز بزارید و سانسور نکنید تا کارنامه واقعی مشخص بشه ، ................
کارمند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
7
2
به خودم افتخار کردم که چنین مدیر متخصصی داریم که مشکلات رو حل می کنن با راه حل منطقی و علمی و خدا رو شکر تجربیات و دانش ایشون حتما برای دامپزشکی کشور و برای مبارزه با بیماری های دامی مفید خواهد بود
همکار دولتی چهارمحال
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
6
2
به نظرم با بند کم حاشیه ترین موافقم نوعی هم صدایی بین کل مجموعه و بصورت هماهنگ دیده میشد
زنجان اداره
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
5
2
بهترین نفر برای هدایت دامپزشکی کسی است که به مباحث رفاهی کارکنان و پرسنلش به مانند ریس فعلی توجه داشته باشد وگرنه هرکسی میتونه داعیه دار مدیریت بشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
6
2
در کل خوب بوده اینقدر دنبال ضعف ها نباشیم ما سعی کنیم چیزهای خوب رو بیاد بیاوریم تا ایرادات .فراموش کار نباشیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
1
2
عملکرد متوسط بوده
حسینی زاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
6
2
هیچ کس به میزانی که ریس حال حاضر به امورات آشنا نیست و همه امیدواریم به ساحل نجات اقتصادی برسیم
ناشناس
|
United States
|
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
2
6
آقای دکتر شایان خواه میشه در مورد بند ۱۲ توضیح بفرمایید به چه صورت سازمان دامپزشکی رفع پلمپ قطعی مراکز درمانی رو انجام دادن اونم فراتر از سازمان نظام دکتر عزیز توصیه می کنم کمی پا را از .......... فراتر بزارید و ابلاغیه ها و تفاهم نامه را مطالعه کنید سازمان در نامه ای در همین اردیبهشت ماه اعلام کرده تا پایان ۱۴۰۰ همه ار پهنه مسکونی جابه جا بشن خیلی از این موارد که فرمودید فقط روی کاغذ بوده ....................
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
2
1
در این دوره کاغذبازی و مقاله نویسی هست همه چیز . این بخشنامه های مقاله ای بدرد کتابخانه و آرشیو می خورند و در ایران بخش قابل توجه آنها ضمانت اجرایی ندارند. نظارت بر بهداشت و سلامت غذای مردم با موافقت و پیش قدمی سازمان تعطیل شد. ما نسبت به مردم دین داریم چه حقی داشتیم که نظارت بهداشتی بر ۲۰% گوشت مصرفی مردم تعطیل کنیم. چه توجیهی دارد . به نفع یا ضرر کیست؟
واکسنهای دام و طیور چه بر سرشان آمد؟ چرا اعتماد به دامپزشکی نزد مردم و مسولین از بین رفت. نظارت بر عملکرد و برخورد با مسولین و همکاران متخلف تعطیل شد.
در کل من بعنوان کارشناس دامپزشکی به عملکرد اخیر دامپزشکی نمره مردودی و در برخی استانها نمره صفر میدهم.
همکار
|
Canada
|
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
0
0
آقای شایان خواه سمت شما در درج این مطالب و قبول یا رد عملکرد رییس سازمان چیست ای کاش لغو ماموریت خارج کشور از سوی رییس سازمان رو هم اعلام میکردی ..................
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
حسادت و تنگ نظری بدون داشتن راهبردی مشخص در این نقد اوج میزند متاسفانه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه