کد خبر: ۵۹۴۴۸

مدیر امور دام سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: تنظیم کــردن برنامــه تغذیــه‌ای گوســفندان قبــل از جفت گیــری، به عنــوان یکــی از روش‌هـای افزایـش بـازده تولیدمثـل گوسـفند و بـز و افزایـش درصـد دوقلوزایـی در آنـان محســوب می‌شــود کــه بــه ایــن عمــل اصطلاحــاٌ فلاشــینگ می‌گوینــد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایسنا، «محمد شبانی» اظهار کرد: فلاشــینگ در دامپـروری، بـه بالا بـردن سـطح تغذیـه میـش به منظـور آزاد شـدن تخمک‌هـا و در نهایـت افزایـش چندقلوزایـی و هماهنگـی فحلـی گفتـه می‌شـود.

مدیر امور دام سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: فلاشــینگ در لغــت به معنــی هــر عمــل ناگهانــی و تهییــج کــردن اســت؛ بنابرایــن در تغذیـه گوسـفند و بـز نیـز فلاشـینگ به طـور سـنتی، بـه تغذیـه ناگهانـی ماده‌هـا بـا روزانـه 250 الـی 300 گـرم دانـه غـلا ت دو هفتـه (در صـورت هم زمان سـازی فحلـی، یـک هفتـه) قبــل از جفت دهــی (قوچ انــدازی) تــا 2 یــا 3 هفتــه بعــد از جفت دهــی (جمعــاً 21 الــی  35 روز)، گفتــه می‌شــود.

شبانی ادامه داد: سـازوکار اثــر فلاشـینگ بدیــن ترتیــب اســت کــه بــا تغذیــه ناگهانــی دانــه غــلات، ســـطح گلوکـــز (قنـــد) خـــون بـــه یک بـــاره بـــالا مـــی‌رود و ایـــن افزایـــش ناگهانـــی قنـــد خـــون، به صـــورت یـــک شـــوک متابولیـــک روی مناطقـــی از مغـــز (هیپوتالامـــوس _هیپوفیـــز) و خـــود تخمـــدان اثـــر گذاشـــته و موجـــب افزایـــش فعالیـــت محـــور تولیدمثلـــی (هیپوتالاموس _هیپوفیـــز _تخمـــدان ) می‌شـــود.

فواید فلاشینگ

وی یادآور شد: ماده‌هایــی کــه تحــت برنامــه فلاشــینگ قــرار می‌گیرنــد، احتمــال آبســتنی بالاتــر و دو قلوزایــی بیشــتری دارنــد؛ تحقیقــات نشـان داده اسـت کـه بـا اعمـال برنامـه فلاشـینگ صحیـح، بیـش از 96 درصـد آبسـتنی (کمتـر از 4 درصـد  قصـری) در جفت دهـی پاییـزه بـا 45 الـی 50 درصـد دوقلوزایـی (در کل بیـش از 140 درصـد بره زایــی و بزغاله زایــی) در نژادهــای بومــی گوســفند و بــز ایــران، قابــل دســتیابی اســت.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه