کد خبر: ۵۶۱۳۱
تعداد نظرات: ۳۷ نظر
نگاه شما:
حق بهداشتی بودن محصول تولیدی به‌سان بازیچه‌ای در دستان این عزیزان است که هر گونه خواستند با آن رفتار کنند که نتایجش بشود همین که در مورد کرونا شاهد هستیم ...
 
 

مافیای حذف قوانین بهداشتی به بهانه بهبود فضای کسب و کار پس از موسسه رازی سازمان دامپزشکی ایران را خواهند بلعید! خطر حذف کامل یکی از سه ستون بهداشتی کشور در بحبوحه کرونا!

نویسنده: امضا محفوظ

در حالی که کادر درمان ایثارگر وزارت بهداشت روزگار سختی در مقابله با بیماری مشترک کرونا را در بعد درمانی میگذراند، لشگری 50 هزار نفری از متخصصین بیماریهای مشترک در حرفه دامپزشکی (دولتی و خصوصی) منتظر دستورالعمل اجرایی نحوه مشارکت در خصوص مقابله با این رخداد پاندمیک میباشند.

کشور ایران در میان کشورهای همسایه از سیستم بهداشتی قویتر و کارآمدتری برخوردار است ولی برای من به عنوان یک دامپزشک، آنجا که بحث مبارزه با رخداد بیماری کرونا به میان میآید؛ داستان کمی متفاوت است. حقیقتاً عمل به قوانین و دستورالعملهای بهداشتی آنجا که سیاست نقش راهبر را برای علم ایفا مینماید، نه تنها دشوار است بلکه گاهی به بیراهه میرود و کار برای پرسنل دخیل در موضوع بهداشت عمومی، پیچیدهتر و مشکلتر میشود و همین موضوع باعث میشود تا جامعه ابران در برابر این بیماری شکنندهتر باشد، چنانکه شاهد آن هستیم.

مهمترین نکته در این میان این است که افراد انتخاب شده برای مدیریت بهداشتی چگونه میخواهند کشور ایران و مردم آن را ایمن نگه دارند که در حقیقت وظیفه اصلی آنها در کسوت دولت میباشد. در بهترین حالت این امر به معنای توزیع مناسب منابع، تقسیم واقعبینانه وظایف، اعتقاد به علم و حمایت از نیروهای آموزش دیده و متخصص در این زمینه می باشد (نه مانند برخی بازنشستگیهای اجباری و بیرون نمودن از سازمان و انتقالهای دائم هر روزه و بیانتهای تعدادی از متخصصترین و کارآزمودهترین نیروها در سازمان دامپزشکی کشور). تا زمانی که مدیران ما در حوزه بهداشت عمومی از این استانداردها تبعیت نکنند، وظیفه ما این است که از آنها پاسخگویی را مطالبه نماییم.

متاسفانه تعدادی از استخدامهای اخیر صورت گرفته در حوزه دامپزشکی به واسطه ارتباطات سیاسی و رابطهای و همچنین سفارشات بیرون و درون دستگاهی، مانع تقویت تواناییهای سازمان دامپزشکی در حوزه عملیات میدانی گردیده است. نیروهای تازه استخدام شده و یا تحمیل شده به سازمان از طریق سفارشات مقامات خود همین سازمان و یا این نماینده و آن وکیل موجب دو نقص عمده در سازمان دامپزشکی کشور شده است: اول اینکه نیروهای جدیدی که حتی تجربه یک روز کار در حوزه بکار گرفته شده را ندارند و علاوه بر استخدام رابطهدار، اعتقادی به ماندن در محل بکار گرفته شده را ندارند، باغث شده روتینهای فنی سازمان با چالش جدی مواجه گردد و از سوی دیگر نحوه برخورد خارج از قاعده برخی مسئولین و مدیران در جایابی برای این افراد، نیروهای فنی و باتجربه سازمان را در لاک دفاعی و روزمرگی فرو برده است، تا جایی که حتی مشورت با آنها در حوزه فنی حکم تاباندن نور به صورت خونآشام را ایفا مینماید.

با مراجعه به کسانی که در سالهای گذشته جزو نیروهای تازه استخدام شده بودند و اکنون نقش نیروهای باتجربه را ایفا مینمایند، میشنویم و میبینم که چگونه نبود مدیریت مناسب در حوزه تعامل با بدنه متخصص و باتجربه نیروی انسانی و جایگزینی افراد متخصص با مرتبطین با مقامات، نبود منابع مالی برای انجام وظایف قانونی سازمان دامپزشکی کشور در حوزه بهداشت عمومی جامعه و همچنین در بدترین قسمت آن حتی نبود دستورالعمل واحد در حوزه بیماریهای مشترک نوپدید و بازپدید در سایه منحل نمودن دفتر ارزیابی مخاطرات و همچنین بررسیهای سابق، منجر به انفعال و بیبرنامگی در حوزه بهداشت عمومی برای سازمان دامپزشکی کشور شده است. در چنین شرایطی، در بهترین حالت حرکتهای فردی و غیر سیستمی را تنها در برخی از استانها مشاهده میکنیم که اینها همه نتیجه حذف مدیریت مرکزی و واحد بر سیستم دامپزشکی کشور و افراط در آنچه که به نام واگذاری وظایف و مسئولیتها به بخش خصوصی، استانها و یا تشکلها نامیده میشود میباشد و این در حالی است که کرونا ویروس دیر یا زود در سیستم دامپزشکی نیز اثرات خود را خواهد گذاشت؛ چه منتظر آن باشیم و چه نباشیم، هرچند اگر تاکنون اثرات خود را آغاز نکرده باشد.

چرا جوامعی همچون حرفه دامپزشکی روز به روز با چالشهای بزرگتری روبرو میشوند:

الزاما نباید چنین اتفاقی میافتاد و در گذشته نیز چنین نبوده است؛ اگر شما به دنبال محدود نمودن یک همهگیری میباشید، زمان نقش مهمی را برای شما ایفا می نماید. اجازه ندهید اصطلاح وایرال که اکنون در رسانههای اجتماعی کاربرد یافته است، معنای اصلی آن را از نظر ما دور نگه دارد: ویروسهایی همچون کرونا توانایی تکثیر انفجاری تا زمانی که میزبان مستعد بیمار شدن برای آنها در دسترس باشد را دارند و هرچقدر که این تکثیر بیشتر و بیشتر میشود توانایی ما در کنترل آنها محدود و محدودتر میشود. این جمله به معنای این است که اگر بیماری را اصطلاحاً در نطفه خفه کردید که موفق میشوید، وگرنه کار لحظه به لحظه به سمت غیرممکن شدن پیش میرود که جهان مهمترین تجربهاش را در این خصوص در ظهور بیماری ابولا تجربه نمود.

بیماریهایی همچون ابولا، سارس، مرس و کرونا ضرورت اتفاقنظر در اصطلاح برنامه جهانی امنیت بهداشتی را روز به روز بیشتر متذکر میشوند. این اصطلاح به معنای مشارکت جهانی در مقابله، تشخیص و پاسخ به پاتوژنهای نوظهور میباشد و بر همین اساس ایجاد ساختارهایی در سرتاسر دنیا که بصورت بدنه واحد در این زمینه عمل نمایند، ضروریتر از گذشته به نظر میرسد زیرا شما نمیدانید که بیماری بعدی در کدام منطقه و در چه سطحی بروز خواهد کرد.

همانگونه که میدانید، حوزه بهداشت در کشور ایران در برگیرنده وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست میباشد. حوزه بهداشت و محیط زیست را به متخصصان خودش میسپاریم و به حرفه دامپزشکی میپردازیم. متاسفانه از سال 1392 رویه معکوسی در یکی از پایههای بهداشت جامعه ایران در حوزه دامپزشکی آغاز گردیده است و همچنان ادامه دارد، طلیعه این تفکر با جمله مشهور مهندس محمود حجتی وزیر وقت جهاد کشاورزی بود که در ساختمانی که روزگاری لویی دلپی و همکاران ایرانی وی با افتخار در مقابل آن عکس یادگاری برای تاریخ میگرفتند طنینانداز شد که با صدایی رسا که همه همکاران موسسه رازی بشنوند فرمودند: «تولید در موسسه رازی حرام است!!»

این جمله، علنیسازی جریانی بود که از سالها قبل فعال بود ولی فرصت سر برآوردن نداشت و در زمان مدیریت ایشان با قدرت تمام شروع به خودنمایی نموده بود و آنهم در استراتژیکترین مکان بنیادی برای بهداشت این مرز و بوم، ستونهای موسسه رازی یکی پس از دیگری برداشته میشد و یا جایگزین نمیشد و یا ستونهای موقت ضعیفی را جایگزین مینمودند تا خود بخود فرو بریزد. این در حالی بود که سازمان CDC  آمریکا شروع به تاسیس آزمایشگاههایی معادل موسسه رازی در منطقه و در کشورهایی چون گرجستان، ارمنستان، قزاقستان، ازبکستان، آذربایجان و سایر کشورهای خاورمیانه نموده بود (همچون مرکز تحقیقات لوگار در تفلیس گرجستان، گیومری در ارمنستان و...) تا نیازهای این کشورها در حوزه مقابله با رخدادهای بیولوژیک همچون کرونا را پاسخگو باشد؛ هر چند این آزمایشگاهها با تشکیک روسیه با عنوان استفاده از آنها برای تهدیدهای بیولوژیک مواجه گردید و بحث داغی را در سپتامبر سال 2019 میان روسیه و آمریکا و کشورهای میزبان این آزمایشگاههای تاسیس شده با اعتبارات و تجهیزات ایالات متحده ایجاد نموده است و در این میان محدود نمودن و انحلال موسسه رازی که افتخار صد ساله برای کشور و منطقه است، خیانت بزرگ غیرقابل گذشتی است که برخی در حق این کشور مرتکب شده و میشوند.

آیا این محدودسازی و منحلسازی به واسطه تغییر کاربری فقط به موسسه رازی ختم شد؟ پاسخ یک خیر بزرگ است؛ در حال حاضر این سیاست در حوزه دامپزشکی از طریق مجبور نمودن سازمان دامپزشکی کشور به اعمال بازنگریهایی در محل دفاتری همچون اتاق بازرگانی و سندیکاهای واردکننده محصولات خام دامی، واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دامی، انجمن تولیدکنندگان محصولات خام دامی، بستهبندیها، مرغداران و تولیدکنندگان تخممرغ و... در خصوص قوانین بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور و به بهانه حمایت از تولید و رفع قوانین دست و پاگیر و زائد صورت میپذیرد و دنبال میشود و ما متحیر از اینکه مسئله بهداشت محصولات خام دامی و بهداشت عمومی جامعه کی از وضعیت اصول اساسی و عدولناپذیر به قواعد دست و پاگیر و زائد تغییر ماهیت داد که ما بیخبر از آنیم!!

البته در این خصوص باید توجه خوانندگان و مدیران سطح بالای کشور را به وجود سیستمی منسجم که برخی از متخصصترین و زبدهترین کارشناسان حوزه دامپزشکی را شناسایی نموده و زمینههای خروج آنها از مدیریت در این حیطه را فراهم میآورند، جلب نماییم. افرادی هستند که وجود یک سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی قدرتمند در کشور را بر نمیتابند و برای تضعیف آن از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند نمود. همه این موارد باعث شده است تا این افراد برای تضعیف ساختارهای بهداشتی کشور تمام تلاش خود (همچون بکار گماردن برخی مدیران ضعیف، بیتجربه و با وابستگیهای سیاسی و گروهی، درگیر نمودن سازمان در هزار توی سامانههای دست و پا گیر، منحرف نمودن اهداف اصلی بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور به اهداف جنبی همچون تلاش برای جایگزینی سیستمهای رایانه‌ای و سامانهها با دامپزشکان متخصص که هنوز کشوری چون ایالات متحده با آنهمه پیشرفت تکنولوژیک نیز به آن نائل نگردیده است، برگزاری جلسات بازنگری قوانین بهداشتی به اصطلاح دست و پا گیر و...) را معطوف آن نمایند.

زمانی که جام اعتماد ترک بر میدارد:

حقیقتش را بخواهید باید بگوییم که اعتماد در حوزه مسائل بهداشتی همه چیز است. بهترین روش برای متوقف نمودن بیماری عفونی همچون کرونا که هنوز واکسنی برای آن ساخته نشده است، ردیابی تماسها و ارتباطات میباشد، ردیابی افرادی که درگیر بیماری شدهاند و افرادی که با آنها در تماس بودهاند منجر به تشکیل شبکهای از قرنطینهها می گردد که میتواند رخداد بیماری را زمینگیر نموده و از میان بردارد و در این میان وزرات بهداشت به تنهایی قادر به انجام این امر نیست و نیاز به یاری گرفتن از دو بازوی دیگر بهداشت کشور ایران یعنی سازمان دامپزشکی کشور و سازمان محیط زیست دارد.

استفاده از توانمندی کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور در حوزه تعقیب و مراقبت از بیماری از دیدگاه جمعیتی با توجه به تبحری که دامپزشکان در این زمینه دارند و همچنین مراحل پس از آن همچون استفاده از امکانات و تبحر ضدعفونی مکانی پرسنل دامپزشکی در خصوص موارد مشکوک و مثبت بیماری کرونا، حلقه مفقودهای است که دامپزشکان به سادگی میتوانند در آن نقش مهمی ایفا نمایند و این توانایی لشگر 50 هزار نفرهای از دامپزشکان و پیرادامپزشکان بخش خصوصی و دولتی در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهد داد که ابعاد مقابله با گسترش عفونت در سطح کشور را برای جمعیت انسانی مدیریت خواهد نمود و همکاران وزارت بهداشت فارغ از دغدغههای شناسایی و ردیابی مبتلایان و افراد در معرض بیماری، میتوانند به امر مهم درمان بیماران بپردازند. این مهم، اطمینان و اعتماد بالاتری در میان مردم برای بدنه واحد بهداشتی کشور به ارمغان خواهد آورد و البته تمامی اینها منوط به خروج سازمان دامپزشکی کشور از تنها نقش متصوره فعلی برای خود که همانا تقویت تولید است میباشد.

حذف مدیریت مرکزی دامپزشکی و دور زدن قوانین بهداشتی آن، وظایف بدنههای استانی و بهداشت عمومی جامعه را دچار اختلال و تشتت خواهد کرد:

همانگونه که در رخدادهای اخیر بهداشتی حوزه دامپزشکی در کشور ملاحظه نمودید، عدم فعال بودن مرکز مستقل و استراتژیکی همچون موسسه رازی علاوه بر مخاطرات وابستگی به خارج در این خصوص، صدمات جبران ناپذیری را به کشور در حوزه بهداشتی و اقتصادی وارد میسازد. معادل همین صدمات و مخاطرات در حوزه وظائف قانونی سازمان دامپزشکی کشور در حال حاضر در حال رخ دادن میباشد؛ عدم رعایت قوانین بهداشتی در حوزه پرورش دام و پروسس محصولات خام دامی که در بسیاری از موارد در اثر فشارهای شدید دستاندرکاران بخش تولید، مسئولین و مقامات سیاسی و دولتی سایر دستگاهها، مسئولین و مقامات بخش تولید و دست اندرکاران حوزه تجارت و کسب و کار و انجمنها و سندیکاهای مربوطه صورت میگیرد، اجرای قوانین دامپزشکی را که تضمین کننده اعتماد مردم به این محصولات میباشد را تحت مخاطره جدی قرار داده است که نمونه آن را میتوان در تعاملات نابهنجار و فشارهای سیاسی و دستگاهی برخی از مدیران جهاد کشاورزی استانها بر نظام دامپزشکی استانها در خصوص فشار برای تساهل و تسامح در اجرای قوانین مصوب بهداشتی دامپزشکی دید و کار تا به جایی رسیده است که از هیچ گونه تهدیدی بر همکاران نظام استانها ابایی ندارند؛ تو گویی حق بهداشتی بودن محصول تولیدی بهسان بازیچهای در دستان این عزیزان است که هر گونه خواستند با آن رفتار کنند که نتایجش بشود همین که در مورد کرونا شاهد هستیم.

حذف نظارتهای بهداشتی کشتارگاههای خارجی را که فراموش نکردهاید؛ همان سیاست در حال پیگیری برای حذف مسئولین فنی و بهداشتی در کشتارگاههای داخلی و دامداریها و مراکز بستهبندی و عرضه میباشد و همه اینها به بهانه حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار صورت میگیرد. معضل بهداشتی پرورش ماهی در فاضلاب فشافویه را که به خاطر دارید؛ هماکنون تجمع تعداد بسیار زیادی دام پرورشی در روستاهای آب باریک و دمز آباد ورامین و بسیاری روستاهای دیگر استان تهران که نه تنها هیچ گونه مجوزی از جایی ندارند، بلکه با گردنکشی از اجرای اصول بهداشتی در پرورش پشت سنگری که برخی مقامات استان برای آنها ساختهاند طفره میروند و اینها همه تنها با حمایت کسانی صورت میگیرد که ادعای حمایت از تولید را دارند. اینگونه افراد که ناشیانه به نام حمایت از تولید بهداشت عمومی جامعه را تحت مخاطره دخالتهای خود در حوزه بهداشت میکنند، اصولا از تولید نیز سر رشتهای ندارند. آیا این افرادی که همیشه برای قربانی کردن مولفههای بهداشتی حوزه دامپزشکی آمادهاند، اگر مخاطرهای همچون کرونا از همین روستاهای نام برده شده برخیزد، چگونه میتوانند پاسخگوی مردم باشند و بدتر از آن آیا خانواده خودشان از بیماری نوظهور برخاسته از این وضعیت که در ایجاد آن و سرکوب مولفههای بهداشتی دامپزشکی دخیل بودهاند، در امان خواهند بود؟ و ما همچنان اعتقاد داریم مدیران جهاد کشاورزی استانها مخصوصا استانهای مهم میبایست این افراد را در مجموعه خود شناسایی نموده و آنان که ارکان بهداشتی تولید را ابتر میگذارند را از مجموعه خود منفک کنند تا خدای ناکرده اعمال زشت آنان به پای همه همکاران خدوم جهاد نوشته نشود. در نظر داشته باشید که کرونا از ووهان چین آمد که هزاران کیلومتر با تهران فاصله داشت، در حالی که سخن ما در خصوص ورامین است که تنها 20 کیلومتر با شهر 14 میلیونی تهران فاصله دارد.

در صورتی که شرایط با وضع موجود ادامه بیابد و مرکزیت سازمان دامپزشکی کشور در خصوص مدیریت و کنترل از میان برود و اصطلاحا به استانها واگذار گردد (شما بخوانید رها گردد) و سازمان دامپزشکی کشور نهایتا طبقهای به عنوان معاونت در دل جهاد کشاورزی شود، بدانید و آگاه باشید که در منطقهای با اینهمه کشورهای بیمسئولیت و مسئولیتناپذیر در خصوص بیماریهای دامی و بهداشت عمومی، مواردی به مراتب فجیعتر و بدتر از کرونا بر سر ایرانیان نازل خواهد شد که کنترل و مقابله با آن از دست عزیزان پرورشدهنده و متولیان دولتی آنها در حوزه حمایت از تولید خیال خامی بیش نیست. چرا تصور میکنید دامدار غیرمجاز و یا تازه دامدار شده صوری که برای حفظ سلامت سرمایه خود حاضر به خرید واکسن و تزریق آن نیست، حق مردم در دریافت محصول بهداشتی و عاری از بیماریهایی همچون کرونا و باقیماندههای هورمونی و آنتیبیوتیکی را محترم خواهد شمرد.

حقیقتا این روزها اصرار برخی از مسئولین سازمانهای مرتبط با امر تولید در حوزه دامپروری در مقیاس استانی را که اصرار به سهلگیری قوانین بهداشتی در حوزه دامپزشکی دارند را مشابه دستور برخی از مقامات در لغو ممنوعیت سفر به استانهای شمالی در بحبوحه بیماری به شدت عفونی و واگیردار کرونا میدانیم در حالیکه مقامات بهداشتی برای حفظ جان مردم شریف این دو استان لحظه به لحظه بر لزوم اعمال ضوابط قرنطینهای شدیدتر اصرار میورزند؛ این سناریویی است که سالهاست متخصصین حرفه دامپزشکی را مورد تخطئه این افراد قرار داده و مردم اکنون درک میکنند که اصرار دامپزشکی بر موازین و قواعد بهداشتی دامپزشکی برای چیست. رجاء واثق داریم جناب آقای دکتر رفیعیپور که سلامت نفس وی بر همگان اشکار است، همچون گذشته اجازه نخواهند داد این افراد سنگر بهداشتی کشور را قربانی اهداف سودجویانه خود نمایند.

 

انتشار یافته: ۳۷
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۹
ناشناس
|
United Kingdom
|
۰۰:۳۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
1
15
درود بر حکیم مهر مصداق بارز این مقاله حذف ناظرین بهداشتی توسط دلالان گوشت و واردکنندگان سودجو می باشد که عمال انان در سازمان دامپزشکی این مطلب را دنبال کردند از آقای دکتر رفیعی پور که فردی سالم و ارزشی هستند خواهشمندم با رفتن دلالان گوشت از وزارتخانه مانع اجرای این تصمیم اشتباه بصیری و مهرفرد و آقایی گردند امیدوارم نامبردگان و عواملشان در سازمان دامپزشکی محاکمه گردند
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
البته چرخه كاربردي ايشان در ادارات كل دامپزشكي كه واردات گوشت را كنترل ميكنند هنوز فعال است و اداره كلي را ميشناسم كه بيشتر از ده سال است تاييد نمونه هاي ازمايشگاهي گوشتهاي وارداتي دست يك ديپلمه است كه اكنون به مدد رانت همين اقايان شده فوق ليسانس و جالب اينكه خود اين اقا گماشته اي در آزمايشگاه دارد كه اون هم ده سال است جابجا نشده و جوابهاي ازمايش سفارشي توليد مي كند جالبتر اينكه هيچ دكتر دامپزشكي احازه ورود به اين موضوع را ندارد
amir
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
0
4
باسلام وقت بخیر متاسفانه مدیران سازمان دامپزشکی ........ امر بر سیاسیون بالاخص نمایندگان مجلس شده اند ویکسری قوانین واختیارا ت را عمدا به استانها واگذار کرده اند که افرادی خاص در آنجا بهره مند شوند وکسانی دیگر درآنورود نکنند وبی خبر باشند به نوعی دیگر بگویم حیات خلوت و .....................
ناشناس
|
Romania
|
۰۰:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
7
2
حاصل بافته شدن آسمان و ریسمان به یکدیگر مثنوی هفتاد من کاغذی شده و حکیم مهر هم آن را منتشر کرده. فقط این را می گویم که این سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی با وضع فعلی اگر تعطیل هم شود هیچ اتفاق خاصی در نظام بهداشت کشور نخواهد افتاد. از این امر کاملا مطمئنم.
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۱۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
اين فرد كامنت كذار جزو همين دار و دسته قرباني كردن بهداشت مردم ايران در برابر به ظاهر توليد كنندگان است كه با اطمينان سخن از بي اثر بودن حذف سازمان دامپزشكي ميگويد جالبتر اينكه اين زالوهاي ارتزاق كننده كه پولهاي اين مردم فقير را شبانه روز سرقت ميكنند تاوان آن را در خانواده هاي خود خواهند ديد فرقي نميكند بيست هزار كيلومتر انورتر و در كانادا كپيده باشند
خودی
| United States |
۰۲:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
فردی که این کامنت رو داده فقط امیدشو از دست داده جز این دسته نیست
ناشناس
|
United States
|
۰۰:۴۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
0
7
ساعت خواب !راستش رو بدانید بعد از ریاست دکتر مطلبی ،این سازمانی که میگویید اصلا وجود داشته است؟نقطه سر خط
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
0
7
.................. روز به روز هم وضعیت دامپزشکی داره بد و بدتر میشه.
دکتر محسن
|
Romania
|
۰۱:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
0
5
سلام به همکاران ای کاش امکان این بود که این دوست عزیز با نام مشخص مقاله خود را تنظیم می کردند و ای کاش امکان فضای باز برای این مهم بود . دوست عزیز واقعیت ان است که
به نظر اینجانب ...........................
مطلب دیگر انکه ضمن تایید بیانات دلسوزانه و حرفه ای و کارشناسانه شما ، جای طرح این سوال وجود دارد که شما از چه کسی انتظار تحقق ان را دارید ؟ دوست عزیز اینجانب نیز امیدوارم که آرزوهای به حق شما و ما به نتیجه برسد اما باید بدانیم که این فقط. یک آرزوست . تحقق آرزوی نیل سازمان دامپزشکی به اهذاف عالیه بهداشتی و اقتصادی همانند سایر اهداف عالیه جامعه ، بر اساس قانون تکامل و جبر تاریخ ، الزاماتی دارد که فعلا
در اینجا امکان بیان و توضیح ان نیست موفق باشید
پاسخ ها
ناشناس
| - |
۱۱:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
با اندکی تامل و روحیه مسئولیت پذیری مسئولین وقت توانایی این مهم را دارند، مشروط بر اینکه ریاست محترم این مقاله را خط بخط بیاندیشد
ناشناس
|
Germany
|
۰۲:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
0
1
جالبه که به تازگی مجوز تاسیس شرکت پخش هم نمیدن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
از نظام دامپزشکی بگیرید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۱۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
0
5
متاسفانه تو دامپزشکی چه بخش خصوصی یا دولتی همه فکر زمان حال هستن .کسی به عاقبت کاری که میکنه فکر نمیکنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
0
4
با سلام و تشکر از دقت و ریزبینی نگارنده.
جااب است عزیزان آماده اطهار فضل هنوز ورود نکرد ه ند!!!!
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۰:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
0
4
بنده به عنوان یک دانشگاهی با سالها پیشینه آکادمیک معتقدم نگارنده این سطور عالمی دلسوز است که بایدبه سخنانش گوش جان سپرد. اما بسیار بسیار متاسفم که .............. جرات اظهار نظر با نام خود را نیافته است. گویا باید همچنان سکوت کرد و منافع ملی ........ نابود شود حتی رئیس خوب سازمان کاری از دستش بر نمی آید ............... به امید رفع موانع مصلحت مردم در هرجائی که تفکر فساد میخواهد در آن ریشه کند. ر آ
طلوع
|
-
|
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
0
3
حرف دل هزاران دامپزشک ایرانی
با سپاس از حکیم مهر
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۲:۴۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
0
2
کار ما شده تو بخش خصوصی مسخره بازی

هرجایی که ما تهدید کردیم تولید کننده خلافکاری را که از ذرت کپک زده و نان خشک تو جیره غذایی دامداری استفاده میکنه به اجرای قوانین و گزارش به دامپزشکی با پ.زخندی از طرفش مواجه شدیم و گفت که هم تو رو اخراج میکنم و هم اون مسئول دامپزشکی رو که بخواد زر بیخود بزنه
و راست هم میگفت چون به فاصله یک روز بعدش از جهاد ......... اومدن و بنده بیکار شدم البته استفاده از ذرت کپک زده ئ نان خشک تو اون واحد ادامه داره
کرونا نکشه مارو همین ذرت ها و کپک ها برامون کافیه
.......................
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۲۱:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
معلوم نیست چکار کردی بیرونت کردند حالا غر بزن که ذرت کپک زده استفاده میشه. امثال شمارو خوب میشناسم
ناشناس
| United States |
۲۲:۱۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
حقيقتا با اين جمله ات داغونم كردي و مجبورم اعتراف كنم چيكار كردم

اولين كاري كه كردم شرفم رو نفروختم به چندرغاز پولي كه تو و امثال تو ده برابرش رو خرج ............. ميكنيد ياخرج ....................

كار دومي كه كردم نزاشتم دكتر معروف پورسانت بگير از شركتهاي دارويي آنتي بيوتيك بده به خورد مردم بدبخت كرونايي

كار سومي كه كردم سيلوي كپك زده اي كه هر روز ميريختي جلوي گاوها رو به باد دادم تا ياد بگيري از جيب مردم نميتوني دزدي كني

و در آخر كاري كردم كه تو بيايي از حرصت اينجا حرصت و عقده هاتو با نوشتن اين جمله خالي كني

ديدي چقدر كار كردم الانم جام خوبه و پيش يه دامدار واقعي دارم كار ميكنم نه يه بساز بفروش كه اومده زمين زنده كنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
0
1
مافیا همان کم کاری و بی لیاقتی ماست.
ناشناس
|
-
|
۱۳:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
0
1
گفته ها بیانات ابن فرد ناشناس درست ولی باید یک کلام بگویم سما در کشور باید شرایط را در نطز بگیرید چون مسایل حرفه ای از سیاست‌جدا نیست در خاتمه باید ابنرا هم گوش زد کنم‌پزشکان هیچگاه دامپزشکان را در ایران در هیچ کاری دخیل نمیکنند پس همه چیز فراموش میشود الان موسساتی درشرف ساخت واکسن با وامهای انچنانی که در کار پزشکی هستند میخواهند واکسن طیور مانند نیوکاسل تولید کند ویک دامپزشک هم بعنوان دکترمسول استخدام کند البته صفر کیلو متر که شاید یک فارم مرعداری را بتنهایی ویزیت نکرده پس بوی پول میاید
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
مسايل حرفه اي كه سياسي بشود ديگر مسايل حرفه اي نيست بلكه رانت است
اون شركتهاي پزشكي سازنده واكسن طيور دنبال ساخت واكسن طسور نيستن بلكه اون وام و اعتبار مالي رو ميخوان شبيه دادارهاي تازه به دوران رسيده سفارشي جهاد استان كه دامدار نيستن بلكه ميخوان زمينشون رو تبديل كنن
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
فرمایش شما حضور مسئولان بی کفایت را هایلایت می کند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
0
2
سازمان باید مانند گذشته مقتدر باشد
وضعیت فعلی آن طوری هست که به نفع تولید کنندگان متخلف و بی توجه به تولید کننده معمولی و مصرف کننده و کاملا بدون توجه به الزامات بهداشتی پیش می رویم
مانند رها سازی واردات گوشت

ماه قبل فروشگاه زنجیره ای ... نوشته بود گوشت بره نر وارداتی ۷۸۰۰۰ تومن اما خودم دیدم گوسفند ماده پیر بودند.
....................
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۶:۲۰ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
0
2
متاسفانه برخی تو دامپزشکی نگاه آخرالزمانی بهش دارند به این معنی که میدونند این آخرین فرصتی هست که در اختیارشونه و تا جایی که میتوانند در حال ایجاد اندوخته مالی برای خودشون و خانوادشون هستند غافل از اینکه همه اینها را خرج دوا درمان خواهند نمود
نمونش برخی از مدیران پروازی که قومیت گرایی رو تو استان غیر بومی خودشون گسترش میدن و حتی تو جلسات رسمی به جای زبان فارسی با زبان استقلال طلب قومشون سخنرانی میکنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
جناب دکتر رفیعی پور ریاست محترم چرا؟
فقط باید گفت که متأسفیم
تنهای تنها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
0
5
من یک کارمند مایه کوبم ، سرباز خط مقدم، سه روز گذشته را دو شیفت تا غروب کار کردم و امروز جمعه هم از صبح زود تا ساعت 12 کار کردم(صحت و سقمش را حکیم مهر میتواند در بیاوبیاورد )تا پیش بینی آقایان محقق شود. آقایان ستادی کجای جذب و توزیع نیروی کارتان مهندسی شده؟ کجای پیش بینی هایتان مهندسی شده؟ خانمهای سهمیه دار مایه کوب کجایند؟ این همه سامانه و مجوز و پروانه و پلاک کوبی و گشت مشترک چه دردی از خلق خدا و دامپزشکی درمان کرد؟ آقایان دور کار، ژنرالهای ستاد ، من در دور دست ترین روستاها و پرت ترین دهات آنقدر اعتبار و شخصیت یافتم که به من میگویند آقای دکتر، شما اساتید و فرهیختگان در پایتخت و مراکز چه کردید که اینگونه دامپزشکی ما غریب و مظلوم و بیکس و مستضعف مانده؟ شما مدیونید.
پاسخ ها
دامپزشک
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
به عنوان همکار کلنسین عملیاتی( شاید در حد سرجوخه پیاده خط مقدم) با فرمایشات شما عزیز کاملا همراهم،به نظر میرسد دامداران عزیز خیلی با ما مهربان تر از مدیرانمان هستند.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
بالاخره چند نفر هم باید جلسه و همایش و نمایش برگزار کنند و سری در رسانه درآورند.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۳۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
خدا کنه کدخدا بخونه یا بشنوه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
0
4
سلام.برهمه همکاران.
دراستان ما .......... موقعی که کلیه کارمندان اداره بااستفاده از رانت کارمند بودن .................. برای خود کاروکاسبی راه انداختن وفعالیت بخش خصوصی روباقوانین محدود میکنن تا خودشون فعالیت کنن ونظام دامپزشکی هم مسئولی داره که منافعش درگرو این قوانین هست .حذف قوانینی که رانت ایجاد کنه بنام صیانت بهداشت مردم وبه کام کار مندان ناظر قوانین چه مسئله ای ایجاد میکنه.
دامپزشکان اداره بامجوز پاره وقت مسئول فنی واحدهای دامداری ومرغداری شدن .واحدهای تولیدی رو بین خودشون تقسیم کردن .بعد اونوقت کی نظارت میکنه؟ خودشون به خودشون.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
0
1
حکیم مهر
یکی به نعل می زنی و یکی به میخ
...........................
ناشناس
|
Germany
|
۱۹:۴۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
0
0
سال۵۴ اولین بار به کلنیک ساوه دانشکده دامپزشکی رفتیم با کمال تعجب فهمیدیم مستخدم کلنیک عصرها دامداری ویزیت میکنه وهیچ کس جلوش. رو نمیگیره ما بدون پشتوانه وقدرت اجرایی هستیم لذا تصمیم گ رفتم بیام بیرون ورفتم تخصص ازمایشگاه طبی گرفتم ولی دلم برای هم کلاسهایم میسوزه .....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
0
1
فقط بخاطر ................... و بی صاحب بودن وزارت کشاورزیه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
بی صاحب بودن سازمان دامپزشکی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
0
0
سلام . یکی از مشکلات این است که ما یا از این طرف دیوار میافتیم یا از آنطرف . سوال : ایا در سازمان دامپزشکی قوانین دست و پا گیر فضای کسب و کار داریم یا نه . آیا هر کارمند دامپزشکی هر سلیقه ای به کار برد و هر دستوری داد قابل اجراست ؟ از طرف دیگر هم آیا باید به هر بهانه ای قوانین و استاندارد های دامپزشکی را متصدیان کسب و کار بخصوص دانه درشت ها نادیده بگیرند ؟ آیا وقتی ما دستورات مان بر پایه بخشنامه فلان مدیر است و هیچ گونه پشتوانه علمی ندارد دامپزشکی قدرت اوتوریتی را دارد . آیا قوانین دامپزشکی و متعلقاتش هارمونی قانونی را با هم دارند . آیا اجرای قوانین چه پشتوانه قانونی دارد که حتی وزیر جرات نکند آنرا تفسیر به رای کند . گاهی اجرای قوانین برای صاحبان کسب و کار نیاز به بودجه دارد مثلا داشتن سرد خانه در کشتارگاه دام فلان ولایت و ... آیا بودجه ای هست . لزوم بعضی قوانین برای مطرح کردنشان نیاز به جسارت دارد آیا در بعد از دکتر مطلبی چه کسی جسارت حل معضلات دامپزشکی را از منظر قانون داشته است ؟ وقتی ما کلی و سلیقه ای عمل میکنیم وخصوصا هرچه میگذرد بیشتر و بیشتر حرف میرنیم که یک شاهی برای اجرای قوانین ارزش ندارد نباید انتظار داشت سازمان به تاراج نرود . در ضمن نباید فراموش کرد که چقدر ما به متصدیان کسب کار آموزش قوانین دامپزشکی را داده ایم که که انتظار داریم این نیم بند قوانین را اجرا نماید . فراموش نکنیم رئیس سازمان قسم خورده وزارتخانه ای است که خود را بالاتر از قوانین دامپزشکی میداند و تا کنون مدیری نداشته ایم که مسلط به امور به اصلاح امور بپردازد .
دامپزشک سازمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
0
1
متاسفانه طی چند سال اخیر ،شاهد ریزش نیروهای ارزشمند متخصص و باتجربه در سازمان دامپزشکی کشور بویژه مرکز ملی تشخیص بوده ایم که آ ثار آن در آینده نه چندان دور مشهود خواهدشد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه