کد خبر: ۵۲۰۹۳
تعداد نظرات: ۱۳۹ نظر
اختصاصی حکیم مهر:
هفته گذشته «دکتر بهروز کبیری» در گفت‌وگو با حکیم مهر از تدوین شیوه‌نامه سیاست‌ها و ضوابط تاسیس درمانگاه‌ها، مجتمع‌های درمانی، بیمارستان‌های دامپزشکی و مراکز مایه‌کوبی خبر داده بود ...
 

حکیم مهر: هفته گذشته مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت‌وگو با حکیم مهر از تدوین شیوهنامه پیشنهادی جدید سیاستها و ضوابط تاسیس درمانگاهها، مجتمعهای درمانی، بیمارستانهای دامپزشکی و مراکز مایهکوبی، خبر داد (اینجا).

به گزارش حکیم مهر، «دکتر بهروز کبیری» نکات تغییر یافته در شیوهنامه جدید نسبت به ویرایش قبلی را به شرح ذیل عنوان نموده است (بدیهی است شیوهنامه پیشنهادی جدید، تنها پس از تایید و ابلاغ توسط سازمان دامپزشکی کشور و انجام تغییرات احتمالی، لازمالاجرا خواهد بود):

 ۱. تغییر تعریف پروانههای صادر برای درمان

 ۲. تبدیل پروانه اشتغال به امور درمان از تماموقت به نیمهوقت

 ۳. اضافه نمودن داروهای اورژانسی به این شیوهنامه

۴. تغییر تعریف پروانه اشتغال

 ۵. تصحیح شیوهنامه در خصوص افرادی که در دستگاهها و سازمانهای دولتی مشغول بهکار هستند.

 ۶. حذف تبصرهای که متقاضیان حقیقی و حقوقی با اخذ موافقت اولیه میتوانند نسبت به سرمایهگذاری بیمارستان، مجتمع درمانی و درمانگران دامپزشکی اقدام کنند.

 ۷. تغییر جدولهای مربوط به کسب حد نصاب امتیاز

 ۸. تغییر امتیازات در جدول شماره ۲ بر پایه مبانی محاسبه امتیاز مدرک تحصیلی متقاضی

 ۹. حذف تبصرهای که مسئولین فنی بهداشتی گاوداری‌های صنعتی بدون داشتن پروانه مطب اجازه درمان داشتند.

۱۰. تغییر در جدول شماره ۳ بر مبانی محاسبه امتیاز سابقه کار متقاضی

 ۱۱. تغییر در جدول شماره ۴ بر مبانی محاسبه امتیاز بومی بودن

 ۱۲. تغییر در جدول شماره ۶ بر مبانی محاسبه آموزشی متقاضی

 ۱۳. اضافه کردن تبصرهای مهم به جدول شماره (۶)

 ۱۴. حذف تبصرهای بر مبنای اینکه با توجه به ردیف‌های ۱,۲,۳,۴ که گواهینامههای معتبر ارائه شده تا ۱۰ سال قبل از زمان درخواست متقاضی برای تاسیس تلقی میشود.

 ۱۵. تغییر در ویژگیها، شرایط اختصاصی و الزمات تاسیس

 ۱۶. ارجاع مدیریت پسماندهها به کمیته استانی

۱۷. تصحیح تعریف محل استقرار درمانگاه‌های عمومی دامپزشکی عشایری و روستایی

۱۸. حذف تبصره مربوط به فعالیت درمانی مسئولین فنی و بهداشتی مجتمعها

۱۹. «نقطه عطف» این شیوهنامه که جایگاه درمان را قویتر و مستحکمتر وشاخصتر نشان میدهد، در صدور پروانه درمانگاه عمومی است.

 ۲۰. حذف پروانه اشتغال به امور درمان و مراکز مایهکوبی وابسته در سیستم یکپارچه تولید و تغییر آن به مسئول فنی و حذف تبصره آن

۲۱. تغییر کلی تعریف مجتمع درمانی به جهت گرفتن پروانه

 ۲۲. تکمیل تعریف صدور پروانه تاسیس برای بیمارستانهای دامپزشکی

 ۲۳. اضافه کردن ضوابط و مقررات حاکم بر آزمایشگاهها و داروخانههای دامپزشکی در بیمارستانها

۲۴. اضافه کردن تبصرهای به مجتمع درمانی و بیمارستانهای دامپزشکی که در آن ذکر شده رئیس آنها میتواند مسئول درمانگاه باشد که «اهمیت جایگاه درمان» را توصیه میکند.

 ۲۵. تکمیل کردن شرایط فعالیت در بیمارستانهای دامپزشکی

 ۲۶. حذف بند مراکز مایهکوبی وابسته از سیستم یکپارچه

 ۲۷. اضافه کردن مراکز مایهکوبی وابسته به درمانگاه عمومی که اصلا در شیوهنامه اولیه به دلیل مسائل قانونی دیده نشده بود.

۲۸. تکمیل کردن بند قانونی بهکارگیری سایر ردهها در مراکز مایهکوبی در صورت نیاز، مطرح کردن آن در کمیته استانی هر استان

 ۲۹. اضافه کردن ۲ بند و یک تبصره برای شرایط مراکز مایهکوبی مستقل و وابسته

۳۰. تغییر میزان فضای مناسب جهت احداث مراکز مایهکوبی مستقل و وابسته

 ۳۱. تغییرات اساسی در جدول شماره ۷ برای فضاها و امکانات مورد نیاز مراکز درمانی دامپزشکی

 ۳۲. تغییر مدت اعتبار مجوز/ پروانه تاسیس

 ۳۳. تصحیح و تغییر بندهای مربوط به جابجایی

 ۳۴. تصحیح، تغییر، تفکیک و اضافه کردن بندهایی جهت تسهیل امور افرادی که درخواست پروانههای اشتغال به امور درمان به صورت نیمهوقت میکنند.

۳۵. تغییر و تصحیح ماده ۹ تعهدنامه محضری مربوط به امور درمان.

 ۳۵. اضافه کردن بندی به این شیوهنامه جهت اعضای هیئت علمی مراکز آموزشی و موسسات تحقیقاتی دولتی و اعضای غیر هیئت علمی و رزیدنتهای مشغول به تحصیل جهت دریافت پروانه نیمهوقت.

 ۳۶. اضافه کردن تبصرهای مهم به درمانگاه روستایی و عشایری

 ۳۷. اضافه کردن اینکه مسئولیت مجتمع درمانی با کلینیسینها باشد.

 ۳۸. اضافه کردن اینکه مسئولیت بیمارستان با کلینیسینها باشد.

 ۳۹. ارجاع مدیریت پسماندهای مجتمعهای درمانی به کمیته استانی

 ۴۰. ارجاع مدیریت پسماندهای بیمارستان به کمیته استانی

 ۴۱. تغییر تعریف دام زنده و حیوانات در تعاریف

 ۴۲. تغییر تعاریف درمانگاه و مجتمع درمانی و بیمارستان

۴۳. اضافه کردن کلمه جراحی و مامایی به تعاریف درمانگاه و مجتمع درمانی و بیمارستان و ۱۰ مورد دیگر

۴۴. تعریف مطب اضافه شد.

 ۴۵. سقف امتیاز تا ۶۰ درصد کاهش یافت.

 ۴۶. سقف امتیاز برای سایر حوزه‌ها معادل ۷۰ درصد وحوزههای اداری ۵۰ درصد کاهش یافت و برای درمان ۱۰۰ درصد منظور شد.

 ۴۷. امتیاز آموزشی با کاهش ۶۰ درصد همراه شد.

 ۴۸. تعریف مراکز مایهکوبی مستقل اضافه شد.

 ۴۹. تعریف مراکز مایهکوبی وابسته اضافه شد.

 ۵۰. تبصره ۱ جایگاه درمانگر را در بیمارستان نشان می دهد. تبصره ۵؛۶ به بیمارستان اضافه گردید.

 ۵۲. وظایف بیمارستان کاملتر شد.

 ۵۳. تبصرهای تحت عنوان محل تاسیس درمانگاه در طبقات زیرزمین و همکف در مناطق مسکونی بلامانع اعلام شد، اضافه گردید.

 

به گزارش حکیم مهر، متن کامل شیوهنامه پیشنهادی جدید سیاستها و ضوابط تاسیس درمانگاهها، مجتمعهای درمانی، بیمارستانهای دامپزشکی و مراکز مایهکوبی به شرح زیر است:
 

باسمه تعالی

دومین ویرایش

سیاست ها و ضوابط تاسیس

درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی

مراكز موضوع بند ج ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی
 

الف- فصل اول: كلیات

اهداف:

 ۱-۱-تعیین سیاست ها و ضوابط حاكمیتی صدور مجوز/ پروانه تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشكی.

۲-۱- نظارت بر  نحوه صدور مجوز/ پروانه تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی بر اساس سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی.

۳-۱-  نظارت برانطباق عملکرد درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشكی بر سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی.

تعاریف واژه ها و اصطلاحات: 

واژه ها و اصطلاحاتی كه در این مجموعه، به كار می رود، دارای مفاهیم زیر است:

1-2- سازمان: سازمان دامپزشكی كشور.

2-2- سازمان نظام: سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران.

3-2- اداره كل: اداره كل دامپزشكی استان.

4-2- نظام استان: شورای نظام دامپزشكی استان.

۵-۲- اداره دامپزشکی: اداره دامپزشکی شهرستان.

۶-2- قانون سازمان: قانون سازمان دامپزشكی كشور- مصوب خرداد 1350 مجلسین شورای ملی و سنا.

۷-2- قانون افزایش بهره وری: قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی- مصوب تیر 1389 مجلس شورای اسلامی.

۸-2- دام زنده: حیوانات (خشکی زی یا آبزی) مهره دار (پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و ماهیان) یا بی مهره (از جمله بند پایان) که برای تولید غذای انسان و یا حیوان یا اهداف تجاری، آزمایشگاهی، ورزشی یا تفریحی (از جمله حیوانات باغ وحش)، پرورش و نگهداری می شوند (طبق تعریف مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (34) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب بهمن 1397 هیئت وزیران).  

۹-2- نظام های دامداری: نظام های موجود شامل دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی (مراكز نگهداری و پرورش دام دارای پروانه بهداشتی مانند گاوداری، گوسفندداری، اسبداری، شترداری، مرغداری، شترمرغ داری، آبزی پروری، زنبورداری و سایر موارد مشابه) و سیستم های یكپارچه تولید- دامداری های روستایی و عشایری- حیوانات خانگی و حیوانات باغ وحش می گردد.

۱۰-2- سیستم یكپارچه تولید (Integration ): مجموعه ای است از مزارع و مراكز وابسته که با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح، تحت یک مدیریت یكپارچه اداره می شود.

 ۱۱-2- مجوز/ پروانه تاسیس: مجوزی است كه درقالب سیاست ها و ضوابط حاكمیتی سازمان برای متقاضی واجد شرایط تاسیس درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان و مرکز مایه كوبی دامپزشكی مندرج در این ابلاغیه توسط سازمان نظام صادر می شود.

۱۲-2- نظارت: مجموعه اقداماتی است که به طور مستمر به منظور حسن انجام کار، انطباق عملکرد با سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی و انجام اصلاحات احتمالی درجهت دستیابی به اهداف تعیین شده و حصول اطمینان از آنچه انجام گرفته با آنچه باید انجام می گرفت و برخورد قانونی با موارد تخلف توسط سازمان به روش های مختلف انجام می گیرد.

 ۱۳-2- درمانگاه (كلینیك) دامپزشكی: به مركزی اطلاق می شود كه براساس سیاست ها، ضوابط و برنامه های سازمان در انجام امور تشخیصی، درمانی، پیشگیری  و بهداشتی به طور تمام وقت به صورت سرپایی در محل درمانگاه از طریق پذیرش دام، معاینه، آزمایش، تجویز دارو، جراحی و مامایی و یا از طریق اعزام اكیپ های سیار در محدوده جغرافیایی تعیین شده تاسیس و فعالیت می نماید.

۱۴-2- مجتمع درمانی (پلی كلینیك) دامپزشكی: به مركزی اطلاق می شود كه بر اساس سیاست ها، ضوابط و برنامه های سازمان در انجام امور تشخیصی، درمانی، پیشگیری و بهداشتی به طور تمام وقت و به صورت سرپایی در محل مجتمع درمانی متشکل ازحداقل دو درمانگاه دامپزشکی یا متشکل از یک درمانگاه، یک آزمایشگاه و یک داروخانه دامپزشکی از طریق پذیرش دام، معاینه، آزمایش، تجویز دارو، جراحی و مامایی و یا از طریق اعزام اكیپ های سیار در محدوده جغرافیایی تعیین شده تاسیس و فعالیت می نماید.

۱۵-2- بیمارستان دامپزشكی: به مركزی اطلاق می گردد كه براساس سیاست ها، ضوابط و برنامه های سازمان در انجام امور تشخیصی، درمانی، پیشگیری و بهداشتی به طور شبانه روزی از طریق پذیرش دام، معاینه، آزمایش، تجویز دارو، جراحی و مامایی به صورت عمومی / اختصاصی / تخصصی و درصورت لزوم بستری كردن دام در محل بیمارستان و یا اعزام اكیپ های سیار به محل استقرار دام در محدوده جغرافیایی تعیین شده تاسیس و فعالیت می نماید.

۱۶-2- مركز مایه كوبی: به مركزی اطلاق می گردد كه براساس سیاست ها، ضوابط و برنامه های سازمان در انجام امور مایه كوبی (واكسیناسیون) به صورت تمام وقت در محدوده جغرافیایی تعیین شده تاسیس و فعالیت می نماید.

۱۷-۲- دفتراشتغال به اموردرمانی: به مركزی اطلاق می گردد كه براساس سیاست ها، ضوابط و برنامه های سازمان در انجام امور درمانی به طور نیمه وقت به عنوان دفترکار در محدوده جغرافیایی تعیین شده تاسیس و فعالیت می نماید.

18-2- مطب دامپزشکی: به مراکز درمانی دامپزشکی اطلاق می شود.

19-۲- پروانه اشتغال: پروانه ای است كه بر اساس سیاست ها، ضوابط و برنامه های سازمان برای متقاضیان واجد شرایط برای اشتغال در مراكز موضوع این ابلاغیه به صورت تمام وقت و یا نیمه وقت در محدوده جغرافیایی تعیین شده توسط سازمان نظام، صادر می شود.

20-2- سایر رده های حرفه دامپزشكی: شامل كارشناس علوم آزمایشگاهی، سایركارشناسان رشته های دامپزشكی، كمك كارشناس دامپزشكی، كاردان و تكنسین دامپزشكی می شود كه برای اشتغال و فعالیت آن ها در مراكز موضوع این ابلاغیه، كارت اشتغال صادر خواهد گردید.

 21-2- داروهای اورژانسی: داروهای دامپزشکی به منظور درمان فوری به میزان محدود از جمله سرم های درمانی، ضد شوک، ضد التهاب، آرام بخش، بیهوشی، آنتی بیوتیک و محلول املاح تزریقی که وجود آن ها در درمانگاه های دامپزشکی، ضروری است و توسط مسئول درمانگاه از داروخانه های دامپزشکی تامین می شود.

22-2- پسماندهای دامپزشكی: به كلیه پسماندهای عفونی و شیمیایی زیان آور که در مراکز موضوع این ابلاغیه تولید می شود، اطلاق می گردد.

23-۲-کمیته مرکزی: کمیته مرکزی تشخیص و درمان متشکل از معاون تشخیص و درمان به عنوان رئیس کمیته، مدیرکل دفتر اموردارو و درمان، مدیرکل مرکز ملی تشخیص آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی، مدیرکل حوزه ریاست، حقوقی، بازرسی و ارزیابی عملکرد، و نماینده سازمان نظام، به عنوان اعضاء کمیته، تشکیل می گردد.

24-۲-کمیته استانی: کمیته استانی تشخیص و درمان متشکل از مدیرکل به عنوان رئیس کمیته، رییس اداره دارو و درمان و مسئول امورحقوقی و قراردادهای اداره کل و رئیس نظام استان، به عنوان اعضاء کمیته و نمایندگان انجمن های صنفی مربوط برحسب موضوعات مطروحه به عنوان مدعو، تشکیل می گردد.

ب- فصل دوم: سیاست ها

3- سیاست ها:

سیاست های سازمان در تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی  عبارتند از:

۱-۳- توسعه متوازن خدمات دامپزشکی.

۲-3- توسعه مراکز درمانی، پیشگیری و بهداشتی عمومی، اختصاصی و تخصصی منطبق و متناسب با انواع نظام های دامداری موجود شامل دامداری های صنعتی- دامداری های روستایی و عشایری- حیوانات خانگی و باغ وحش.

3-3- ساماندهی امور درمانی دامپزشکی.

4-3- ارتقاء میزان مشارکت، مسئولیت پذیری وپاسخگویی شاغلین مراکز تشخیصی، درمانی، پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی.

5-3- بهبود کمی و کیفی سیستم پایش و ردیابی بیماری ها از طریق ثبت وگزارش بموقع رخداد بیماری ها و اقدامات مبارزه ای (پیشگیری/ کنترلی/ ریشه کنی) در سامانه های الکترونیکی سازمان.

6-3- پشتیبانی از تجمیع خدمات دامپزشکی در  بیمارستان ها، مجتمع های درمانی و در درمانگاه های دامپزشكی روستایی و عشایری در محدوده های جغرافیایی مشخص.

 7-3- پیگیری تجویز (نسخه نویسی) و مصرف منطقی دارو منطبق با موازین علمی و ضوابط مربوط.

8-3- فراهم نمودن زمینه و آمادگی لازم مراکز پیشگیری و درمانی دامپزشکی برای واکنش سریع مقابله با بیماری های نوپدید، بازپدید، تهدیدات زیستی و خدمات امدادی دامپزشكی درحوادث و سوانح غیرمترقبه و بلایای طبیعی.

9-3- ارتقاء رفاه و رعایت حقوق حیوانات.

 10-3- صدور مجوزها/ پروانه ها و سایر فرآیندهای اجرایی درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشكی به صورت الکترونیکی.

ج- فصل سوم: ضوابط

4- ضوابط تاسیس

ضوابط تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی شامل شرایط متقاضی، حد نصاب امتیاز مورد نیاز، نحوه محاسبه امتیاز و ویژگی ها، شرایط اختصاصی و الزامات محل تاسیس، به شرح زیر می باشد:

۱-۴- شرایط متقاضی اخذ مجوز تاسیس درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان دامپزشكی / مركز مایه كوبی

1-1-4- دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲-۱-۴-دارا بودن حداقل دانشنامه دکترای حرفه ای/ عمومی دامپزشکی.

۳-1-4- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان) با ارایه كارت یا مدرک معتبر.

 ۴-1-4- داشتن عضویت در سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران با ارایه كارت عضویت معتبر. 

۵-1-4- نداشتن سابقه سوپیشینه موثرکیفری با ارایه گواهی از مراجع ذیربط.

6-۱-4- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر با ارایه گواهی از مراجع ذیربط.

۷-1-4- محروم نبودن از اشتغال به حرفه دامپزشكی مطابق بندهای (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده (20) آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشكی در دوره محكومیت.  

۸-1-4- عدم اشتغال دردستگاه ها و سازمان های دولتی اعم از لشکری وكشوری، مراکز و موسسات آموزش عالی و تحقیقانی دولتی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و عدم اشتغال به تحصیلات تکمیلی برای صدور و تمدید مجوزها/ پروانه های تمام وقت.

۹-1-4- نداشتن هرگونه مجوز یا پروانه اشتغال از سازمان یا مراجع ذی صلاح دیگر در حوزه دامپزشکی.

۱۰-1-4- كسب حد نصاب امتیاز لازم بر اساس جدول شماره (1).

جدول شماره 1- حداقل امتیاز مورد نیاز برای صدور مجوز تاسیس

 

* بر اساس آخرین تقسیمات کشوری اعلامی از سوی وزارت کشور.

2-4- نحوه محاسبه امتیاز

محاسبه امتیاز مورد نیاز برای صدور مجوز تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی بر اساس جداول شماره (2،3،4،5 و6) انجام می پذیرد.

تبصره1: كلیه مستندات مربوط به نحوه محاسبه امتیاز هر متقاضی باید در پرونده مربوط بایگانی و برای فرآیندهای نظارتی در دسترس باشد.

تبصره 2- جداول شماره (1،2،3،4،5 و6) هر ۳ سال یك بار، مورد بازنگری قرار خواهند گرفت.

1-2-4- امتیاز مدارك تحصیلی

جدول شماره 2- مبانی محاسبه امتیاز مدرك تحصیلی متقاضی

 

۲-2-4- امتیاز سابقه كار

امتیاز سابقه كار برای صدور مجوز تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی بر اساس جدول شماره (3)، حداکثر تا سقف 60 درصد حد نصاب امتیاز مورد نیاز مندرج در جدول شماره (۱)، محاسبه می شود.

تبصره1: منظور از سابقه كار دامپزشكی، سوابق كاری متقاضی در سازمان و یا بخش غیردولتی دامپزشكی (براساس پروانه تمام وقت معتبر) و با مدرك حداقل دكتری عمومی دامپزشكی می باشد كه برای سابقه كار در حوزه امور درمانی و امور مایه کوبی معادل 100 درصد امتیاز و برای سایر حوزه های فنی دامپزشكی معادل 70 درصد و حوزه های اداری معادل 50 درصد امتیاز مندرج در جدول محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: امتیاز سابقه كار دامپزشكی در سایر مراكز و موسسات مرتبط با دامپزشكی، معادل ۶۰ درصد امتیاز مندرج در جدول در نظر گرفته می شود.

جدول شماره 3- مبانی محاسبه امتیاز سابقه كار متقاضی

 

3-2-4- امتیاز بومی بودن/سکونت در محل

امتیاز بومی بودن/ سکونت در محل برای صدور مجوز/ پروانه تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی و بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی بر اساس جدول شماره (4) محاسبه می شود.

تبصره: افرادی كه حداقل دارای یكی از ویژگی های زیر باشند،  متقاضی بومی/ سکونت در محل شناخته می شوند:

1- شهرستان یا استان محل تولد متقاضی یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای تاسیس مركز، یكی باشد.

2- همسر و فرزندان كارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) كه شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین یا همسر متقاضی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای تاسیس آنان، یكی باشد.

3- متقاضی حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا استان مورد تقاضا برای تاسیس واحد، طی كرده باشد.

4- متقاضی یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهارسال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای تاسیس مركز را داشته باشد.

5- متقاضی حداقل پنج سال از سنوات خدمتی خود را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای تاسیس مركز، طی كرده باشد.

جدول شماره 4- مبانی محاسبه امتیاز بومی بودن/سکونت در محل متقاضی

 

تبصره: احتساب امتیاز بومی بودن/ سکونت در محل برای هر متقاضی مشمول یکی از دو گزینه مندرج درجدول شماره 4 خواهد بود. 

4-2-4- امتیاز سابقه ایثارگری

امتیاز ویژه سابقه ایثارگری برای صدور مجوز تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی و بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی براساس جدول شماره (5) حداکثر تا سقف 20 درصد حد نصاب امتیاز مورد نیاز مندرج در جدول شماره (۱) محاسبه و منحصرا برای یك بار تاسیس مراکز فوق الذکر در سراسر كشور اعطاء می شود.

جدول شماره 5- مبانی محاسبه امتیاز سابقه ایثارگری متقاضی

 

* به ازای افزایش هر 5 درصد 30 امتیاز، اضافه می شود و از 25 درصد به بالا مشمول فرزند و همسر جانباز نیز می شود.

** از سه سال به بالا مشمول فرزند و همسر آزاده نیز می شود.

5-2-4- امتیاز آموزشی

امتیاز آموزشی برای صدور مجوز / پروانه تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی و بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی بر اساس جدول شماره (6)، حداکثر تا سقف ۶۰ درصد حد نصاب امتیاز مورد نیاز مندرج در جدول شماره (۱)، محاسبه می شود.

جدول شماره 6- مبانی محاسبه امتیاز آموزشی متقاضی

 

تبصره 1: محاسبه امتیازات آموزشی پس از اخذ مدرک تحصیلی قابل قبول خواهد بود.

تبصره ۲: هر روز آموزش معادل 6 ساعت در نظرگرفته می شود.

تبصره ۳: میزان امتیاز برای مسئول یا نگارنده اول مقاله یا كتب 60 درصد، برای نفر دوم 50 درصد، نفر سوم 40 درصد و برای سایرین 10 درصد در نظرگرفته می شود.

۳-۴- ویژگی ها، شرایط اختصاصی و الزامات محل تاسیس :

1-۳-۴- درمانگاه (كلینیك) دامپزشكی:

درمانگاه دامپزشكی حسب مورد می تواند به صورت عمومی (جهت چند نوع دام)، اختصاصی (جهت یك نوع دام) یا تخصصی (جهت یک نوع دام یا انجام یك نوع عملیات روی یك یا چند نوع دام)، به صورت تمام وقت در محدوده جغرافیایی مشخص شده فعالیت نماید.

درمانگاه های دامپزشكی بر مبنای نظام های موجود دامداری در كشور به شرح زیر، طبقه بندی می گردند:

1-1-۳-۴- درمانگاه های دامپزشكی عمومی/ اختصاصی/ تخصصی حیوانات خانگی یا دام های کوچک و حیوانات باغ وحش

- درمانگاه های دامپزشكی عمومی/ اختصاصی/ تخصصی حیوانات خانگی یا دام های کوچک و حیوانات باغ وحش

- درمانگاه های دامپزشكی عمومی/ اختصاصی/ تخصصی حیوانات خانگی یا دام های کوچک

- درمانگاه های دامپزشكی عمومی/ اختصاصی/ تخصصی حیوانات باغ وحش

2-1-3-4- درمانگاه دامپزشكی عمومی/ اختصاصی/ تخصصی دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی مانند:

 - درمانگاه دامپزشكی اختصاصی/ تخصصی نشخواركنندگان (گاو، گوسفند، بز، شتر) 

- درمانگاه دامپزشكی اختصاصی/ تخصصی تك سمی ها (اسب)

- درمانگاه دامپزشكی اختصاصی/ تخصصی طیور

- درمانگاه دامپزشكی اختصاصی/ تخصصی آبزیان

- درمانگاه دامپزشكی اختصاصی/ تخصصی زنبورعسل  وکرم ابریشم

- درمانگاه دامپزشکی تخصصی جراحی

- درمانگاه دامپزشکی تخصصی مامایی، باروری و ناباروری 

- درمانگاه دامپزشکی تخصصی پرتونگاری و سونوگرافی تشخیصی

تبصره: صدور مجوز/ پروانه های تاسیس مراکز درمانی تخصصی صرفا برای متخصصین در همان گرایش مجاز می باشد.

- 3-1-۳-۴- درمانگاه های عمومی دامپزشكی روستایی و عشایری: این درمانگاه ها مسئولیت ارایه خدمات امور تشخیصی، درمانی، پیشگیری و بهداشتی به دام های روستایی و عشایری در محدوده جغرافیایی خود را به صورت تمام وقت به عهده خواهند داشت.

۴-۱-۳-۴- درمانگاه های دامپزشكی فاقد امكانات بستری كردن دام بوده و صرفاً مجاز به انجام آزمایش های مستقیم و رادیوگرافی (رادیولوژی، سونوگرافی و...) می باشند. درمانگاه های تخصصی جراحی دامپزشکی مجاز به بستری نمودن کوتاه مدت (بدون پانسیون) می باشند.

تبصره 1: آزمایشات مستقیم برداشت نمونه و تشخیص آن با روش های معمول آزمایشگاهی مانند تهیه اسلاید و رنگ آمیزی را در بر می گیرد.

تبصره 2: استفاده از دستگاه های مولد پرتو (پرتوتشخیصی) ثابت و قابل حمل و متحرك در درمانگاه دامپزشكی، مستلزم دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح (سازمان انرژی اتمی ایران- دفتر حفاظت در برابر اشعه كشور) می باشد.

تبصره 3: درمانگاه های دامپزشكی باید مجهز به تجهیزات درمانگاهی لازم بر اساس نوع درمانگاه باشند.

۵-۱-۳-۴- مدیریت اجرایی پسماندهای دامپزشكی برابر مقررات و دستورالعمل های مربوط به عهده موسس درمانگاه با ارایه قرارداد با سازمان مدیریت پسماند یا شرکت های مجاز جمع آوری و امحاء پسماند مورد تایید اداره کل محیط زیست استان خواهد بود. با توجه به شرایط و تفاوت های موجود در بین استان ها و شهرستان های مختلف، اتخاذ تصمیم به عهده کمیته استانی خواهد بود.

۶-۱-۳-۴- محل تاسیس و استقرار درمانگاه های دامپزشكی در داخل و حاشیه شهرها با رعایت اصول بهداشتی و ضوابط زیست محیطی و شهرداری بلامانع است و داشتن فاصله با نواحی روستایی مطرح نمی باشد.

تبصره: محل تاسیس و استقرار درمانگاه های دامپزشکی اختصاصی یا تخصصی حیوانات خانگی یا حیوانات کوچک، طیور، آبزیان و زنبور عسل در بافت های مسکونی با مشاعات مستقل و بلامعارض ترجیحا با راهروی اختصاصی و در طبقات زیر زمین و همکف بلامانع خواهد بود.

۷-۱-۳-۴- محل استقرار درمانگاه عمومی دامپزشكی روستایی و عشایری در مراكز دهستان ها، روستاهای بزرگ و بخش های نواحی دوردست و صعب العبور و کمتر برخوردار از خدمات دامپزشکی خواهد بود.

۸-۱-۳-۴- حوزه عملکرد درمانگاه عمومی دامپزشکی روستایی و عشایری با توجه به شاخص های زیر درکمیته استانی تعیین می شود:

- جمعیت دامی تحت پوشش

- پراكنش و تراكم جمعیت دامی

- وضعیت جغرافیایی و پراكنش روستاها و مراتع

- شرایط اقلیمی

- جمعیت انسانی

- حجم كار و توان و ظرفیت كاری

تبصره: محدوده جغرافیایی فعالیت درمانگاه عمومی دامپزشكی روستایی و عشایری باید در متن مجوز/ پروانه تاسیس قید گردد و دارنده مجوز صرفا مجاز به فعالیت درهمان محدوده می باشد.

۹-۱-۳-۴- سند مالكیت و یا قرارداد اجاره نامه رسمی حداقل به مدت یک سال مكان درمانگاه دامپزشكی با زیر بنای حداقل 45 مترمربع برای درمانگاه دامپزشكی حیوانات خانگی، درمانگاه دامپزشكی اختصاصی طیور، درمانگاه دامپزشكی اختصاصی آبزیان و درمانگاه دامپزشكی اختصاصی زنبورعسل و حداقل 55 مترمربع برای سایر درمانگا ه ها، حسب تقاضا با در نظرگرفتن فضاها و امكانات مورد نیاز بر اساس جدول شماره (7) این ابلاغیه، توسط متقاضی باید به نظام استان ارایه گردد.

تبصره: مكان پیشنهادی باید بر اساس ضوابط مندرج در این ابلاغیه مورد تایید نظام استان قرارگیرد. درصورت نواقص در مكان معرفی شده، متقاضی باید نسبت به رفع نواقص در زمان مشخص شده اقدام نماید.

10-1-3-4-در درمانگاه دامپزشكی حداقل یك نفر دامپزشك به عنوان موسس و رئیس درمانگاه و حداقل یك نفر دامپزشك كلینیسین به عنوان مسئول درمانگاه با دارنده مجوز تاسیس و رئیس درمانگاه همكاری خواهد نمود و هریك در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوی مسئولیت های محوله، خواهد بود.

تبصره: دامپزشك موسس و رئیس درمانگاه دامپزشكی می تواند به عنوان مسئول درمانگاه دامپزشکی انجام وظیفه نماید.

۱۱-۱-۳-۴- مجتمع های بزرگ كشت و صنعت دامپروری، می توانند با معرفی دكتر دامپزشك واجد شرایط برای اخذ مجوز تاسیس درمانگاه دامپزشكی اختصاصی دامپروری های تحت پوشش خود اقدام نمایند.

۱۲-۱-۳-۴- سیستم های یكپارچه تولید مشروط به كسب مجوز از مراجع ذی صلاح می توانند با بکارگیری مسول فنی بهداشتی نسبت به هماهنگی و مدیریت خدمات موضوع این ابلاغیه در سطح واحدهای تحت پوشش خود اقدام كنند.

2-3-4- مجتمع های درمانی (پلی كلینیك های) دامپزشكی:

1-2-3-4- مجتمع درمانی دامپزشكی مكانی است متشكل از حداقل دو درمانگاه دامپزشكی حسب مورد به صورت عمومی (برای انواع دام)، اختصاصی (برای یك نوع دام) یا تخصصی (برای یک نوع یا چند نوع دام یا جهت انجام یك نوع عملیات روی یك یا چند نوع دام) و یا متشکل از  یک درمانگاه، یک آزمایشگاه و یک داروخانه دامپزشکی که به صورت تمام وقت  در محدوده جفرافیایی مشخص فعالیت نماید. بدیهی است برای هریک از مراکز متشکله مجتمع درمانی باید بر اساس ضوابط  پروانه مربوط اخذ گردد.

تبصره: صدور مجوز/ پروانه های تاسیس مراکز درمانی تخصصی صرفا برای متخصصین در همان گرایش مجاز می باشد.

2-2-3-4- در مجتمع درمانی دامپزشكی متشکل از حداقل دو درمانگاه دامپزشکی یك نفر دامپزشك به عنوان موسس و رئیس مجتمع و برای هر درمانگاه یك نفر دامپزشك كلینیسین به عنوان مسئول درمانگاه  و در مجتمع درمانی دامپزشکی متشکل از یک درمانگاه، یک آزمایشگاه و یک داروخانه دامپزشکی برای درمانگاه یك نفر دامپزشك كلینیسین به عنوان مسئول درمانگاه، برای آزمایشگاه یک نفر دامپزشک به عنوان مسئول آزمایشگاه و برای داروخانه یک نفر دامپزشک به عنوان  مسئول داروخانه با دارنده مجوز تاسیس و رئیس مجتمع همكاری خواهند نمود و هریك در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوی مسئولیت های محوله، می باشند.

تبصره۱: دامپزشك موسس و رئیس مجتمع درمانی دامپزشكی می تواند مسئولیت یكی از درمانگاه های مجتمع را نیز عهده دار باشد.

تبصره۲: مقررات و ضوابط حاکم بر آزمایشگاه دامپزشکی و داروخانه دامپزشکی مجتمع درمانی دامپزشکی تابع سیاست ها و ضوابط مربوط ابلاغی سازمان خواهد بود.

3-2-3-4- مجتمع درمانی دامپزشكی فاقد امكانات بستری كردن دام خواهد بود.

4-2-3-4- مجتمع درمانی دامپزشكی باید مجهز به تجهیزات درمانگاهی لازم بر اساس نوع درمانگاه های مجتمع باشد.

تبصره: استفاده از دستگاه های مولد پرتو (پرتوتشخیصی) ثابت و قابل حمل و متحرك در مجتمع درمانی دامپزشكی، مستلزم دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح (سازمان انرژی اتمی ایران- دفتر حفاظت در برابر اشعه كشور) می باشد.

۵-2-3-4- محل تاسیس و استقرار مجتمع های درمانی در داخل و یا حاشیه شهرها با رعایت اصول بهداشتی و ضوابط زیست محیطی و شهرداری بلامانع است و داشتن فاصله با نواحی روستایی مطرح نمی باشد.

تبصره: محل تاسیس و استقرار مجتمع های درمانی اختصاصی یا تخصصی حیوانات خانگی یا حیوانات کوچک، طیور، آبزیان و زنبور عسل در بافت های مسکونی با مشاعات مستقل و بلامعارض ترجیحا با راهروی اختصاصی و در طبقات زیر زمین و همکف بلامانع خواهد بود.

 ۶-2-3-4- سند مالكیت و یا قرارداد اجاره نامه رسمی حداقل به مدت یک سال مكان مجتمع درمانی دامپزشكی با زیربنای حداقل 90 مترمربع برای درمانگاه های دامپزشكی حیوانات خانگی، درمانگاه های دامپزشكی اختصاصی طیور، درمانگاه های دامپزشكی اختصاصی آبزیان، درمانگاه های دامپزشكی اختصاصی زنبورعسل و حداقل 110 مترمربع برای سایر درمانگاه های دامپزشكی حسب تقاضا برای احداث ساختمان های جدید یا تغییرات اصلاحی ساختمان های موجود، با در نظرگرفتن فضاها و امكانات مورد نیاز بر اساس جدول شماره (7) این ابلاغیه، باید توسط متقاضی تهیه و به نظام استان ارایه شود.

تبصره: مكان پیشنهادی باید بر اساس ضوابط مندرج در این ابلاغیه مورد تایید نظام استان قرار گیرد. درصورت نواقص در مكان معرفی شده، متقاضی باید نسبت به رفع نواقص در زمان مشخص شده اقدام نماید.

7-2-3-4- مدیریت اجرایی پسماندهای دامپزشكی برابر مقررات، ضوابط و دستورالعمل های مربوط به عهده موسس یا رییس مجتمع با ارایه قرارداد با سازمان مدیریت پسماند یا شرکت های مجاز جمع آوری و امحاء پسماند مورد تایید اداره کل محیط زیست استان خواهد بود. با توجه به شرایط و تفاوت های موجود در بین استان ها و شهرستان های مختلف، اتخاذ تصمیم به عهده کمیته استانی خواهد بود.

3-3-4- بیمارستان های دامپزشكی:

1-3-۳-۴- بیمارستان دامپزشكی حسب مورد می تواند با دارا بودن بخش های مورد نیاز مانند پذیرش، اورژانس، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه، جراحی، مامایی و بستری بر اساس گرایش درمانگاه به صورت عمومی/ اختصاصی/ تخصصی در محدوده جغرافیایی مشخص فعالیت نماید.

تبصره1: در بیمارستان های دامپزشكی كه فقط دارای درمانگاه اختصاصی طیور یا درمانگاه اختصاصی آبزیان باشد، بخش مامایی، ضروری نیست.

2-3-3-4- محل تاسیس و استقرار بیمارستان های دامپزشكی در داخل و یا حاشیه شهرها با رعایت اصول بهداشتی و ضوابط زیست محیطی و شهرداری بلامانع است و داشتن فاصله با نواحی روستایی مطرح نمی باشد.

3-3-3-4- سند مالكیت و یا قرارداد اجاره نامه رسمی حداقل به مدت یک سال قابل تمدید به مدت سه سال مكان بیمارستان دامپزشكی با زیربنای حداقل ۳۰۰ مترمربع برای بیمارستان های عمومی، حداقل ۲۵۰ مترمربع برای بیمارستان های اختصاصی نشخوارکنندگان و تک سمی ها، حداقل ۲۲۵ مترمربع برای بیمارستان های اختصاصی حیوانات خانگی و حیوانات باغ وحش و حداقل ۱۷۵ مترمربع برای بیمارستان های اختصاصی طیور و آبزیان حسب تقاضا برای احداث ساختمان های جدید یا تغییرات اصلاحی ساختمان های موجود، با در نظرگرفتن فضاهای مورد نیاز بر اساس جدول شماره (7) این ابلاغیه، منطبق با نقشه تیپ سازمان نظام، باید توسط متقاضی تهیه و به نظام دامپزشکی استان ارایه شود.

تبصره1: مكان پیشنهادی باید بر اساس ضوابط مندرج در این ابلاغیه مورد تایید نظام استان قرار گیرد. درصورت نواقص در مكان معرفی شده، متقاضی باید نسبت به رفع نواقص در زمان مشخص شده اقدام نماید.

۴-۳-۳-۴- در بیمارستان دامپزشكی تامین سامانه برق اضطراری (از باتری یا یو پی اس برای اتاق عمل در زمان محدود، از ژنراتور خودكار و آماه به كار برای ساختمان، تجهیزات برقی و یا ترکیبی از آن ها) با ظرفیت مناسب، الزامی است.

۵-3-3-4- در بیمارستان دامپزشكی حداقل یك نفر دامپزشك به عنوان موسس و رئیس بیمارستان، یك نفر كلینیسین  دامپزشکی به عنوان مسئول درمانگاه، یك نفر دامپزشک به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه و یك نفر دامپزشك به عنوان مسئول فنی داروخانه به صورت تمام وقت در اداره بیمارستان با دارنده مجوز تاسیس همكاری خواهند نمود و هر یك در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوی مسئولیت های محوله، خواهد بود.

تبصره ۱: دامپزشك موسس و رئیس بیمارستان دامپزشكی می تواند مسئولیت  درمانگاه بیمارستان را نیز عهده دار باشد.

تبصره 2: در بیمارستان های دامپزشکی اختصاصی نشخوارکنندگان و تک سمی ها یك نفر متخصص جراحی و یك نفر متخصص مامایی با دارنده مجوز تاسیس همكاری خواهند نمود و هریك در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوی مسئولیت های محوله، خواهد بود.

تبصره 3: در بیمارستان های دامپزشکی اختصاصی حیوانات خانگی یا دام های کوچک و باغ وحش یك نفر متخصص جراحی و یك نفر متخصص داخلی دام کوچک با دارنده مجوز تاسیس همكاری خواهند نمود و هریك در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوی مسئولیت های محوله، خواهد بود.

تبصره 4: در بیمارستان های دامپزشكی اختصاصی طیور و آبزیان، یك نفر متخصص در گرایش مربوطه با دارنده مجوز تاسیس همكاری خواهند نمود و هریك در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوی مسئولیت های محوله، خواهد بود.

تبصره 5: صدور مجوز/ پروانه های تاسیس مراکز درمانی تخصصی صرفا برای متخصصین در همان گرایش مجاز می باشد.

تبصره 6: مقررات و ضوابط حاکم بر آزمایشگاه دامپزشکی و داروخانه دامپزشکی بیمارستان دامپزشکی تابع سیاست ها و ضوابط مربوط ابلاغی سازمان خواهد بود.

۶-۳-۳-۴- بیمارستان دامپزشكی باید مجهز به تجهیزات لازم بر اساس گرایش فعالیت درمانگاه/ درمانگاه های بیمارستان باشد.

تبصره: استفاده از دستگاه های مولد پرتو (پرتوتشخیصی) ثابت و قابل حمل و متحرك در بیمارستان دامپزشكی، مستلزم دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح (سازمان انرژی اتمی ایران- دفتر حفاظت در برابر اشعه كشور) می باشد.

 ۷-۳-۳-۴-مدیریت اجرایی پسماندهای دامپزشكی برابر مقررات و دستورالعمل های مربوط به عهده موسس یا رئیس بیمارستان با ارایه قرارداد با سازمان مدیریت پسماند یا شرکت های مجاز جمع آوری و امحاء پسماند مورد تایید اداره کل محیط زیست استان خواهد بود. با توجه به شرایط و تفاوت های موجود در بین استان ها و شهرستان های مختلف، اتخاذ تصمیم به عهده کمیته استانی خواهد بود.

۸-3-3-4- فعالیت بیمارستان دامپزشكی به صورت شبانه روزی بوده و مدیریت بیمارستان موظف است برای ایام خارج از ساعات موظف كاری روزانه و شیفت یا نوبت شبانه ازكاركنان واجد شرایط خود در قالب كشیك و آنکال یا از افراد واجد شرایط دارای پروانه اشتغال و اعلام اسامی آن ها در تابلو نصب شده در محل مناسب جهت آگاهی مراجعان، اقدام نماید.

4-3-4- مراكز مایه كوبی:

1-4-3-4- مراكز مایه كوبی به صورت عمومی (جهت مایه کوبی انواع دام) / اختصاصی (جهت یک نوع دام) در محدوده جغرافیایی تعیین شده به صورت مستقل یا وابسته به شرح زیر، مجاز به فعالیت می باشند:

۱- در قالب درمانگاه های دامپزشكی روستایی و عشایری، صرفا برای مایه كوبی دامداری های روستایی و عشایری تحت پوشش درمانگاه به صورت وابسته.

۲- در قالب درمانگاه های دامپزشكی حیوانات خانگی و باغ وحش، صرفا برای مایه كوبی حیوانات خانگی و یا حیوانات باغ وحش تحت پوشش درمانگاه به صورت وابسته.

۳- در قالب كارخانه های جوجه كشی صرفا زیر نظر و با مسئولیت مسئول فنی بهداشتی كارخانه جوجه كشی به صورت وابسته.

۴- در قالب درمانگاه دامپزشكی مجتمع های بزرگ كشت و صنعت دامپروری، زیر نظر و با مسئولیت مسئول درمانگاه صرفا برای مایه كوبی دام های تحت پوشش به صورت وابسته.

۵- در قالب مزارع لاین، اجداد، مادر و مراكز اصلاح نژادی زیر نظر و با مسئولیت مسئول فنی بهداشتی واحد صرفا برای مایه كوبی دام های تحت پوشش به صورت وابسته.

۶- در قالب درمانگاه های دامپزشكی برای مایه کوبی دامداری های صنعتی برحسب گرایش فعالیت آن ها به صورت وابسته.

۷- در قالب درمانگاه های دامپزشكی مجتمع های درمانی و درمانگاه های بیمارستان دامپزشكی برحسب گرایش فعالیت آن ها به صورت وابسته.

تبصره ۱: درمانگاه های دامپزشکی عمومی متقاضی مرکز مایه کوبی وابسته می توانند در یکی از گرایش دام های بزرگ (گاو، گوسفند، بز، شتر و تک سمی ها) و طیور منطبق با گرایش فعالیت غالب درمانگاه به فعالیت بپردازند. با توجه به تفاوت های موجود در استان های مختلف اتخاذ تصمیم به عهده کمیته استانی خواهد بود.

تبصره ۲: انجام مایه كوبی در دامداری های صنعتی مستلزم ارایه قرارداد با اعتبار حداقل به مدت یك سال بین مدیریت دامداری و مسئول درمانگاه دامپزشكی می باشد.

تبصره ۳: افراد مایه كوب كه در مراكز مایه كوبی وابسته مجتمع های بزرگ كشت و صنعت دامپروری،  مزارع لاین، اجداد، مادر و مراكز اصلاح نژاد فعالیت می نمایند نمی توانند به عنوان مایه كوب در سایر مراكز مایه كوبی حضور داشته باشند.

تبصره ۴: مراكز مایه كوبی مجاز به بكارگیری سایر رده های حرفه دامپزشكی با اولویت کاردان ها و تکنسین های دامپزشکی دارای مجوز مایه كوبی، به صورت تمام وقت  می باشند. در صورت نبود افراد تمام وقت، بکارگیری افراد نیمه وقت با موافقت کمیته استانی بلامانع خواهد بود.

 ۲-۴-۳-۴-در مرکز مایه کوبی دامپزشكی مستقل حداقل یك نفر دامپزشك به عنوان موسس و مسئول مرکز و حداقل دو نفر از سایر رده های دامپزشکی به عنوان مایه کوب با دارنده مجوز/ پروانه تاسیس مرکز مایه کوبی همكاری خواهند نمود و هریك در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوی مسئولیت های محوله، خواهد بود.

 ۳-۴-۳-۴-در مرکز مایه کوبی دامپزشكی وابسته حداقل یك نفر دامپزشك به عنوان مسئول مرکز و حداقل یک نفر از سایر رده های دامپزشکی به عنوان مایه کوب با مسئول مرکز همكاری خواهد نمود و هریك در محدوده پروانه اشتغال خود، پاسخگوی مسئولیت های محوله، خواهد بود.

تبصره: در مرکز مایه کوبی وابسته مسئول درمانگاه و یا مسئول فنی بهداشتی واحد می تواند به عنوان مسئول مرکز مایه کوبی انجام وظیفه نماید و با توجه به ممنوعیت صدور دو مجوز/ پروانه برای یک نفر مجوز / پروانه جداگانه ای صادر نخواهد شد و عبارت مجوز مایه کوبی وابسته با مدت اعتبار آن که تابعی از مدت اعتبار پروانه تاسیس درمانگاه یا مسئول فنی بهداشتی: کارخانه جوجه کشی- مزارع لاین، اجداد، مادر- مراکز اصلاح نژاد و سیستم های یکپارچه تولید  است در ذیل مجوز/ پروانه تاسیس درمانگاه یا مسئول فنی بهداشتی درج خواهد شد.

۴-4-3-4- مراكز مجاز به مایه كوبی ملزم به تامین فضای مناسب با ارایه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی حداقل به مدت ۱ سال برای  مركز مایه كوبی مستقل،  حداقل به مساحت ۴۵ مترمربع در برگیرنده فضاهای لازم از جمله: استقرار مسئول و کارکنان مرکز- استقرار سردخانه/ یخچال/ فریزر- نگهداری وسایل و تجهیزات مایه کوبی- نگهداری لباس کار- شستشو/ ضدعفونی و سترون سازی- انبار- استقرار برق اضطراری خودکار آماده بکار و مركز مایه كوبی وابسته (برای مركز مایه كوبی دام های بزرگ و طیور حداقل به مساحت ۳۰ مترمربع، برای مرکز مایه کوبی با گرایش دام های بزرگ حداقل به مساحت ۲۵ مترمربع، برای مركز مایه كوبی باگرایش طیورحداقل به مساحت ۲۵ مترمربع، برای مركز مایه كوبی با گرایش آبزیان حداقل به مساحت ۲۰ مترمربع و برای مرکز مایه کوبی با گرایش حیوانات خانگی حداقل به مساحت ۱۵ مترمربع)، امكانات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز به شرح زیر می باشند:  

۱- امكانات زنجیره سرد برای نگهداری واكسن (سردخانه، یخچال، فریزر و ...) حمل و نقل و جابجایی واكسن با خودرو سردخانه دار یا وسایل خنك كننده مناسب  و مصرف واكسن در شرایط لازم به منظور واكسیناسیون مطلوب و ابزار نشانگر و ثبت كننده دما و تغییرات آن مانند دماسنج و ترموگراف الزامی است.

۲- زنجیره سرد باید مجهز به سامانه برق اضطراری مانند ژنراتور خودكار و آماه به كار متناسب با ظرفیت وسایل سردكننده باشد.

۳- در سردخانه یا یخچال جهت گردش بهینه هوا و رسیدن برودت كافی به واكسن ها چیدمان باید به نحوی باشد كه هوای سرد بتواند در بین اقلام بسته بندی گردش داشته و برودت در تمام  قسمت ها، یكسان توزیع شود.

۴- سیستم سردكننده باید بتواند دمای داخل سردخانه را بین 8-2 درجه سانتیگراد و یا دمای مناسب برای نگهداری واكسن های خاص بر اساس توصیه سازنده واكسن را تامین نماید و میزان دمای داخل سردخانه باید از بیرون قابل رویت باشد، لذا روی در یا دیواره جلویی سردخانه، باید تابلو نشانگر میزان دمای درون سردخانه یا یخچال نصب شده باشد.

۵- نصب ترموگراف درسردخانه یا یخچال جهت ثبت نوسانات دما و همچنین نصب رطوبت سنج در سردخانه یا یخچال، الزامی است.

۶- نصب ترموگراف خودروهای حمل واكسن های دامپزشكی الزامی است و مركز مایه كوبی ملزم به ارایه نمودارهای ثبت شده به اداره كل به صورت ماهانه و به هنگام بازدیدها، می باشد.

۷- تجهیزات و وسایل شستشو، ضدعفونی كننده و سترون سازی وسایل و تجهیزات مایه كوبی.

5-4-3-4- مراكز مایه كوبی صرفا مجاز به فعالیت در محدوده جغرافیایی تعیین شده مندرج در مجوز یا پروانه خود می باشند.

6-4-3-4- مجوز مایه کوبی در دامداری های صنعتی برای درمانگاه های دامپزشكی بر حسب نوع دام مرتبط با گرایش مندرج در پروانه درمانگاه صادر می گردد.

7-4-3-4- مركز مایه كوبی درمانگاه دامپزشكی روستایی و عشایری مجاز به انجام مایه کوبی در دامداری های صنعتی نمی باشد.

8-4-3-4- سیستم یکپارچه تولید خدمات مایه کوبی واحدهای تحت پوشش خود را از مراکز مایه کوبی مجاز دریافت نموده و در صورت تامین امکانات زنجیره سرد نگهداری و حمل و نقل واکسن می تواند نسبت به تامین واکسن مورد نیاز خود از طریق شرکت های پخش استانی واکسن زیر نظر و با مسئولیت مسئول فنی بهداشتی خود اقدام نماید.

 ۹-۴-۳-۴- مدیریت اجرایی پسماندهای دامپزشكی برابر مقررات و دستورالعمل های مربوط به عهده مسئول مرکز مایه کوبی با ارایه قرارداد با سازمان مدیریت پسماند یا شرکت های مجاز جمع آوری و امحاء پسماند مورد تایید اداره کل محیط زیست استان خواهد بود. با توجه به شرایط و تفاوت های موجود در بین استان ها و شهرستان های مختلف، اتخاذ تصمیم به عهده کمیته استانی خواهد بود.

جدول شماره 7- فضاها و امكانات مورد نیاز مراکز درمانی دامپزشكی

 

تبصره: كلیه فضاها و امكانات مورد نیاز مندرج در جدول شماره (7) باید متناسب با حجم فعالیت ها و تعداد واحدهای هر مجموعه درمانگاهی، مجتمع درمانی و بیمارستانی، باشد.

۴-۴- مدت اعتبار مجوز/ پروانه تاسیس:

1-۴-۴- مجوز/ پروانه تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی با اعتبار سه ساله صادر می شود. بدیهی است پس از پایان اعتبار مجوز/ پروانه در صورت دارا بودن شرایط لازم بر اساس دستورالعمل سازمان نظام با تاکید برکسب حدنصاب امتیاز آموزشی لازم، تمدید مجوز/ پروانه با مدت اعتبار پنج ساله صادر خواهد شد.

تبصره1: کلیه دارندگان مجوز/ پروانه قبلی موظفند از تاریخ صدور این ابلاغیه حداکثر یک ماه مانده به پایان اعتبار پروانه  با مراجعه به نظام استان نسبت به درخواست تمدید پروانه خود اقدام نمایند.

۵-4-جابجایی:

1-۵-4- جابجایی یا انتقال محل درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مركز مایه كوبی دامپزشکی در محدوده یك شهر/ شهرستان و یا از شهری/ یا شهرستانی به شهر/ شهرستان دیگر با سطح امتیازی برابر در داخل استان بدون در نظرگرفتن امتیازبندی مجدد با كسب نظر موافق کمیته استانی و صدور مجوز/ پروانه تاسیس جدید منوط به ابطال مجوز/ پروانه قیلی، بلامانع است.

2-۵-4- جابجایی یا انتقال محل درمانگاه / مجتمع درمانی/ بیمارستان / مركز مایه كوبی دامپزشکی  از شهری/ شهرستانی به شهر/ شهرستان دیگر با سطح امتیازی بالاتر در داخل استان با كسب نظر موافق کمیته استانی و كسب حد نصاب امتیاز لازم و صدور مجوز/ پروانه تاسیس جدید منوط به ابطال مجوز/ پروانه قبلی، بلامانع است.

3-۵-4- جابجایی یا انتقال محل درمانگاه / مجتمع درمانی/ بیمارستان / مركز مایه كوبی دامپزشکی از استانی به استان دیگر با كسب نظر موافق کمیته های استانی استان های مبداء و مقصد و رعایت مفاد مندرج در سیاست ها و ضوابط تاسیس، كسب حد نصاب امتیاز لازم و صدور مجوز/ پروانه تاسیس جدید منوط به ابطال مجوز/ پروانه قبلی، بلامانع است.

تبصره: متقاضی جابجایی موظف است حداقل سه ماه قبل از انجام هرگونه اقدامی، درخواست کتبی خود را به نظام استان جهت بررسی و طرح موضوع در کمیته استانی و رونوشت درخواست را جهت پیش بینی تمهیدات لازم به اداره دامپزشکی محل ارایه نماید.

د- فصل چهارم: فعالیت

۵- فعالیت و ارایه خدمات پیشگیری و درمانی در درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی مستلزم حصول شرایط زیر است:

1-۵- داشتن مجوز/ پروانه تاسیس از نظام استان. بدیهی است برای موسسین واجد شرایط مندرج در بند ۱-۴ این ابلاغیه، صدور پروانه اشتغال ضروری نمی باشد.

۲-۵- برای سایر متقاضیان اشتغال در مراکز موضوع این ابلاغیه  مشروط به دارا بودن شرایط مندرج در بند 1-4 و با كسب حد نصاب حداقل 50 درصد امتیاز مندرج در جدول شماره (۱) این ابلاغیه و سپردن تعهدنامه محضری در قالب فرم شماره (۲)، توسط نظام استان پروانه اشتغال صادر خواهد شد.

3-5- پروانه اشتغال نیمه وقت صرفا برای متقاضیان واجد شرایط كه منع قانونی نداشته باشد به منظور فعالیت در درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان دامپزشكی موجود و یا تاسیس دفتر اشتغال به امور درمانی توسط نظام استان با در نظرگرفتن موارد زیر صادر می شود:

1-3-5- صدور پروانه اشتغال نیم وقت برای اشخاص واجد شرایط جهت فعالیت در درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان دامپزشكی جایگزین اشخاص تمام وقت با الزامات مندرج در این ابلاغیه نمی گردد.

2-3-5- در مورد دامپزشکان متقاضی پروانه اشتغال نیمه وقت در درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان دامپزشكی موجود به عنوان همکار و یا تاسیس دفتر اشتغال به امور درمانی که به عنوان اعضاء هیات علمی یا غیرهیات علمی در مراکز آموزشی و موسسات تحقیقاتی دولتی و غیردولتی شاغل می باشند و همچنین رزیدنت های رشته های تخصصی با گرایش های علوم بالینی دامپزشکی مرتبط متقاضی پروانه اشتغال نیمه وقت در درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان دامپزشكی موجود به عنوان همکار، باید نسبت به ارایه موافقت از محل خدمت خود و یا محل تحصیل خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، قدام نمایند.

3-3-5- درمورد دامپزشکان متقاضی پروانه اشتغال نیمه وقت در درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان دامپزشكی موجود و یا تاسیس دفتر اشتغال به امور درمانی که در سازمان های دولتی و غیردولتی شاغل می باشند، باید نسبت به ارایه موافقت از محل خدمت خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، قدام نمایند.

۴-۵- متقاضیان سایر رده های دامپزشكی اعم ازكارشناس ارشد، كارشناس، كاردان، تكنسین و كمك تكنسین دامپزشكی برای فعالیت دردرمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان های دامپزشكی و مراكز مایه كوبی،  ملزم به اخذ كارت اشتغال از نظام استان، می باشند.

تبصره۱: برای صدور کارت اشتغال داشتن عضویت در سازمان نظام با ارایه کارت عضویت معتبر- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان) با ارایه کارت معتبر- نداشتن سابقه سو پیشینه موثر کیفری با ارایه گواهی از مراجع ذی ربط - نداشتن محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی و سپردن تعهدنامه کاری در قالب فرم شماره (۳)، الزامی است.

تبصره۲: کارت اشتغال با اعتبار حداکثر به مدت ۳ سال توسط سازمان نظام صادر و مدت اعتبار آن تابع مدت اعتبار پروانه مرکز محل خدمت متقاضی خواهد بود.

۵-۵- موسس و یا مسئول مرکز درمانی دامپزشكی می تواند با ارایه درخواست كتبی با كسب موافقت کمیته استانی حداکثر از یک ماه مرخصی سالیانه استفاده نماید.

۶-۵- موسس و یا مسئول مرکز درمانی دامپزشكی می تواند با ارایه درخواست كتبی و با ارایه مستندات قابل قبول از جمله انجام امور درمانی، شرکت در دوره های آموزشی و مسافرت ضروری در صورت كسب موافقت کمیته استانی، حداكثر از ۳ ماه متوالی مرخصی اضطراری در طول مدت اعتبار مجوز/ پروانه خوداستفاده نماید.

۷--۵- سپردن تعهد محضری در قالب فرم شماره (۱) و الزام به رعایت موارد زیر:

1- رعایت كلیه قوانین، مقررات، ضوابط، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های سازمان در امور مرتبط.

2- رعایت شئونات اخلاقی و حرفه ای در محیط كار.

3- عدم استفاده از نام و عنوان دیگری درتابلو و سربرگ ها غیراز آن چه در مجوز/ پروانه تاسیس، قید شده است.

5- انجام به موقع و صحیح كالیبراسیون وسایل موجود اعم از وسایل سرمایشی، گرمایشی، برودتی، دماسنج، رطوبت سنج، ترازو، كپسول آتش نشانی و سیستم اعلان و اطفاء حریق و غیره.

۵- رعایت دستورالعمل نسخه نویسی به شماره 55919/10/91 مورخ 8/8/1391 و ویرایش های بعدی ابلاغی.

۶-رعایت بهداشت و ایمنی محیط كار.

 ۷- همكاری كامل با اداره كل برای انجام فرآیند های نظارتی (پایش، بازرسی، ارزیابی، ممیزی و نمونه برداری)، ارایه آمار، اطلاعات و اسناد مربوط، رفع نواقص اعلامی در تذكرها و اخطارهای كتبی اداره كل و اداره دامپزشكی و اعلام نتیجه در مهلت مقرر در اخطاریه ها و نیز تسهیل شرایط نمونه برداری در موارد مورد نیاز به تشخیص اداره كل.

 ۸- گزارش مستمر و منظم عملكرد و نگهداری مستندات حداقل به مدت یك سال در شرایط مناسب و قابل دسترس.

۹- همكاری با اداره دامپزشكی در پذیرش دانشجویان رشته دامپزشكی برای كارآموزی.

۱۰- رعایت ساعات کاری موظف به صورت تمام وقت/ نیمه وقت/ شبانه روزی که در مجوز/ پروانه صادره قید شده است. بدیهی است بر اساس شرایط اقلیمی هر شهرستان و فصول مختلف سال، ساعت شروع و ساعت پایان ارایه خدمات هر مرکز درمانی باید با هماهنگی اداره دامپزشکی برای آگاهی و مراجعه دامداران، مرغداران، زنبورداران، آبزی پروران و ... اطلاع رسانی شود.

 ۶- ابطال مجوز/ پروانه تاسیس و جلوگیری از ادامه فعالیت:

ابطال مجوز/ پروانه تاسیس درمانگاه، مجتمع درمانی، بیمارستان و مركز مایه كوبی دامپزشکی یا جلوگیری از ادامه فعالیت به شرح هر یک از موارد زیر خواهد بود:

۱-۶- درخواست كتبی صاحب مجوز/ پروانه تاسیس به نظام استان.

2-6- احكام صادره از هیات های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام یا مراجع ذی صلاح قضایی.

3-۶- در صورت تعطیلی و یا عدم ارایه خدمات  غیر موجه درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مركز مایه كوبی/ دفتر اشتغال به امور درمانی دامپزشکی به مدت طولانی بیش از دو ماه، اخطار اول پس از دو ماه تعطیلی/ عدم ارایه خدمات غیرموجه، اخطار دوم پس از چهار ماه تعطیلی/ عدم ارایه خدمات غیرموجه و اخطار سوم پس از شش ماه تعطیلی/ عدم ارایه خدمات غیرموجه، توسط اداره كل به دارنده مجوز تاسیس داده می شود و در صورت بی توجهی و ترتیب اثر ندادن، ارجاع تخلف به مراجع ذی صلاح با درخواست ابطال مجوز/ پروانه تاسیس.

تبصره: تشخیص غیرموجه بودن تعطیلی یا عدم ارایه خدمات به عهده کمیته استانی خواهد بود.

 4-۶- عدم حضور موسس یا مسئول درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مركز مایه كوبی/ دفتر اشتغال به امور درمانی دامپزشکی پس از اتمام ۳ ماه مرخصی در محل کار که در این صورت اخطار اول پس از ۱ ماه عدم حضور، اخطار دوم پس از ۲ ماه عدم حضور و اخطار سوم پس از ۳ ماه عدم حضور، توسط اداره كل به   داده می شود و در صورت بی توجهی و ترتیب اثر ندادن، ارجاع تخلف به مراجع ذی صلاح با درخواست ابطال مجوز/ پروانه تاسیس و جلوگیری از ادامه فعالیت.

ه- فصل پنجم: نظارت

 ۷- نظارت:

1-۷- سازمان نظام موظف به اجرای این سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابلاغی برای صدور مجوز تاسیس/ پروانه درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی می باشد و نظارت بر فرآیند صدور مجوز تاسیس و انطباق عملكرد مراكز فوق الذكر با سیاست های حاكمیتی اعلامی، برعهده سازمان می باشد.

2-۷- درصورت عدم رعایت مفاد سیاست ها و ضوابط تاسیس ابلاغی سازمان در صدور مجوز تاسیس، پاسخگوی خسارات احتمالی به عهده صادركننده مجوز تاسیس خواهد بود.

3-۷- تفسیر مفاد سیاست ها و ضوابط ابلاغی به عهده سازمان بوده و در صورت هرگونه ابهام در این زمینه، سازمان نظام موظف به استعلام از سازمان خواهد بود. 

4-۷- كلیه خدمات شامل جاری سازی، اطلاع رسانی سیاست ها و ضوابط تاسیس، ثبت درخواست، صدور مجوز و ارایه گزارش های لازم به صورت برخط از طریق سامانه الكترونیكی سازمان، پس از ایجاد بستر لازم باید صورت پذیرد.

5-۷- سازمان نظام موظف است فرآیندهای كاری صدور مجوز تاسیس را در مجموعه ای از فعالیت های ساختاریافته و با هم مرتبط به گونه طراحی و اجرایی نماید كه حداكثر ظرف مدت دو هفته توسط نظام استان نتایج اقدامات هر مرحله فرآیند به متقاضی اعلام شود. 

تبصره1: در صورت منفی بودن پاسخ، ذكر دلایل الزامی است.

تبصره2: مسئولیت عدم پاسخگویی نظام استان در هر مرحله فرایند و به هر دلیلی به عهده سازمان نظام، خواهد بود.

6-7- نظام استان موظف است رونوشت مجوز/ پروانه های تاسیس و اشتغال به امور درمانی صادره را بلافاصله پس از صدور جهت اعمال فرآیندهای نظارتی به اداره کل ارسال نماید.

۷-۷- در فرم مجوز/ پروانه تاسیس درج عبارت «نظارت بر انطباق عملکرد درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی بر سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی در صلاحیت و مسئولیت سازمان و ادارات تابعه خواهد بود» الزامی است.

۸-۷- نحوه نظارت بر صدور مجوز/ پروانه تاسیس و همچنین نظارت بر انطباق عملكرد درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان  ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی برسیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی، از اختیارات سازمان خواهد بود.

اجرای این سیاست ها و ضوابط حاكمیتی از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد و اولین ویرایش سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی با كد ((IVO / ۱۸/94)، ابلاغی سازمان به شماره ۶۸۹۱۰/10/9۵ – ۱1/۱۰/139۵ كه مغایر با دومین ویرایش سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها و مراكز مایه كوبی دامپزشکی خواهد بود، کان لم یکن و ملغی اعلام می شود.

 

فرم شماره (1- الف)

تعهد نامه محضری

موسس درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مركز مایه كوبی دامپزشکی

اینجانب دكتر ......... نام پدر ......... شماره شناسنامه ......... صادره از ......... شماره ملی ......... فارغ التحصیل دوره عمومی/ تخصصی ......... از دانشكده دامپزشكی دانشگاه ......... متقاضی مجوز/ پروانه تاسیس درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مراكز مایه كوبی دامپزشکی در استان ......... شهرستان ......... بخش ......... دهستان ......... متعهد می شوم كه با آگاهی از مفاد قوانین، آیین نامه ها، مقررات، سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابلاغی، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط، به موارد مندرج در این تعهد نامه عمل نمایم.

1- در هیچ وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی، اشتغال به خدمت رسمی یا پیمانی یا قراردادی نداشته، عضو هیئت علمی هیچ یك از دانشگاه ها و مراكز و موسسات آموزشی و پژوهشی كشور نبوده، هیچیک از مجوزها یا پروانه های مسئول فنی بهداشتی كشتارگاه ها، كارخانه های خوراك دام و مكمل سازی ها، مراكز بسته بندی فرآورده های خام دامی، مراكز تامین (تولید/ واردات)، توزیع و فروش دارو، دامداری ها، مرغداری ها، آبزی پروری ها و سایر موارد مشابه را از سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان ها و سایر دستگاه های ذی صلاح تا كنون اخذ ننموده ام و یا در صورت دریافت، تاكنون باطل گردیده است و متعهد می گردم بیش از یک پروانه مرتبط به طور همزمان نداشته باشم.

2- از اشتغال به حرفه دامپزشكی مطابق بندهای (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده (20) آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشكی و سایر مراجع ذی صلاح محروم نمی باشم.

3- به اجرای كلیه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های صادره از طرف سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان، متعهد می گردم.

4- با رویت كامل سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور برای صدور مجوز/ پروانه تاسیس درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مراكز مایه كوبی دامپزشکی، متعهد می گردم از انجام هر گونه تخلف درحوزه كاری خود جلوگیری نموده و درصورت مشاهده و یا رخداد تخلف مراتب را در اسرع وقت به اداره دامپزشكی شهرستان گزارش نمایم.

۵- متعهد می گردم از تهیه، فروش و مصرف هر گونه دارو خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهای قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و یا داروی تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطلاع از هر یک از جرایم و تخلفات ذکر شده در اسرع وقت مراتب را به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش و در این زمینه با سازمان دامپزشکی کشور و ادارات تابعه همکاری لازم را داشته باشم.

۶- متعهد به گزارش مستمر و منظم عملكرد و گزارش سریع و به موقع بیماری های هشدار دادنی/ گزارش كردنی به اداره دامپزشكی شهرستان خواهم بود.

۷- متعهد به همكاری با سازمان دامپزشکی  کشور و ادارات تابعه در مواقع بروز و شیوع بیماری های واگیر دامی و غیرمنتظره، بر اساس دستورالعمل های ابلاغی خواهم بود.

۸- متعهد به همکاری با کارشناس/ کارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در اعمال فرآیندهای نظارتی خواهم بود.

9- متعهد می گردم آخرین ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی کشور را از مجاری رسمی دریافت و به آن ها عمل نمایم.

10- درصورتی كه خلاف موارد فوق (بندهای 8، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲ ،۱ و 9) ثابت گردد، دستگاه صادر كننده مجوز/ پروانه، محق به تعلیق و یا ابطال مجوز/ پروانه و سازمان دامپزشکی کشور محق به پیگیری مورد تخلف از طریق مراجع ذی صلاح مربوط، خواهد بود و حق اعتراض نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی ......... امضاء .........

 تاریخ .........

 

فرم شماره (۱- ب)

تعهد نامه محضری

موسس دفتر اشتغال به امور درمانی دامپزشکی

اینجانب دكتر ......... نام پدر ......... شماره شناسنامه ......... صادره از ......... شماره ملی ......... فارغ التحصیل دوره عمومی/ تخصصی ......... از دانشكده دامپزشكی دانشگاه ......... متقاضی مجوز/ پروانه تاسیس دفتر اشتغال به امور درمانی دامپزشکی در استان ......... شهرستان ......... بخش ......... دهستان .........، متعهد می شوم كه با آگاهی از مفاد قوانین، آیین نامه ها، مقررات، سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابلاغی، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط، به موارد مندرج در این تعهد نامه عمل نمایم.

1- هیچیک از مجوزها یا پروانه های اشتغال به امور درمانی، مسئول فنی بهداشتی كشتارگاه ها، كارخانه های خوراك دام و مكمل سازی ها، مراكز بسته بندی فرآورده های خام دامی، مراكز تامین (تولید/ واردات)، توزیع و فروش دارو، دامداری ها، مرغداری ها، آبزی پروری ها و سایر موارد مشابه را از سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان ها و سایر دستگاه های ذی صلاح تا كنون اخذ ننموده ام و یا در صورت دریافت، تاكنون باطل گردیده است و متعهد می گردم بیش از یک پروانه مرتبط به طور همزمان نداشته باشم.

2- از اشتغال به حرفه دامپزشكی مطابق بندهای (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده (20) آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشكی و سایر مراجع ذی صلاح محروم نمی باشم.

3- به اجرای كلیه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های صادره از طرف سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان، متعهد می باشم.

4- با رویت كامل سیاست ها وضوابط حاکمیتی ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور برای صدور مجوز/ پروانه دفتر اشتغال به امور درمانی دامپزشکی، متعهد می گردم از انجام هر گونه تخلف درحوزه كاری خود جلوگیری نموده و درصورت مشاهده و یا رخداد تخلف مراتب را در اسرع وقت به اداره دامپزشكی شهرستان گزارش نمایم.

۵- متعهد می گردم از تهیه، فروش و مصرف هر گونه دارو خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهای قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و یا داروی تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطلاع از هر یک از جرایم و تخلفات ذکر شده در اسرع وقت مراتب را به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش و در این زمینه با سازمان دامپزشکی کشور و ادارات تابعه همکاری لازم را داشته باشم.

۶-متعهد به گزارش مستمر و منظم عملكرد وگزارش سریع و به موقع بیماری های هشدار دادنی/ گزارش كردنی به اداره دامپزشكی شهرستان خواهم بود.

۷- متعهد به همكاری با سازمان دامپزشکی  کشور و ادارات تابعه در مواقع بروز و شیوع بیماری های واگیر دامی و غیرمنتظره، بر اساس دستورالعمل های ابلاغی خواهم بود.

۸- متعهد به همکاری با کارشناس/ کارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در اعمال فرآیندهای نظارتی خواهم بود.

۹- متعهد می گردم آخرین ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی کشور را از مجاری رسمی دریافت و به آن ها عمل نمایم.

10- درصورتی كه خلاف موارد فوق (بندهای 8، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲ ،۱ و 9) ثابت گردد، دستگاه صادر كننده مجوز/ پروانه، محق به تعلیق و یا ابطال مجوز/ پروانه و سازمان دامپزشکی کشور محق به پیگیری مورد تخلف از طریق مراجع ذی صلاح مربوط، خواهد بود و حق اعتراض نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی ......... امضاء .........

 تاریخ .........

 

فرم شماره (۲- الف)

تعهد نامه محضری

دامپزشکان متقاضی پروانه اشتغال (تمام وقت)

اینجانب دكتر ......... نام پدر ......... شماره شناسنامه ......... صادره از ......... شماره ملی ......... فارغ التحصیل دوره عمومی/ تخصصی ......... از دانشكده دامپزشكی دانشگاه ......... متقاضی پروانه اشتغال در درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مراكز مایه كوبی دامپزشکی در استان ......... شهرستان ......... بخش ......... دهستان .........، متعهد می شوم كه با آگاهی از مفاد قوانین، آیین نامه ها، مقررات، سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابلاغی، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط، به موارد مندرج در این تعهد نامه عمل نمایم.

1- درهیچ وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی، اشتغال به خدمت رسمی یا پیمانی یا قراردادی نداشته، عضو هیئت علمی هیچ یك از دانشگاه ها و مراكز و موسسات آموزشی و پژوهشی كشور نبوده، هیچیک از مجوزها یا پروانه های مسئول فنی بهداشتی كشتارگاه ها، كارخانه های خوراك دام و مكمل سازی ها، مراكز بسته بندی فرآورده های خام دامی، مراكز تامین (تولید/ واردات)، توزیع و فروش دارو، دامداری ها، مرغداری ها، آبزی پروری ها و سایر موارد مشابه را از سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان ها و سایر دستگاه های ذی صلاح تا كنون اخذ ننموده ام و یا در صورت دریافت، تاكنون باطل گردیده است و متعهد می گردم بیش از یک پروانه مرتبط به طور همزمان نداشته باشم.

2- از اشتغال به حرفه دامپزشكی مطابق بندهای (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده (20) آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشكی و سایر مراجع ذی صلاح محروم نمی باشم.

3- به اجرای كلیه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های صادره از طرف سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان، متعهد می باشم.

4- با رویت كامل سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور برای صدور پروانه اشتغال در درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مراكز مایه كوبی دامپزشکی، متعهد می گردم از انجام هر گونه تخلف درحوزه كاری خود جلوگیری نموده و درصورت مشاهده و یا رخداد تخلف مراتب را در اسرع وقت به مسئول مرکز و اداره دامپزشكی شهرستان گزارش نمایم.

۵- متعهد می گردم از تهیه، تجویز و مصرف هر گونه دارو خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهای قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و یا داروی تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطلاع از هر یک از جرایم و تخلفات ذکر شده در اسرع وقت مراتب را به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش و در این زمینه با سازمان دامپزشکی کشور و ادارات تابعه همکاری لازم را داشته باشم.

۶- متعهد به گزارش مستمر و منظم عملكرد وگزارش سریع و به موقع بیماری های هشدار دادنی/ گزارش كردنی به مسئول مرکز و اداره دامپزشكی شهرستان خواهم بود.

۷- متعهد به همكاری با سازمان دامپزشکی کشور و ادارات تابعه در مواقع بروز و شیوع بیماری های واگیر دامی و غیرمنتظره، بر اساس دستورالعمل های ابلاغی خواهم بود.

۸- متعهد به همکاری با کارشناس/ کارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در اعمال فرآیندهای نظارتی خواهم بود.

۹- متعهد می گردم آخرین ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی کشور را از مجاری رسمی دریافت و به آن ها عمل نمایم.

10- درصورتی كه خلاف موارد فوق (بندهای 8، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲ ،۱ و 9) ثابت گردد، دستگاه صادر كننده مجوز/ پروانه، محق به تعلیق و یا ابطال مجوز/ پروانه و سازمان دامپزشکی کشور محق به پیگیری مورد تخلف از طریق مراجع ذی صلاح مربوط، خواهد بود و حق اعتراض نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی ......... امضاء .........

 تاریخ .........

 

فرم شماره (۲- ب)

تعهد نامه محضری

دامپزشکان متقاضی پروانه اشتغال (نیمه وقت)

اینجانب دكتر ......... نام پدر ......... شماره شناسنامه ......... صادره از ......... شماره ملی ......... فارغ التحصیل دوره عمومی/ تخصصی ......... از دانشكده دامپزشكی دانشگاه ......... متقاضی پروانه اشتغال در درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مراكز مایه كوبی/ دفتر اشتغال به امور درمانی دامپزشکی در استان ......... شهرستان ......... بخش ......... دهستان .........، متعهد می شوم كه با آگاهی از مفاد قوانین، آیین نامه ها، مقررات، سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابلاغی، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط، به موارد مندرج در این تعهد نامه عمل نمایم.

1- هیچیک از مجوزها یا پروانه های مسئول فنی بهداشتی كشتارگاه ها، كارخانه های خوراك دام و مكمل سازی ها، مراكز بسته بندی فرآورده های خام دامی، مراكز تامین (تولید/ واردات)، توزیع و فروش دارو، دامداری ها، مرغداری ها، آبزی پروری ها و سایر موارد مشابه را از سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان ها و سایر دستگاه های ذی صلاح تا كنون اخذ ننموده ام و یا در صورت دریافت، تاكنون باطل گردیده است و متعهد می گردم بیش از یک پروانه مرتبط به طور همزمان نداشته باشم.

2- از اشتغال به حرفه دامپزشكی مطابق بندهای (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده (20) آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشكی و سایر مراجع ذی صلاح محروم نمی باشم.

3- به اجرای كلیه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و بخشنامه های صادره از طرف سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان، متعهد می باشم.

4- با رویت كامل سیاست ها و ضوابط حاکمیتی ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور برای صدور پروانه اشتغال در درمانگاه/ مجتمع درمانی/ بیمارستان/ مراكز مایه كوبی دامپزشکی، متعهد می گردم از انجام هر گونه تخلف درحوزه كاری خود جلوگیری نموده و درصورت مشاهده و یا رخداد تخلف مراتب را در اسرع وقت به مسئول مرکز و اداره دامپزشكی شهرستان گزارش نمایم.

۵- متعهد می گردم از تهیه، تجویز و مصرف هر گونه دارو خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهای قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و یا داروی تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطلاع از هر یک از جرایم و تخلفات ذکر شده در اسرع وقت مراتب را به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش و در این زمینه با سازمان دامپزشکی کشور و ادارات تابعه همکاری لازم را داشته باشم.

۶- متعهد به گزارش مستمر و منظم عملكرد وگزارش سریع و به موقع بیماری های هشدار دادنی/ گزارش كردنی به مسئول مرکز و اداره دامپزشكی شهرستان خواهم بود.

۷- متعهد به همكاری با سازمان دامپزشکی کشور و ادارات تابعه در مواقع بروز و شیوع بیماری های واگیر دامی و غیرمنتظره، بر اساس دستورالعمل های ابلاغی خواهم بود.

۸- متعهد به همکاری با کارشناس/ کارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در اعمال فرآیندهای نظارتی خواهم بود.

۹- متعهد می گردم آخرین ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی کشور را از مجاری رسمی دریافت و به آن ها عمل نمایم.

10- درصورتی كه خلاف موارد فوق (بندهای 8، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲ ،۱ و 9) ثابت گردد، دستگاه صادر كننده مجوز/ پروانه، محق به تعلیق و یا ابطال مجوز/ پروانه و سازمان دامپزشکی کشور محق به پیگیری مورد تخلف از طریق مراجع ذی صلاح مربوط، خواهد بود و حق اعتراض نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی ......... امضاء .........

 تاریخ .........


فرم شماره (۳- الف)

تعهد نامه كاری

سایر رده های متقاضی کارت اشتغال (تمام وقت)

اینجانب ......... نام پدر ......... شماره شناسنامه ......... شماره ملی ......... دارای مدرك تحصیلی ......... نشانی محل سكونت: استان ......... شهرستان ......... كوچه ......... پلاك ......... تلفن ثابت ......... تلفن همراه ......... متقاضی اشتغال در / درمانگاه دامپزشكی /  مجتمع درمانی دامپزشکی / بیمارستان دامپزشكی / مركز مایه كوبی، متعهد می شوم كه با آگاهی از مفاد قوانین، آیین نامه ها، مقررات، ضوابط و دستورالعمل های مربوط، به موارد مندرج در این تعهد نامه عمل نمایم.

۱-در هیچ سازمان و نهاد دولتی، اشتغال به خدمت رسمی یا پیمانی یا قراردادی نداشته و از سازمان دامپزشكی كشور و ادارات تابعه، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه درسطح استان ها و سایر دستگاههای ذی صلاح تا كنون مجوزی برای اشتغال در مراكز غیردولتی، اخذ ننموده ام.

2- از اشتغال به حرفه دامپزشكی مطابق بندهای (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده (20) آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشكی و سایر مراجع ذی صلاح قرار ندارم  محروم نمی باشم.

3- به اجرای كلیه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از طرف سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان، متعهد می باشم.

۴- متعهد به همکاری با کارشناس/ کارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در اعمال فرآیندهای نظارتی خواهم بود.

۵- متعهد به همكاری با اداره کل دامپزشکی استان در مواقع بروز و شیوع بیماری های واگیر دامی و غیرمنتظره، بر اساس دستورالعمل های ابلاغی خواهم بود.

۶- متعهد می گردم از تهیه و مصرف هر گونه واکسن های دامپزشکی خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهای دامپزشکی قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و یا تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطلاع از هر یک از جرایم و تخلفات ذکر شده در اسرع وقت مراتب را به مسئول مرکز و همزمان به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش نمایم.

۷- درصورتی كه خلاف موارد فوق (بندهای ۵، ۴، ۳، ۲ ،۱ و ۶) ثابت گردد، دستگاه صادركننده کارت اشتغال، محق به تعلیق یا ابطال و یا خودداری از تمدید کارت اشتغال و اداره کل دامپزشکی استان محق به پیگیری مورد تخلف از طریق مراجع ذی صلاح مربوط، خواهد بود و اینجانب پاسخگوی جبران خسارت وارده خواهم بود.

نام و نام خانوادگی ......... امضاء .........

تاریخ .........

 

فرم شماره (۳- ب)

تعهد نامه كاری

سایر رده های متقاضی کارت اشتغال (نیمه وقت)

اینجانب ......... نام پدر ......... شماره شناسنامه ......... شماره ملی ......... دارای مدرك تحصیلی ......... نشانی محل سكونت: استان ......... شهرستان ......... كوچه ......... پلاك ......... تلفن ثابت ......... تلفن همراه ......... متقاضی اشتغال در / درمانگاه دامپزشكی /  مجتمع درمانی دامپزشکی / بیمارستان دامپزشكی / مركز مایه كوبی، متعهد می شوم كه با آگاهی از مفاد قوانین، آیین نامه ها، مقررات، ضوابط و دستورالعمل های مربوط، به موارد مندرج در این تعهد نامه عمل نمایم.

۱- از سازمان دامپزشكی كشور و ادارات تابعه، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه درسطح استان ها و سایر دستگاههای ذی صلاح تا كنون مجوزی برای اشتغال در مراكز غیردولتی، اخذ ننموده ام.

2- از اشتغال به حرفه دامپزشكی مطابق بندهای (و)، (ز)، (ح) و (ط) موضوع مجازات های انتظامی مندرج در ماده (20) آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشكی و سایر مراجع ذی صلاح، محروم نمی باشم.

3- به اجرای كلیه قوانین، آیین نامه ها، مقررات، ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از طرف سازمان دامپزشكی كشور، سازمان نظام جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در سطح استان، متعهد می باشم.

۴- به همکاری با کارشناس/ کارشناسان ناظر سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای تابعه در اعمال فرآیندهای نظارتی، متعهد خواهم بود.

۵- به همكاری با اداره کل دامپزشکی استان در مواقع بروز و شیوع بیماری های واگیر دامی و غیرمنتظره، بر اساس دستورالعمل های ابلاغی، متعهد خواهم بود.

۶- متعهد می گردم از تهیه و مصرف هر گونه واکسن های دامپزشکی خارج از ضوابط و مقررات مربوط و همچنین داروهای دامپزشکی قاچاق، تاریخ مصرف گذشته و یا تقلبی اجتناب نموده و در صورت اطلاع از هر یک از جرایم و تخلفات ذکر شده در اسرع وقت مراتب را به مسئول مرکز و همزمان به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش نمایم.

۷- درصورتی كه خلاف موارد فوق (بندهای ۵، ۴، ۳، ۲ ،۱ و ۶) ثابت گردد، دستگاه صادركننده کارت اشتغال، محق به تعلیق یا ابطال و یا خودداری از تمدید کارت اشتغال و اداره کل دامپزشکی استان محق به پیگیری مورد تخلف از طریق مراجع ذی صلاح مربوط، خواهد بود و اینجانب پاسخگوی جبران خسارت وارده خواهم بود.

نام و نام خانوادگی ......... امضاء .........

تاریخ .........

 

انتشار یافته: ۱۳۹
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۵۳
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
1
8
این شیوه نامه فایل pdf ندارد ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
میتوانید با امکانات خود صفحه پرینت یا دانلود کنید
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
حکیم مهر این خبر تایید نهایی نشده؟
لطفا اطلاع رسانی فرمایید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
3
6
این دستورالعمل چرا برای ادارات کل ارسال نشده !؟
پاسخ ها
حکیم مهر
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
با سلام و احترام،
شیوه نامه فوق الذکر هنوز توسط سازمان دامپزشکی کشور مورد تایید نهایی قرار نگرفته و ابلاغ نشده است.
ناشناس
| United Arab Emirates |
۲۰:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
یک نفر از سازمان نمیخاد پاسخگوی این بلاتکلیفی باشد ؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سازمان خود را پاسخگو نمیداند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
لطفا هر وقت تایید نهایی شد اطلاع رسانی فرمایید
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
حکیم مهر سوال فرمودید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دامپزشک
|
-
|
۱۸:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
5
9
خدارو شکر از زمین زمان داره بر سر این رشته می باره
ممنون از مسئولین دامپزشکی
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۰:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شما ها با این زیرساختها انتظار دارید قوانین مثل اروپا باشه؟ نه خیر همه چیمون به هم میاد.تازه این قوانین از سرمون هم زیاده
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
اروپا نه
ولی در حد نظام پزشکی
و یا حداقل بهتر از قبل
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
4
12
آیا مسئول مربوطه در سازمان محترم دامپزشکی تا کنون زحمت کشیده و قدم رنجه فرموده اند و برای یک بار هم شده سری به سازمان انرژی اتمی و دفتر حفاظت در برابر اشعه با وقت قبلی و با رعایت موارد امنیتی خاص زده باشند تا ببینند نظر آن سازمان در باب رادیولوژی در دامپزشکی چیست !!؟؟ و نظر آن سازمان در باب دستگاههای پرتابل رادیولوژی چیست !!؟؟ آیا اصلا" خبر دارید که در عمل حتی دزیمتری برای دستگاهای پرتابل معنی ندارد !!؟؟ زیرا تشعشع حاصل از این وسایل و نحوه استفاده از آنها یعنی پرتابل این مسئله را بلا موضوع میکند و به همین دلیل اصلا" نیازی برای دریافت مجوز خاصی برای آنها از طرف سازمان انرژی اتمی نیست .و عملا" هم آنها چنین مجوزی بیرای دستگاههای پرتابل بخصوص برای دامپزشکی ندارند و وقتشان را برای آن هدر نمی دهند . اما ممکن است شرکتهای خصوصی وابسته به انرژی اتمی مبالغی دریافت کنند و دزیمتری انجام دهند یا وضعیت دستگاه را ارزیابی نمایند . همین نه بیشتر .
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۲۱:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
عالی بر این نظر تخصصی
مشکل انجاست که در سال ۹۵ عزیزان .......... این بندها و تبصره را اضافه کردند و رادیولوژی دامپزشکی با خاک یکسان و همه چی در دست شرکت وارد کننده قرار گرفت
ناشناس
| United States |
۲۲:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
دستگاه portable اشعه کمی داره؟ واسه همین همه ی رفرنس های diagnostic imaging شروع میکنن به حرف زدن در مورد ALARA? طبق چه رفرنس یا سایت یا منبع معتبر داشتن badge و سنجش دوز اشعه برای دستگاه های portable الزامی نیست؟ اون پرسنلی که با شما کار میکنه یا اون همسایه ی دیوار به دیوار شما چرا باید بی حساب و کتاب اشعه بخوره؟ اشعه همیشه سریع اثرات مضرش دیده نمیشه چند سال دیگه میبینید عدسی چشمتون آسیب دیده، پوستتون خشک شده و... تازه اگه فقط نسبت به دوز دریافتی بی توجه باشید. اگه DR کار کنید و دوز کریپ باشید که دیگه بدتر. “اصول” حرفه ای را رعایت کنید.
Safety first!
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دوست عزیز شما دستگاه پرتابل را به خانه بیمار میبرید شما دستگاه پرتابل را بالای تخت بیمار میبرید شما دستگاه پرتابل را در دامداری میبرید در اسبداری میبرید از پای اسب رادیوگرافی در همان اصطبل می گیرید، آیا همه جا با خودتان کارشناس و امکانات دوزیمتری میبرید !؟
بعد شما بهتر از کارشناس حفاظت از اشعه درک میکنید !؟آیا شما استانداردها را تعیین میکنید !؟ این گفته خود کارشناسان انرژی اتمی است که دوزیمتری در باب دستگاه پرتابل بلا موضوع است .
اگر این اتفاقاتی که شما میگویید ، به همین شدت باشد پس استاد گرانقدر رادیولوژی دامپزشکی جناب دکتر وشکینی که باید زبانم لال تا حال تا استخوانهایش می سوخت !
ناشناس
| United States |
۰۹:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
حرف مسئول فلان سازمان یا استاد ملاک نیست. هر رفرنسی که شما مطالعه کنید به اهمیت کنترل میزان اشعه توجه میکنه. و اینکه دستگاه را میتونید ببرید توی اصطبل یا بیمارستان یا ... چیزی از دوز اون کم نمیکنه برای همین علاوه باید lead apron و دستکش هم خودتون بپوشید هم هر کسی که کمکتون می ایسته. مسئول حفاظت اشعه هم فردیست که در هر بیمارستان با کلینیک باید از سالم بودن وسایل اطمینان حاصل کنه و دوزیمتری را انجام بده. میتونه یه دکتر دامپزشک باشه یا یه تکنسین نیازی هم نیست درس خاصی خونده باشه یه چیز قراردادی بین افراد بیمارستانه و دقیقا کارش همینه که نظارت داشته باشه به استفاده از badge در همه ی مدت کار پرسنل!
حرف شما بر اساس تجربه ی شخصی و خاطرات و مشاهداتون هست که از هر نظر قابل استناد نیست. همه ی افراد هم حساسیت مشابهی نسبت به اشعه ندارن اگر شما با اشعه خوردن زیاد مشکلی براتون پیش نیاد دلیل نمیشه اون کارآموز بیچاره و از همه جا بی خبری که یک ماه میاد پیش شما هم مشکلی براش پیش نیاد. داشتن badge الزامیست میتونید از اساتید هم بپرسید.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
کسی نگفته احتیاط های لازم انجام نگیرد بلکه گفته شده کاسه داغتر از نشوند .لطفا" .
نظر سازمان انرژی اتمی و دفتر حفاظت در برابر اشعه نسبت به دامپزشکی و فیلد خاص کاری آن و نوع تجهیزات استفاده شده در آن با پزشکی فرق میکند . یعنی عملا" برای دامپزشکی برنامه مدون و مشخص خاصی ندارد. چون از نظر آنها آنکه تشعشع مستقیم میگیرد مبنای تصمیم گیریهای آنها است . لذا بجای پیچیده کردن موضوع ، و کشاندن ماجرا تا سازمان انرژی اتمی ،بهتر است سازمان دامپزشکی واقع بینانه عمل کند و سرگردانی و سردرگمی مضاعف ایجاد نکند . خیلی ساده بر وجود دستگاه مناسب و امکانات پوششی کافی و موقعیت نصب دستگاه که مخاطره آمیز نباشد تاکید کند و بس .
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
در نظام پزشکی فقط متخصص رادیولوژی و تکنسین ان حق کار با اشعه دارد اما متاسفانه در دامپزشکی اینگونه نیست
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
امور پزشکی بسیار تخصصی تر شده و اینگونه جداسازی برای سیستم پزشکی توجیه اقتصادی و عملی دارد . اما در دامپزشکی نه فقط توجیه پراکتیکال ندارد یعنی نوع بیمار و نیازهای درمانی آن و مشکلات حمل و نقل و خلقیات صاحبان دام و شرایط فیلدی و بسیاری موارد دیگر ازجمله لزوم وجود توجیه اقتصادی برای درمان در اغلب دامها و حیوانات ، موجب میشود تا یک کلینیسین دامپزشکی به گونه ای آموزش داده شود که اغلب امور پاراکلینیکی را هم خود به تنهایی بتواند انجام دهد .
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۲۰:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
2
1
حالا باید ماه ها منتظر تایید نهایی سازمان باشیم؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
این شیوه نامه نیاز به اصلاحات و بحثهای بسیاری است و اگر نیت خدمت در سر دوستان سازمان باشد تازه کار تنظیم این شیوه نامه شروع شده .
ناشناس
|
Ukraine
|
۲۱:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
3
8
مخلص کلام این قانون دیگه کلینیک تو کلان شهر ها و مراکز استان ها نمیدهند و کسی نمی تونه بزنه جمع کردن امتیاز جدول شماره ۶ خودش دوسه سال طول میکشه دادن مقاله ای اس ای با شرایط تحریم و دلار و همچنین کنگره ها که حداقل هر کدام پانصد هزارتومان حداقل خرج داره یک هزینه چند ده میلیونی روی دست متقاضی گذاشته و طرف نخبه هم باشه نمی تونه ۵۰۰ امتیاز جهت زدن کلینیک جمع کنه حتی امتیاز سابقه کار هم مربوط به کسانی که پروانه معتبر قبلا گرفته اند یعنی اشخاصی که تازه فارغ التحصیل هستند هیچ شانسی برای این این ایتم نداشته امتیاز ایثارگری هم مربوط به اقشار خاصی هست مدرکم که حداقل امتیاز ۵۰ تا ۱۰۰ امتیاز در نظر گرفته اند بعد یک نفر باید شش تا کتاب ترجمه و تالیف کنه سه تا مقاله ای اس ای بدهد و کلی کنفرانس و غیره و چاپ مقاله بدهد تا تازه بتونه کلینیک بزنه امیدوارم تصویب نشه چون علاوه بر داروخانه کلینیک هم از دسترس خارج میشه
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۲۲:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
یک راه اینه کارمندان و بازنشستگان سازمان پروانه بگیرن به بقیه اجاره بدهند
ناشناس
| France |
۲۲:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
حرف حساب
ناشناس
| France |
۰۰:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
حرف ناحساب.فکر کردی از راه رسیدید بیایید جای ما که ۲۰ ساله کار میکنیم بگیرید؟نردبان پله پله.ما هم از روستا و شهر های کچیک شروع کردین تا به شهر بزرگ رسیدیم
ناشناس
| France |
۰۸:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
کسی که میخواهد دام کوچک کار کند از کدام شهر کوچک‌ شروع کند؟
مگر در شهرهای مرزی و روستاها و ... کسی حیوان خانگی نگه میدارد این شغل در شرایط فرهنگی و جغرافیایی ما فعلا فقط در شهرهای بزرگ است
ناشناس
| Ukraine |
۱۰:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
شما اگه ۲۰‌سال واقعا کار کردید و الان فعال هستید نباید نگران کلینیک های تازه تاسیس باشید هر کس نون لیاقت و سواد خودشو میخوره مسلما شما اگه سواد داشته و کار بلد باشید مشتری های خودتو دارید افراد تازه کار هم اگه سواد و علم داشته باشند می مانند نداشته باشند خود به خود حذف می شوند احتیاج به گذاشتن قوانین دست و پا گیر نیست کماکان که دام کوچک در کشور ما فقط در شهر های بزرگ جواب میده
ناشناس
| Czech Republic |
۲۲:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نکته اصلی نادیده گرفته شده در سیستم امتیاز بندی برای صدور پروانه فعالیتهای درمانی و بالینی ، زیر پا گذاشتن و نادیده گرفته شدن حق مسلم مصرف کننده خدمات دامپزشکی برای دریافت خدمات دقیق و درست و موثر است ، تا هم حیوان از درد و رنج خلاص شود و هم صاحب حیوان و دام به نتیجه مطلوب خودش که شامل حفظ سرمایه و یا رشد آن و در موارد دیگر جلوگیری از ضربه عاطفی است ، برسد .
برای حیوان و صاحب آن نتیجه نهایی مهم است و برایش چه فرقی میکند شما کتابی تالیف کرده اید یا نه یا در کدام شهر زندگی میکنید و یا مقاله دارید یا نه ، یا حتی شما در کدام دانشکده تحصیل کرده اید و یا مثلا" مدرک تخصصی دارید یا نه برای او رفع مشکلش با کمترین هزینه ممکن با بهترین نتیجه است البته منظور از هزینه همان به هدر نرفتن هزینه است .
آنچه یک دامپزشک علوم بالینی لازم است برای انجام وظیفه حرفه ای اش داشته باشد چیزی نیست جزء اول سطح علمی مناسب و کافی در رشته خاص فعالیتش که باید آنرا در طی تحصیل در دانشکده دامپزشکی کسب نموده باشد و دوم داشتن مهارت های فنی و تجربه در برقراری ارتباط درست و حرفه ای با دام و دامدار ( حیوان و صاحب حیوان ) برای کسب اطلاعات لازم از تاریخچه ، که دام نمیتواند بیان کند و باید بدرستی از زیر زبان دامدار کشید و معاینه بالینی حیوان که نیاز به تجربه و مهارت و تواناییهای جسمی مناسب دارد و سوم داشتن مهارت و تجربه لازم در انتخاب روش درمانی درست و اجرای آن که در اینجا نیز تواناییهای جسمی مهم است .
در دامپزشکی و حتی پزشکی و دندانپزشکی داشتن مهارت و تواناییهای جسمی بنیان اصلی پیاده کردن و اجرای تمام و کمال آگاهیهای علمی است . اما کجا یک دامپزشک میتواند مهارت و تجربه کسب کند ؟ بدون شک چنین امکانی در دانشکده های دامپزشکی حتی جهان نیز آن چنان فراهم نیست تا چه برسد در ایران با این امکانات محدود !!
تنها امکان کسب تجربه و مهارت در دامپزشکی ، فقط فعالیت عملی در امور درمانی و تشخیصی است ، البته نه به تنهایی ،بلکه تحت نظارت و راهنمایی دامپزشکان با تجربه تر است ، که این خود به چند سال ممارست نیاز دارد . حال بدون کسب مجوز چگونه میتوان این چند سال را برای کسب تجربه و مهارت لازم و کافی طی کرد !!؟؟
گذاشتن کلاسهای آموزشی تئوریک که قبلا" در دانشکده های دامپزشکی انجام شده برای کسیکه آن ها را میداند، چه فایده ای دارد جزء تلف کردن وقت و هزینه !!؟؟ اگر این کلاسها با توجه به سطح علمی افراد تنظیم شود تا نواقص علمی فرد بر طرف گردد بسیار خردمندانه تر است.
شاید برگزاری کارگاههای عملی منظم ، تا حدودی به مهارتهای عملی افراد کمک کند اما جای فعالیت منظم و تحت نظارت ، در کلینیک را نمی گیرد . این بسیار مهم است که تجربیات پیشکسوتان بدرستی به جوانترها انتقال یابد تا مجبور نباشیم همه چیز را از نو شروع کنیم .
میتوان از تک تک موارد مطرح شده در جدول امتیازات ایراد ها جدی گرفت اما بطور خلاصه بجای این همه صغرا کبرا کردن در تعیین امتیاز دامپزشکان سه یا چهار مرحله اساسی ارزیابی را طی نمود :
1- آزمون علمی و تعیین سطح علمی توسط یک هیئت علمی غیر دانشگاهی
2- اصلاح نواقص علمی فرد با کلاسها و دوره های آموزشی متناسب
3-صدور مجوز برای فعالیت تحت نظارت در یک مجموعه درمانی مجرب تا کسب آمادگیهای لازم و کافی
4- آزمون عملی برای اطمینان از کسب تجربه و مهارتهای لازم برای فعالیت مستقل توسط یک سیستم مطمئن
بدون شک کسی که تخصص گرفته یا کتاب و مقاله ای دارد براحتی میتواند این مراحل را بسرعت طی کند و در مدت کوتاهتری به کسب مجوز فعالیت مستقل برسد . البته این روش،دانشکده ها را فعالتر کرده ، انگیزه بیشتری برای دانشجویان خواهد داد و تکلیف بسیاری از دانشجویان را که علاقه ای به این رشته ندارند یا نواقصی در تواناییهای آنها است ، به موقع قبل از آنکه دیر شود ، روشن کند و هر چه زودتر رشته خود را عوض کنند.
اگر منظور از این امتیاز بندی ها کسب درآمد برای موسسه خاصی است که در واقع دولتی است ولی خودش را نماینده بخش خصوصی معرفی میکند ، باز هم این سیستم پیشنهادی درآمد زا هست ولی با این تفاوت که همه در آن برنده هستند و کسی ضربه نمیبیند دام و دامدار خدمات مناسب دریافت میکند ، دامپزشکان بدلیل هم سطحی علمی بجای رقابت ناسالم شانس همکاری سازنده خواهند داشت و حتما با عزت تر و محترمتر خواهند بود . طبعا" این روش مانع ورودی ها و خروجی های بی حساب و کتاب از دانشکده های دامپزشکی خواهد شد و دانشکده های نامناسب هم برچیده میشود و به این ترتیب عمر و سرمایه بسیاری از دانشجویان و خانواده هایشان بدلیل انتخاب نامناسب به هدر نمی رود .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
1
9
باید گفت این طرحی ، بدون کارشناسی اصولی و بدون توجه درست و دقیق به واقعیتهای علمی و فیلدی است.
روح و هدف اصلی قوانین مربوط به امور درمان و پیشگیری ، بدون هیچ بحث و اما و اگری باید به گونه ای باشد تا امکان صد در صدی یا حداکثری "دسترسی آسان و به موقع " دامدار و صاحب حیوان و طبعا خود حیوان به " درست ترین تشخیص و موثر ترین درمان " فراهم گردد . اما نحوه تعاریف درمانگاه و مجتمع درمانی و بیمارستان و نحوه امتیاز بندی برای صدور پروانه ،دقیقا" بدون در نظر گرفتن چنین اصلی چه در شیوه نامه های قبلی و چه در این شیوه نامه جدید صورت گرفته است .
لازمه رسیدن به تشخیص و درمان درست و موثر ، وجود امکانات مناسب و کافی ، به همراه افراد عالم و مجرب و صاحب مهارت است . به این ترتیب وظیفه استاندارد سازی امور درمانی که ظاهرا"این شیوه نامه ها باید به آن بپردازند ، چیزی نیست جزء تعیین حداقل ها نه حداکثر ها . آنچه مهم است نتیجه موثر کار است که با محدودیتها امکان پذیر نیست .
اما تعیین صلاحیت افراد برای امور تشخیصی و درمانی که اتفاقا" در قانون نظام دامپزشکی به عنوان وظیفه سیستم دامپزشکی یاد شده ، بطور واضحی در این شیوه نامه و قبلی ها ،مد نظر قرار نگرفته است . در سیستم امتیاز بندی ، حداقل به شکلی که قبلا" بوده و در این شیوه نامه نیز دیده میشود ، نه فقط امکان ارزیابی درست و دقیق سطح علمی و مهارتی افراد را فراهم نمی کند بلکه بر عکس ، دست اعمال نظرهای شخصی و رانت را به میزان زیادی باز گذاشته است . مانند همیشه !!؟
ظاهرا عطش قدرت نمایی و کنترل بر امور و افراد ، اجازه نمی دهد تا تصمیمی اصولی بر مبنای علم و وجدان و عشق به خدمت گرفته شود .
لازم است افراد فقط بر اساس تواناییهای خود از لحاظ علمی و تجربه و مهارتهایشان موفق به کسب مجوز فعالیت دامپزشکی شوند نه نظر شخصی دیگران !!
و این فقط با برگزاری آزمون های علمی و مهارتی ، توسط مجمعی به غیر از فقط سازمان دامپزشکی و حتی نظام دامپزشکی ، بلکه شامل نمایندگان تمام گروههای تحت تاثیر دامپزشکی ، امکان پذیر است.
ناشناس
|
France
|
۲۱:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
3
5
متاسفانه این عزیزان سازمان هیچکدام یک روز هم کار درمان نکرده اند
ایا نظر جامعه دامپزشکان به عنوان بالاترین انجمن صنفی دامپزشکی رسما و کتبا خواسته شده است؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
چه خوب بود حکیم مهر رزومه مدیران سازمان دامپزشکی و ادارات کل و شهرستانهای آن را از فارغ التحصیلی تا موقعیت فعلی شان بررسی و نشر میکرد .
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
از کی تا حالا جامعه دامپزشکان بالاترین شده؟ زورکی چندتا عضو داره؟ اون هم تشریفاتی
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
جامعه دامپزشکان،به یک انجمن صنفی به حاشیه رانده و فراموش شده با تسلط انحصاری افرادی معدود و غیر مسئول تبدیل شده است . بدون شک تسلط این افراد با هدف جلوگیری از عملکرد موثر این جامعه در حمایت از صنف و دامپزشکان برنامه ریزی و حمایت شده است تا یک موسسه دولتی خصوصی نما به اجبار به صنف و دامپزشکان و سایر رده ها تحمیل شود .
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
جامعه دامپزشکان نه انجمن جراحان اونم نه جامعه دام کوچک اونم نه ۱۰ تا کلینیسین در تهران که بیش از ۱۰ سال سابقه کار دارند و کارمند و هیات علمی نباشند
منظور این است که از فعلان سوال شده یا نه
اینکه خودت کسی را مشاور کنی بعد ازش نظر بخوای که خنده دار است کارشناس باید کسی باشد که مستقل باشد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
2
2
خدارو شکر مشکلات همه حل شد با این آیین نامه جدید خدارو شکر، چقدر دقت و ریز بینی آدم حیرت میکنه، بند بندش در جهت اشتغال زاییه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
3
2
در این شیوه نامه توجه نشده است که چگونه یک درمانگاه بدون دسترسی به یک آزمایشگاه مناسب و معتمد (تاکید میکنم معتمد) و محدودیت در انجام آزمایش های لازم برای تشخیص صحیح ، میتواند عملکرد موثری داشته باشد . ظاهرا" تنظیم کنندگان این شیوه نامه درک درستی از واقعیت بیماران دامپزشکی که زبان گویا ندارند ، نداشته اند !! . یعنی در دامپزشکی وجود امکانات پاراکلینیکی اعم از آزمایشگاه مناسب و قابل اعتماد و رادیولوژی و سونوگرافی به مراتب از پزشکی برای تشخیص درست ، ضروری تر است .
اما جالب است در این شیوه نامه ، مانند گذشته ،در باب تعیین حداقل ها در استاندارد سازی امور درمانی و تشخیصی ،در مورد بیماستانها راه تقریط همچنان برقرار است !!؟ چگونه ممکن است در یک بیمارستان با حداقل چهار دامپزشک در چهار بخش مختلف با محدوده عمل مشخص بتوانند خدمات اجباری شبانه روزی بدهند !!؟؟ چگونه مسئول و ریاست بیمارستان که باید پاسخگوی مشکلات پیش آمده باشد ، میتواند نظارت و حضور بیست و چهار ساعته در بیمارستان داشته باشد !!؟؟
دادن عنوان بیمارستان به مجموعه ای با این حداقلها چیزی جز فریب ذهن مراجعه کنندگان نیست !!! نوعی غش در معامله است !!
یک بیمارستان حداقل باید شامل سه یا چهار شیفت با بخشهای کامل به همراه مسئول مربوط به آن شیفت باشد.یعنی یک بیمارستان حداقل از ترکیب سه یا چهار پلی کلینیک به اضافه سه یا چهار شیفت بستری ، باید تشکیل شود . جالب است موضوع بستری و استانداردهای آن ، که به نوعی امری ویژه و حساس و تخصصی است و فقط در اختیار بیمارستانها قرار گرفته ، بکلی طبق معمول فراموش شده است .
در واقع تعریف واحدهای درمانی باید بصورت درمانگاه با حداقل یک یا دو دامپزشک ، مجتمع درمانی (پلی کلینیک) شامل حداقل دو یا سه درمانگاه و بیمارستان ، شامل حداقل سه یا چهار پلی کلینیک در سه یا چهار شیفت مجزا برای پوشش بیست و چهار ساعته ، به اضافه بخش بستری با حضور سه یا چهار شیفته دامپزشکان مسئول بستری به همراه تکنسینها و پرستاران و کارگران مربوطه ، باشد . یعنی یک بیمارستان نباید بتواند بدون داشتن حداقل در حدود 50 نفر پرسنل اعم از دامپزشکان با تخصصهای مختلف و تکنسینها و پرستاران و نیروهای خدماتی موفق به اخذ پروانه شود .
متاسفانه بنظر می آید این شیوه نامه توسط بخش دولتی فاقد تجربه کلینیکی و درمانی ، به همراه مشاوره با دامپزشکانی در بخش خصوصی که بجای در نظر گرفتن منافع مصرف کننده خدمات دامپزشکی و رعایت اصول و واقعیتهای علمی و فیلدی ، فقط منافع شخصی و شرایط ویژه خود را مد نظر داشته اند ، تنظیم شده است .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مشکل این است هر وقت کسی اعتراض میکند میگویند باید به سراسر ایران نگاه کرد
یک راه دارد و ان نوشتن شیوه نامه جدا برای دام کوچک و داشتن بخش های مختلف جراحی و رادیولوژی و اورژانس و ازمایشگاه و داخلی و مراقبت ویژه و ...
حداقل ۱۵ دامپزشک
۱۰ نفر سایر رده ها و۱۵نفر خدمات و امور اداری
این میشود تعریف یک بیمارستان در ۳ شیفت و ۲۴ ساعته و ایام تعطیل
اما همین سطحی نگری باعث تاسیس بیمارستان هایی شده که شب ها تعطیل و بیماران رادیولوژی و سونوگرافی و ازمایشگاه خود را به علت نبود دامپزشک به مرکز دیگر ارجاع میدهند و این خنده دار است
فکر کنین به بیمارستان دی یا پارسیان و عرفان بروید بعد به شما بگویند برو بیمارستان کسری یا ... عکس رادیولوژی بگیر یا ازمایش خون بده
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
دقیقا
یک نسخه برای همه کشور مناسب نیست
باید تفکیک کرد
هم دام کوچک و بزرگ از هم
و همینطور تهران و شهرستان و مناطق محروم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
2
4
از حکیم مهر تقاضا دارم کامنتهای حاوی نظرات انتقادی و اصلاحی ، در باب این شیوه نامه را بدون دخل و تصرف ولی در کنار هم در یک پست مستقل باز نشر نمایید تا شاید مسئولان بخوانند و عمل کنند
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۴:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
متاسفانه سانسور باعث اسیب میشود
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
خواهش میشود کپی اینها به دست ............... برسد اینقدر سنگ جلوی کلینیسین ها نندازند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
بخدا سانسور خوب نیست، اسم بردن از مدیران که جرم نیست
شما رسانه اید ازاد باشید
ناشناس
|
United States
|
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
15
9
با سلام‌. امیدوارم مسوولین عزیز این کامنت را بخوانند
۱. چرا فرقی بین مدرک تحصیلی دانشگاه های مادر و مدارک دانشگاه های دیگر گذاشته نشده است؟ یعنی دامپزشک دانشگاه تهران و مشهد با دانشگاه آزاد فلان واحد یکی است؟
۲. چرا هیج امتیازی برای دانشجویان ممتاز و نمونه داده نشده است؟ آیا نخبه سالاری و شایسته سالاری نباید در اولویت قرار داده شود؟
پاسخ ها
ناشناس
| United Arab Emirates |
۲۳:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
مگر در رشته پزشکی بین دانشگاه آزاد و دولتی تفاوتی هست!؟
لطفا نظرات نسنجیده ندهید
ناشناس
| France |
۰۰:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دانشگاه آزادیا تو فیلد خیلی قوی هستند.چون پول دادن درس خوندن سعی کردن خوب یاد بگیرن که بتونن خوب پول در بیارند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
اخه این چه نظریه داری میدی نخبه هم هستی گویا
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
کسی با رتبه ۱۰۰۰۰۰ پزشکی قبول نمیشه
کیفیت اموزش هم در سراسر کشور به هم نزدیک است
اما دامپزشکی اینگونه نیست متاسفانه
دانشگاه دولتی
| - |
۲۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
دقیقا همینطوره. فرق باید وجود داشته باشه بین کسانی که با علم بیشترشون دولتی و دانشگاه مادر قبول شدن تا اونایی که پول دادن و رفتن آزاد. همینه که دانشگاه آزاد هرسال اینهمه رزیدنت میگیره و چون کشیک ندارن راحت میرن اینور و اونور کار میکنن و دانشگاه دولتی ها میمونن و این قوانین سخت گرفتن مدرک!!!! از بیمارستانها هم نگم که به جای شایسته سالاری پی دکترایی میگردن که با حقوق کمتر کار میکنن!!!!
ناشناس
| United States |
۰۴:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
واقعا فکر می کنید که مدرک دلیل بر درک میشه؟ یعنی مثلاً من که دانشگاه تهران خوندم، باید به دانشگاه گرمسار که مثال زدید، فخر بفروشم؟ یعنی اون آی کیو نداره و من فقط آی کیو دارم؟ این چیزی که دارید میگید در زمان قبل انقلاب وجود داشت. هر سیصد متر به یک فعالیت تجاری از یک جنس اجازه فعالیت می دادند و شغل ها رو انحصاری کرده بودند. و باعث میشد که مردم مجبور باشند که هر چیزی اونها دیکته می کنند قبول کنند. حالا الان نگاه کنید هر کسی کارش بهتر باشه پیشش میرن. خودتون هم همین قانون رو رعایت می کنین. حاضرید پیش یک دکتر از دانشگاه تهران برید که کارش افتضاح بوده برید یا یه فردی که واقعا کارتون رو راه بندازه؟ به جای اینکه اینها رو مد نظر قرار بدین و حالت نژادپرستانه به خودتون بگیرید، بر توان علمی و عملی اضافه کنید نه اینکه صرفا به خاطر کنکور دادن که ده سال پیش بوده، الان از زمین و زمان طلبکار باشید.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
والا در فیلد اسب که بسیار تخصصی است و هر کسی را از در باشگاه داخل راه هم نمی دهند!!! دامپزشک دانشگاه دولتی ندیدم!!! بچه های ازاد خیلی قوی تر هستند از دوستانی که فقط زیست و شیمی خوانده و در کنکور دولتی قبول شده اند و اکثرا بی سوادند!
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
دوست عزیز و همکار محترم این سوال رو از شورای عالی انقلاب فرهنگی بپرسین که مجوز صدور مذرک رو داده دوما بچه های دانشگاه آزاد با شهریه که پرداخت کرذن در کشور اشتغال ایجاد کرذن و میکنن تا کسی که مفت بیاذ دانشگاه بعد ظلبکار هم باشه اگه بچه های ازاد نباشن فاتحه ذامپزشکی خونذه هست. چون دامپزشکی ذر ابتذا نیاز به سرمایه داره تا فخر فروشی فلان دانشگاه. موفق باشیذ.
ناشناس
|
Ukraine
|
۰۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
1
12
جدول امتیاز بندی این ایین نامه نه تنها اشتغالزا بنا به گفته دکتر کبیری نیست بلکه در جهت انحصار گرایی و تقویت موقیت کلینیک های موجود و عدم توانایی افراد با مدرک تخصص یا مدرک نخبگی و لوح تقدیر نخبگی و شایسته سالاری بوده وبه طرز زیرکانه ایی دست فارغ التحصیلان جوان را از اشتغال به کار درمان کوتاه کرده است حتما نیاز به کارشناسی مجدد دارد لطفا مسولان دلسوز و با ایمان کوتاهی نکرده بدون در نظر گرفتن منافع شخصی عده ایی خاص به طور کلی مجدد بازنگری کنید باتشکر از حکیم مهر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
متاسفانه همینطوره
ناشناس
| United States |
۰۴:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
به نظرتون وقتی تهران ظرفیت کلینیک جدید نداره و همین ها هم سر دو تا کیس به جون هم می افتن، لازمه بازم جدید تاسیس بشه؟ یا همین هایی که هست تقویت بشه؟
دامپزشک بی کار
|
France
|
۰۱:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
1
2
با سلام
به نظر بنده هدف اصلی برنامه های سازمان باید حفظ سرمایه دامی باشد که برای اینکار باید به دامپزشکان بیشتری پروانه داده شود تا با ایجاد رقابت با کیفیت بیشتری کار انجام شود و هر کس که لیاقت دارد خود را در فیلد به اثبات برساند.در حقیقت امتیاز بندی واقعی در فیلد صورت خواهد گرفت و طبق انتخاب طبیعی، کسانی که بهتر بودند در عرصه می مانند و بقیه در جا های دیگر فعالیت خواهند کرد.
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۸:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دقیقا همینطور در فیلد کسی تشخیص درست ندهد دیگه مریض نخواهد داشت
در دام بزرگ که کسی پروانه نمیگیره این بیشتر ویژه دام کوچک است چون همه سازمانی ها چشم طمع به این فیلد دارند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
خداییش حرف حساب زدید
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
واقعا هرکس برتر باشد می ماند واین یعنی اینکه سازمان باید توپ بندازد تو زمین پرورش دهنده و دامدار و صاحبان دام کوچک تا خودشان انتخاب کنند با کی کار کنند.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
موضوع درمان و کادر درمان رقابت نیست و همکاری است ، که در دامپزشکی هرگز دیده نشده حتی از زمان دانشجویی گروه بندی و رقابت غیر سازنده در میان دانشجویان دامپزشکی هم دیده میشود .
حفظ سرمایه دامی به دامپزشکان زیاد نیاز ندارد بلکه به دامپزشکان کارآمد که بدرستی صلاحیتشان سنجیده شده باشد محتاج است .
وجود دامپزشکان زیاد فقط باعث سردرگمی دامدار و گم شدن دامپزشکان اصیل در هیاهوی تبلیغات دروغین می شود و تا دامپزشک واقعی را پیدا کنند حیوان و سرمایه دامی از دست رفته است.
هر چه که زیاد شد بی ارزش هم میشود . به خودتان ارزش قائل باشید .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
2
2
نفس اینکه یک سازمان تخصصی یک متن فنی بنویسد که ۵۳ تا اصلاح از دلش در بیاد واقعا مثال زدنیه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
خنده دار
...................
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
2
4
تدوین و انتشار ده ها شیوه نامه توهین به صنف دامپزشکی ه . هرگروهی میادسرکار فکر میکنه از همه بهتر میفهمه و شیوه نامه تدوین میکنه . از مردی برای تمام فصول ۱ بگیرید تا کمیته مشورتی فعلی . ادم حیروون میمونه از این همه شیوه نامه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
چون هیچکدام از راه درمان نان نمیخورند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
6
3
واقعا جایگاه پیرادامپزشکان که بیشترین عضو از اعضا نظام هستند درحد همین صدور کارت هست اونم دربندی واگذاربه کمیته استانها گذاشته شده یعنی لزومی به استخدام آنها نباشه مگر درمایه کوبی اونم اولویت با کاردانها، من خودم کاردانم ولی جایگاه بقیه پیرادامپزشکان کجاست اینهمه مجوزوپروانه فقط برای دامپزشک بدون هیچ امتیازی برای پیرادامپزشکان این کارت که بسیارزحمت کشیدید براش ارزش حقوقی داره نیازی هم نیست اینقدر بیسوادها توروستاها دارن فعالیت میکنند که همین تعداد محدود صرفا مایه کوب هم کارورها کنند چون عملا شغل دوم ویا سوم شونه همه روفراری دادید باید تاسف خوردبه حال صنف .................. واین بهترین پیشنهادادتون هست واقعا خسته نباشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
واقعا
انگار اصلا این قشر دیده نمیشوند!
حتی با مدرک دکترای تخصصی هم مجوز تاسیس آزمایشگاه ندارند!
برای این قشر هیچ جایگاهی دیده نشده، فقط کاردان میتونه واکسیناتور بشه! کارشناس و کارشناس ارشد و متخصص هم هیچی!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
6
1
قوانین خوبی هستند فقط باید به همه دامپزشکان مجوز بدهند تا فعالیت کنند واین دامدار است که انتخاب کند که با چه کسی کار کنند.هرکس بهتر بود ماندگار است و هر کس نتوانست اعتماد مردم را جلب کند کم کم رفتنی است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
موضوع این است که تا زمانی که آن بهتر شناخته شود ممکن است دیگر خبری از دام و دامدار نباشد .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
3
10
واقعا کی میتونه ۵۰۰ یا ۶۰۰ امتیاز بباره؟ باور کن استاد تمام دانشگاه ها اینقدر نمیتونن امتیاز بیارن!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
من میتونم شما هم تلاش کن ب امید خدا خواهی توانست
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
اگ از روز اول دنبال علم بودین میشد یکم سوادتونو بیشتر کنید
ناشناس
| Czech Republic |
۲۰:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بطور عجیبی بعضی ها میارن !!؟؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
عجیب نیس یکم توانایی و علم میخاد ک هرکسی نداره
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
کاملا عجیب
مگر افرادی که سهمیه دارند
وگرنه حتی متخصص دام کوچک‌هم امتیازش نمیرسد
ناشناس
| - |
۲۰:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
اونی که میگه امتیاز میارم، سهمیه داره که میاره وگرنه برادر من، بنده رزیدنت هستم، سه تا آی اس آی دارم، بالای بیست تا مقاله کنگره ای و یک کتاب و بالای ده تا لوح تقدیر امتیازم نمی رسه!!! دقیقا کجا رو اشتباه رفتم؟!!! میشه بگی دقیقا کی دنبال علم نبودم؟؟!!!
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
اونجاش که سهمیه ندارین رو اشتباه رفتین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
3
6
چه اشتباهی کردیم درس خوندیم! آواره غربت و با درآمد پایین. دوستای محله ای که پشتکارشون از منم کمتر بود توی این ۱۰ تا ۱۵ سال در شهر خودمون کار و خونه و سرمایه هایی دارن که با این وضع هرگز به پای اونها نخواهم رسید. افسوس و صد افسوس.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
12
7
لطفا بین دانشگاه آزاد و دولتی فرق بگذارین. اونی که با رتبه 1500 تهران قبول شده با کسی که با رتبه 10000 دارقوز آباد فرقی ندارن؟
اونی که معدلش 18 دانشگاه تهرانه با معدل 12 گرمسار و ... فرقی نداره؟ حتما باید بریم از این مملکت .... تا بفهمین ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
مگه در رشته پزشکی و دندانپزشکی تفاوتی بین دانشگاه آزاد و دولتی و معدل میزارن؟
یکم فکر کنید بعد حرف بزنید
ناشناس
| France |
۰۹:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
اخه در پزشکی همه مراکز درمانی در همه شهرستان ها بیمارستان اموزشی و بیمار دارند و دانشجوها با تعدد کیس مواجه اند که ان را سهمیه ها داغون کرده که اخبارش اکنون در صدر اخبار است
اما متاسفانه اغلب بیمارستان های اموزشی دامپزشکی کیس ندارند و حتی برخی دانشکده ها دستگاه رادیولوژی و ... هم ندارند
علت این صحبت میتواند این باشد باید واقع بین بود و تکه برداری نکرد البته بنده اصلا قصد جسارت به دانش همکاران ندارم
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
در پزشکی و دندان پزشکی بازار کار اون قدر وسیع هست که نیازی به تفاوت گذاشتن نباشه.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
در ضمن در پزشکی و دندان پزشکی اختلاف رتبه قابل توجهی وجود نداره.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
دقیقا همینطوره اغلب کسانی که پزشکی قبول میشوند با احتساب بین الملل رتبه زیر ۳۰۰۰ هستند به غیر از بحث سهمیه
اما در دامپزشکی تا ۸۰۰۰ قبول میشوند و در بعضی دانشگاه ها در تکمیل ظرفیت فاجعه رخ میدهد
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
معدل چکارس این وسط کار بالینی مهمه، دلیل نمیشه کسی ک معدلش ۱۸ کار عملیش خوب باشه، والا ما هر چی دانشگاه تهرانی دیدیم سه متر ناخون کاشته بیشتر بهشون میخوره تو سالنای زیبایی فعالیت داشته باشن بعضا معدل هاشونم ۱۸
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
8
3
خیلی دیر نشده شما هم میتوانید برید
بیشتر از این جای بقیه رو نگیرید
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۹:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
که بیشتر همه چی بشه واسه شماها
میمونیم و حقمون رو میگیریم
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
اگ تونستید بیاید حقتونو بگیرید ولی بعید میدونم کاری از دستتون بر بیاد همون بهتر ک برید و خیلی حرف نزنید
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
شما اینجا خودت رو معرفی کن میایم حقمونو میگیریم
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
من بیکار نیستم ک وقتمو در اختیار امثال شماها بزارم
شما برو امتیازتو جمع کن ..............
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
متاسفامه امثال شما جامعه را نابود کرده است
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
اولا متاسفامه ن و متاسفانه
دوما امثال شما چ گلی به سر این جامعه زدید؟
سوما شما نخبه ها برید خارج منتظرتون هستن دیر میشه هاااا
ناشناس
|
France
|
۰۹:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
4
3
مشکلات دامپزشکی یک راه برون رفت دارد و ان این است رییس سازمان و نظام کلینیسین باشند مانند وزرای بهداشت و نظام پزشکی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
که متاسفانه شدنی نیست چون رییس سازمان فردی از کارمندان دولت باید باشه
رییس نظام هم از طرف شورای مرکزی که نگرش غالب ان بر سیاست و ... است و توجهی به درمان ندارد
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
رئیس نظام هم همیشه دولتی بوده و اکثریت شورای مرکزی و سایر شوراهای استانی عملا" دولتی هستند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
3
3
متاسفانه این دولتی ها دل نمیکنند
هم کارمند اداره هستن
هم عضو شورای استان
هم بخش خصوصی فعالیت میکنند
برای بازنشستگی هم پروانه میخوان
خوب معلوم به کسی جا نمیرسه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
ما خصوصی ها اگه تو کارمون قوی باشیم نباید از دولتی ها بترسیم.اما خداییش میترسیم چون به اندازه دولتی ها قوی نیستیم.
دولتی مظلوم
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
کاش همین قانون که نوشتند اجرا بشه در ضمن من دولتی هستم و 5 ساله درخواست نیمه وقت دادم موافقت نشده.به نظرتون دیوان شکایت کنم نتیجه ای میگیرم؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
چون دولتی پشتش به حقوقش گرمه
نظارت باهاش کاری نداره
هر تخلفی میتونه بکنه چون خود همکارش ناظرش هست
با دامدار و مرغدار برای جوجه ریزی و ... ارتباط داره
واکسنش راحت تامین میشه
از رانت برخورداره
اگه قوی بود که نمیرفت کارمند بشه از اول کار میکرد
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
دامدار دنبال بهترین نتیجه ی به نظر شما اگه دولتی نتونه گاو 20 میلیونیش معالجه کنه میزاره بمیره بگه فدای سرت در عوض یه مایه کوبی بم بده یا یه سم بم بده یا یه واکسن بم بده.نه آقا این خبرا نیست.دامدارا میدونن که اینا حقشونه و طلبکارانه هم میگیرنشون.شما کار اداری نکردید که دامدار بیاد داشته و نداشته شو ازت طلبکار بشه.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
یکی ندونه فک میکنه دامپزشکی شرکت نفته که میگن رانت.خدایا از این جماعت
ناشناس
|
France
|
۲۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
2
1
دیوان نتیجه میگیرید اما طول میکشه
سهیل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
1
7
خدارو شکر اساتید به فکر‌ خودشون هستن و جوری امتیاز بندی کردن که شخص جدید وارد سیستم‌درمان نشه و کاملا در‌ انحصار اساتید باشه،کاش خود اساتید هم بیان ازین سیستم جدید امتیاز بندی تبعیت کنن،من فقط برام سواله کسی که‌پروانه نداشته و‌میخواد اقدام کنه امتیاز سابقه کار چجوری باید داشته باشه وقتی سابقه کار‌ منوط به داشتن پروانه‌ و مجوز هست،البته اساتید زمانی کلینیک زدن که کلا امتیاز بندی وجود نداشته،این سالی ۳۰ امتیاز رو سوپاپ اطمینان برای خودشون گذاشتن که با ۱۰ سال سابقه کلینیک( بدون امتیاز بندی) که‌میشه ۳۰۰‌امتیاز برای خودشون مشکلی پیش نیاد،۳۰۰ تای دیگه هم با مدرک و سکونت و کنگره و دوره... جور میشه.دمتون گرم،اصلا بیاید بگید جوانان و دامپزشکای جدید حق ندارن وارد حوزه درمان شن و اینجا واس ماس،کلش واس ماس.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
6
1
تعرفه های واکسیناسیون باید ۱۰برابر بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
روی چ حسابی؟
کشکی کشکی
ناشناس
|
United Kingdom
|
۲۱:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
6
1
یه مشت اداری که حقوقشونو از دولت می گیرن نشستن برا ما قانون می ذارن. حالا همین افراد اگه قرار بود پروانه بگیرن و شاغل در بخش دولتی نبودن، کلی اعتراض می کردن. مشکل سازمان دامپزشکی این هست که افرادی که اون بالا نشستن خودشونو تافته جدابافته از سیستم خصوصی و سایر هماکرای دامپزشک می دونن و انگار کینه دارن با بخش خصوصی.
جامعه دامپزشکان و نظام حال حاضر هم که در حال حاضر از بیمارستان دارا و کلینیک دارها هستند و قطعا از این قوانین مسخره حمایت می کنن. همه جا صنف و نظام به نفع اعضا کار می کنه، اینجا به ضرر. متاسفیم واقعا.
پاسخ ها
ناشناس
| United Arab Emirates |
۰۰:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
موافق نیستم این چ حرفیه !!
هیوا
|
United Arab Emirates
|
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
1
5
خوب این چه وضعشه دو ساله می گن شیوه نامه جدید تصویب می شه باز نشده حداقل تصویب کنید که حداقل مجوز نیمه وقتها صادر بشه . چرا باید دو سال دامپزشکها سر کار بزارند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
5
2
به هیچ عنوان این شیوه نامه قابل قبول نیست چون بخش بزرگی از جامعه‌ی دامپزشکی که پیرا دامپزشکان هستند در این شیوه نامه دیده نشده اند.
انگار اصلا وجود ندارند!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
5
1
اینهمه فارغ التحصیل در رده های مختلف دامپزشکی و بهداشت دامپزشکی داریم ولی انگار قرار نیست بهشون هیج مجوزی داده بشه!
اگر اینطور است که کلا این رشته ها رو از دانشگاهها جمع آوری کنند که همه فقط دکتری حرفه ای دامپزشکی بخونند!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
0
6
حکیم مهر این دستورالعمل چرا ابلاغ نمیشه ؟
میشه پیگیری نمایید مشکل کجاست
س
|
United Arab Emirates
|
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۹
0
4
واقعا حکیم مهر این دستورالعمل کی ابلاغ میشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۹
0
5
فک کنم مراسم و جشن تموم شده حکیم جان ی سوالی از سازمان بفرمایید کی این شیوه نامه ابلاغ میشه
پاسخ ها
ناشناس
| United Arab Emirates |
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
حکیم مهر این همه گفتیم شما نشنیدید؟
ی زنگ و سوال اینقد زحمت داره
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
اره به حکیم مهر فشار میاد کار سختیه
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۶:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
1
5
پس در اینصورت مجوز مرکز درمانی به همراه مرکز مایه کوبی صادر میشه
نیم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
0
4
حکیم چرا پیگیر نیست این شیوه نامه تصویب می شه. نظام دامپزشکی باید پاسخگو باشه چرا این رو تصویب نمی کنه همه از هلافی و بلا تکلیفی خارج بشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
0
3
حکیم مهر پیگیری فرمایید و به اطلاع بینندگان این سایت برسانید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
حکیم مهر لطف کنید از سازمان و نظام پیگیر حق دامپزشکان در تصویت و ابلاغ این شیوه نامه باشید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
0
5
کسی نیست پیگیر شه
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
3
0
این که گفته بشه مطب دامپزشکی فقط باید در طبقه همکف و زیر زمین باشه خیلی بی معنی و غیر منطقیه. اگر معارضی نباشه چرا نمیشه طبقه مثلا اول کلینیک زد. چیزی که مهم هست اینه که کسی شکایتی نداشته باشه. و متوجه نمیشم دلیل این محدودیت چی هست
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
2
0
این که گفته بشه مطب دامپزشکی فقط باید در طبقه همکف و زیر زمین باشه خیلی بب معنی و غیر منطقیه. اگر معارضی نباشه چرا نمیشه طبقه مثلا اول کلینیک زد. چیزی که مهم هست اینه که کسی شکایتی نداشته باشه. و متوجه نمیشم دلیل این محدودیت چی هست
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۸:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
2
0
تکلیف داروخانه مشخص نیست؟
دکتر ساخاروف
|
Germany
|
۲۳:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
0
3
عزیزان پیشنهاد بنده این است که به جای این همه وقت تلف کردن برای اخذ مجوز مطب و 6 تا کتاب ترجمه کردن و ... بهتره دو سال بشینی زبانتو تقویت کنی و از این کشور خودتو خلاص کنی با این وضعی که برای دامپزشکان درست کردن.
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
0
2
۱-مراکزمایه کوبی مستقل بابوجودامدن این مراکزوابسته روستایی عشایری ومراکزمایه کوبی وابسته درمانگاه های عمومی بایدجمع کنند...
۲-اطراف شهرهاخصوصا شهرهای کوچیک همه درمانگاه های روستایی عشایری میگیرن وهم درمان هم دارو وهم واکسیناسیون انجام میدن وداروخانه هاومراکزمایه کوبی داخل شهرهابایدجمع کنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
0
0
تکلیف مراکز مایه کوبی مستقل چی میشه خیلی عجیبه . درمانگاه نسخه میکنه برا خودش
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
0
1
حکیم مهر شما که این همه پیگیر کننده داری به نظرتون درستش این هست که پیگیر این شیوه نامه جدید بشید چون همه سوال دارند . خیلی دیگه طول کشیده. یا حداقل بگید ما از چه طریق پیگیر تصویبش بشیم
عاشق دامپزشکی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
2
3
به جای این همه غر زدن وارد کارتولیدات دامی بشین..بنظر من تو کار پرورش اگه یه دامپزشک خودش کارفرما باشه میتونه ازیه فوق تخصص هم بیشتر درامد داشته باشه..تو کشور ما متاسفانه هر کسی که میره تو یه رشته ای تحصیل میکنه توقع داره بلافاصله به یه درامد بالا برسه و این باعث شده سطح توقعات بالا بره...یه نکته ای ک برام جالبه و تو اکثر کامنتا میبینم کسی ذکر نمیکنه ک از کدوم دانشگاه فارغ التحصیل شده و اینجوری هم که من برداشت کردم این دوستان اکثرا یا تو دانشگاه های سطح پاین درس خوندن یا اگه تو دانشگاه سطح بالا درس خوندن سوادشو نداره..اگه دقت کرده باشین یه نفر نیست که از دانشگاه تهران مدرک گرفته باشه و بیاد اینجا غر بزنه...عزیزانم زندگی قانون لیاقت هاس اگه واقعا عرضه داری برو دنبال کار چیزی ک هست کار...و خواهشا...
محسن فرخ نیا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
0
0
به مراکز مایه کوبی وابسته به درمانگاههای اختصاصی طیور اشاره ای نشده است!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
0
0
آیا سرباز می تونه مجوز کلنیک پاروه وقت بگیره؟
ناشناس
|
United States
|
۱۹:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
0
0
اره میشه.تو استان ........... اداره دارو درمانش خیلی اذیت میکنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
8
2
من عمومی اولم دامپزشکیه ! اما عقلم کار کرد دوباره پزشکی خوندم و تخصصی ام هم پاتولوزی است ! برای ازمایشگاه زد به سرم به جامع تبدیل کنم و بخش دامپزشکی هم داشته باشد ! الان که این قوانین مسخره و از طرفی کامنت های دوستان و همکاران سابق را دبدم واقعا شکر کردم که در این رشته نماندم! چه وضعی است دوستان ! شما به خودتان رحم نمی کنید!!
پاسخ ها
با افتخار یک دامپزشک
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
شما که عقلت کار کرده پزشکی بخونی اینجا بین بی عقل ها چیکار میکنی؟!!! پس حتما از اون طرف هم چیزی عایدت نشده و بی عقل تر از همه ماها بودی که حالا توی حکیم مهر میچرخی:)
خیلی خوشحالم دامپزشکی درحال رشد هست و افرادی که ارزش و قدر این رشته رو نمیدونند و علاقه ای هم ندارند و فقط تشنه مدرک دکترای این رشته هستند خودبخود از این رشته حذف میشن! این از مزایای بزرگ دامپزشکیه .
ناشناس
|
Germany
|
۰۹:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
0
0
چرا شیوه نامه شرکت های پخش دارویی ابلاغ نمیشه؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
0
0
آقا یه ذره خدا رو شکر کنین الان تنها رشته ای است دامپزشکی که در حال رشد است تو زمینه ی دام کوچک
ناشناس
|
Hungary
|
۰۸:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
0
0
تعرفه ها خیلی پایینه
مسلم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
0
0
آیا کسی با یک مدرک تحصیلی غیر مرتبط با دامپزشکی استخدام دولت باشد می تواند مجوز درمانگاه و مایه کوبی بگیرد؟
هادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
0
0
سلام
آیا به کسی تو روستا که جمعیت زیادی داره، دام زیاد داره،داروخانه نداره، با مدرک ارشد یه رشته غیر مرتبط، مجوز راه اندازی داروخانه دامپزشکی میدن؟
نسرين
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
0
0
اينجا چيزي در مورد نوع ملك گفته نشده ، نظام تهران اجبار به سند اداري رو از كجا آورده ؟؟؟ سند اداري يعني اجاره دو برابري ، كلنيك تازه تاسيس كه نميتونه از پس اجاره اش بر بياد ،
دامپزشک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
0
0
پنج ماهه برا لرستان درخواست مجوز دادیم،اقایون نظام هنوز ....... دور هم جمع نشدن تا درخواست ها رو بررسی کنن، ................. بعد از پنج ماه هنوز یک جلسه ساده رو نگرفتن.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
ادامه